הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: חיבור וצירוף ביחס לפירוט של צירופי פחות מכשיעור, נותנת המשנה גם דוגמה של ראשון ושני, וגם דוגמה של שני ושלישי. יתכן שהפירוט איננו סתמי ומדובר ביסודות שונים שעליהם נבנה הצירוף.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: עניינים שונים בטומאת ידיים א. משקין הבאים מחמת ידיים לטמא כלים
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: שיעורין משנה ד' עוסקת בהקשר של שיעורין, בחפצים ששיעורם השתנה - צמקו או תפחו.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: ספק טומאה ברשות הרבים בגמ' בע"ז לז: מובא שספק טומאה ברשות הרבים טהור, וזו הלכה שנלמדת מסוטה. כדי ללמוד שספק טומאה ברשות היחיד טמא, ודאי דרושה הלכה מיוחדת וילפותא מפורשת מסוטה, וכך מסכימים הראשונים.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: ספק טומאה ברשות היחיד עסקנו בדין של ספק טומאה ברשות הרבים, וראינו שברובד הפשוט מקובל שספק טומאה ברשות הרבים טהור, וברשות היחיד טמא.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: הגדרת רשויות במהלך העיסוק בדינים העקרוניים של ספק טומאה, נתקלנו בצורך להגדיר את הקטגוריות ההלכתיות של רשות היחיד ורשות הרבים לעניין טומאה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: אין בו דעת להישאל (א) המערכת הכללית של ספקות בטומאה ובטהרה, מתמקדת בלימוד מסוטה. מסוטה לומדים את חילוק הרשויות, וממנה לומדים גם את ההבדל שבין יש בו דעת להישאל לבין אין בו דעת להישאל.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: אין בו דעת להישאל (ב) א. דין תלייה בטומאה
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: שני שבילין הנושא בו אנו עוסקים מופיע במסגרת המשניות בטהרות, אבל מסתעף לתחומים שונים בהלכה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: יסודות טומאת מת (א) האיזכור של טומאת מת בתורה, מופיע בכמה הקשרים. בפרשת אמור, טומאת מת עולה ביחס לכהן, בפרשת נשא ביחס לנזיר, והמוקד הוא בפרשת חֻקַּת.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: יסודות טומאת מת (ב) במת עצמו ובמה שמגלם בתוכו את המת, לטומאה ישנן השלכות מלאות - בנוגע לחלות הטומאה ברמה של טומאת שבעה, לצורך בהזאת ג' ו-ז', לאיסורי כהן ונזיר (הנזיר מגלח וסותר והכהן מוזהר), ולחיובי ביאת מקדש.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מפתחות
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: הקדמה ומבוא קובץ זה מורכב משיעורים שנאמרו, במסגרת הלימוד הסדיר, בפני תלמידיי בישיבת הר עציון, בשנת ה'תשס"א, על רוב פרק חזקת הבתים.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: יסודות חזקת ג' שנים פרקנו עוסק בעיקרו בדין חזקת ג' שנים בקרקעות. באופן טבעי, פותחת הגמרא את הפרק בבירור מקור הדין.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מעשה החזקה בשיעור הקודם עסקנו ביסודות חזקת ג' שנים, והעלינו הבנות שונות בשאלה מהו הגורם שעליו מבוססת החזקה. בשיעור זה נעבור למישור המעשי, ונברר מהן הפעולות הנדרשות כדי ליצור חזקה, וכן מהו פרק הזמן המדויק שבו צריכות להתבצע פעולות אלה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: רציפות החזקה הגמרא (כט.) מעלה לדיון את שאלת רציפות מעשה החזקה. במסגרת הסוגיה משתזרים שני נושאים, אשר יש לדון בכל אחד מהם בנפרד.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מיגו למפרע אחד הדינים המרכזיים בתחום טוען ונטען הוא דין מיגו. דין מיגו מעניק לאדם נאמנות לטעון טענה מסוימת, מתוך שהיה יכול לטעון טענה אחרת טובה יותר.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: חזקה שאין עמה טענה המשנה להלן בפרקנו קובעת שחזקה שאין עמה טענה – אינה חזקה. באותה המשנה מבואר גם מהו התרחיש בו קיימת חזקה ללא טענה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: עדות מוכחשת הגמרא בדף לא. מתארת מקרה שבו שני בעלי הדין טוענים לבעלות על אותו השדה. שניהם הביאו עדים שאכלו את פירות השדה במשך שנות החזקה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: זילותא דבי דינא בשיעור הקודם עסקנו במקרה המתואר בגמרא בדף לא. במקרה זה, שני בעלי הדין הביאו עדים על כך שהחזיקו באותו השדה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מעלין לכהונה על פי עד אחד הגמרא בפרקנו (לא:) מביאה משנה ממסכת כתובות: "רבי יהודה אומר: אין מעלין לכהונה על פי עד אחד... (כתובות כג:)
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מעשה דרבא בר שרשום הגמרא בפרקנו מספרת על מקרה שאירע לרבא בר שרשום. אדם מסוים היה חייב לרבא בר שרשום סכום כסף.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מיגו לאפטורי משבועה בשיעור הקודם עסקנו במעשה דרבא בר שרשום (לב:-לג.). רבא בר שרשום אמור היה להישבע בפני היתומים כדי לגבות את חובו. הוא נעזר במיגו כדי להיפטר משבועה זו. מכאן נראה, לכאורה, שמיגו מועיל לפטור משבועה. אלא שדין זה איננו מוסכם, והוא נתון במחלוקת ראשונים.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: קריביה דרב אידי בר אבין הגמרא מספרת על קרובו של רב אידי בר אבין שמת, והותיר אחריו דקל.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: נסכא דרבי אבא - אופי דין שבועה הגמרא מספרת על אדם שחטף מידיו של חברו 'נסכא' – חתיכת כסף. הנחטף הביא לבית הדין עד אחד שהעיד על מעשה החטיפה.

עמודים