הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין המצוות שבין אדם לחבירו האם יש משמעות מהותית להבחנה בין מצוות שבין אדם לחבירו לבין מצוות שבין אדם למקום, או שסיווג זה הוא טכני בלבד?
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוַת ואהבת לרעך כמוך מהי ההגדרה של רֵע בנוגע למצוַת האהבה? כיצד מתיישבת מצווה זו עם החובה לשנוא אדם מישראל החוטא בחטאים חמורים? מה משמעות המושג 'אחיך במצוות' ומתי הגדרה זו פוקעת? מה היקף הדין של 'חייך קודמין לחיי חברך'?
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוַת התוכחה האם מצוַת התוכחה היא מצווה שבין אדם למקום או מצווה שבין אדם לחבירו? משאלה יסודית זו נובעות כמה שאלות חשובות: האם חובת ההוכחה חלה על כל חטא, או רק כאשר החטא מופנה כלפי המוכיח? מתי חייב האדם להוכיח? על אילו עבירות צריך להוכיח? מתי רצוי ומתי לא רצוי להוכיח?
הרב אהרן ליכטנשטיין ריבית דרבנן בשיעור זה נעסוק בדיני ריבית דרבנן, ובמה הם נבדלים מריבית דאורייתא. כן נראה את החקירה המרכזית בשאלה האם איסורי ריבית דרבנן הם הרחבה של ריבית דאורייתא או גזירה עצמאית שמטרתה הרחקה מאיסור ריבית דאורייתא.
הרב אהרן ליכטנשטיין לא תקום ולא תטור מה ההגדרה של איסורי הנקימה והנטירה? האם אדם העובר על איסור נקימה עובר גם על איסור נטירה? האם מוקד האיסור הוא במחשבת הלב, או במעשים הנובעים מכך? האם הנקימה פסולה בכל מקרה, או שיש מצבים שבהם היא מותרת ואף רצויה?
הרב אהרן ליכטנשטיין גדרי איסורי עבודת קרקע בשמיטה מן התורה
הרב אהרן ליכטנשטיין איסור ריבית - פתרונות הלכתיים בשיעור זה נעסוק בהיתרים האפשריים לאיסור ריבית, על בסיס מה הם בנויים, ומהי הבעייתיות שיש בהם. במסגרת זו נפרט את יסוד דין היתר עיסקה על מקורותיו ובעיותיו, וכן את יישומו למעשה בימינו במסגרות הבנקאיות.
הרב אהרן ליכטנשטיין איסורי חרישה ונטיעה בשביעית
הרב אהרן ליכטנשטיין לפני עיוור לא תתן מכשול האם מותר להזמין אדם חילוני לבית הכנסת בשבת כדי להשתתף בתפילה, למרות שהוא כנראה יגיע לשם ברכבו? השיעור עוסק בבחינת השאלה הזו מצד איסור "לפני עיוור": האם מקרה זה נחשב ל"תרי עברי דנהרא" ואסור, או שמא הדבר מותר?
הרב אהרן ליכטנשטיין היתר מכירת הקרקעות בשביעית
הרב אהרן ליכטנשטיין 23-02: דור לדור
הרב אהרן ליכטנשטיין 23-03: מן המצר קראתי-ה
הרב אהרן ליכטנשטיין 23-10: מעמד האישה בעידן המודרני
הרב אהרן ליכטנשטיין 23-15: דברי פרידה מבוגרינו
הרב אהרן ליכטנשטיין 24-12: תפקיד הרב בעידן הגוגל רב שיח - הרב אהרן ליכטנשטיין, הרב עזרא ביק, הרב חיים נבון
הרב אהרן ליכטנשטיין 24-14: "ריב של אוהבים עם העולם"
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: תוכן העניינים, פתיחה ומבוא
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מושגי יסוד (א) אנו עומדים לעסוק במסכת טהרות. לפני שניכנס למסכת עצמה, נשתדל לסקור את עולם הטומאה והטהרה באופן כללי. נפתח בשאלה בסיסית שנוגעת לעצם מעמדם של דיני טומאה וטהרה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מושגי יסוד (ב) סקרנו באופן כללי את הדברים שמקבלים טומאה - המיטמאים. סקירה מפורטת של הַמְּטַמאים נמצאת בהקדמת הרמב"ם לסדר טהרות, ובמשניות בריש מסכת כלים. בשיעור הזה נשתדל לעסוק בנושא השלישי - דרכי יצירת הטומאה והעברתה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: טומאת נבלת עוף טהור הדין של נבלת עוף טהור, נלמד מתוך צירוף של שתי פרשיות בתורה - בפרשת אחרי מות ובפרשת אמור.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מחשבה והכשר הדינים של מחשבה והכשר קשורים זה לזה במידה מסויימת, אך אנו נתייחס אליהם בצורה נפרדת. הפרטים האלו של מחשבה והכשר, מוזכרים כבר בראשית המשנה : "שלשה עשר דבר בנבלת העוף הטהור - צריכה מחשבה, ואינה צריכה הכשר, ומטמאה טומאת אוכלין בכביצה... " (טהרות פ"א מ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: טומאת נבלה וטיהור ממנה בסוף משנה א', מובאת מחלוקת תנאים משולשת ביחס לטיהור מידי נבלת עוף טהור על ידי שחיטה ומליקה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: שיעור קבלת טומאת אוכלין
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מניין בטומאה נתחיל בעניין יסודי בטומאת אוכלין, שבשורש הדברים הוא שייך לכל המרחב של דיני טהרות - המעבר בין דרגות שונות בטומאה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: רביעי בקודש הזכרנו בשיעור שעבר, שלפי רש"י חכמים תיקנו את המעמד של 'רביעי בקודש'. רש"י אומר גם בחולין לה. וגם בחגיגה כד., שזו אחת מהמעלות של הקודש שהן מדרבנן. לשיטה הזו ניתן להגיע בשתי דרכים.

עמודים