הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין שליח להבאת הגט בשיעור הקודם עסקנו בסוגים שונים של אנשים הפסולים לשליחות הולכת הגט
הרב אהרן ליכטנשטיין לשמה כל גט שנכתב שלא לשום אשה – פסול מקורות – (א) גיטין כד. משנה וגמרא; ספר התרומה סי' קצ"ב, הל' ספר תורה לרא"ש סי' ג; חידושי הגר"ח הל' תפילין פ"א הט"ו. (ב) לשמה בגט ובסוטה – סוטה כ:, גיטין כ., תוספות ותוספות רא"ש ד"ה אי; תוספות סוטה כ. ד"ה אבל; תוספות זבחים ב: ד"ה סתם; רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ד ה"י, חידושי הגרי"ז שם; רמב"ן גיטין כד: ד"ה יתר מכאן; ר"ן עירובין יג: ד"ה הכא; רמב"ן גיטין סו: ד"ה ואמר רב חסדא. (ג) גיטין פז., רמב"ם הל' גירושין פ"ד הי"ט, תוספות גיטין כא: ד"ה בכתיבה; קידושין ט:.
הרב אהרן ליכטנשטיין ברירה כיוון שאין ברירה הגט פסול מקורות – (א) גיטין כד: משנה, גמרא כה.-כה:, רש"י, תוספות, תוספות רא"ש ורמב"ן על אתר; רמב"ן חולין יד: ד"ה ושותה מיד. (ב) מנחות קד:, שו"ת הרשב"א ח"ב סי' פ"ב; מיוחס לריטב"א גיטין כו. ד"ה ולענין; בבא קמא סט., ספר הישר סי' שי"א; 'דרוש וחידוש' עירובין לו
הרב אהרן ליכטנשטיין גט שאבד המשנה עוסקת בדינו של גט שאבד מידי הבעל או שלוחו מקורות – (א) גיטין כז. משנה וגמרא; רש"י, רא"ש, רמב"ן, רשב"א ומאירי על אתר; רי"ף וספר הזכות יג:; רמב"ם הל' גירושין פ"ג הל' ט-י, 'מגיד משנה' על אתר; שולחן ערוך אבן העזר קל"ב, ד, 'בית שמואל' ס"ק י. (ב) יבמות קטו:, בעל המאור ומלחמות שם מג: בדפי הרי"ף; גר"א אבן העזר י"ז ס"ק עב; בבא מציעא כח., רמב"ם וראב"ד הל' גזילה ואבידה פי"ג ה"ג. "המביא גט ואבד הימנו, מצאו לאלתר – כשר, ואם לאו – פסול. מצאו בחפיסה או בדלוסקמא, אם מכירו – כשר"
הרב אהרן ליכטנשטיין שליח עושה שליח המשנה קובעת ששליח להבאת הגט יכול למנות במקומו שליח אחר מקורות – (א) גיטין כט. משנה וגמרא, תוספות ד"ה רשב"ג, מאירי ד"ה והאומר לשלוחו; רי"ף יד.-יד: ראב"ד וספר הזכות שם. (ב) שליח עושה שליח בכל התורה – קידושין מא-מג; שו"ת הריב"ש סי' רכ"ח; בבא מציעא צו.; גיטין סו. "מי שהיה מושלך...", תוספות ד"ה כל, רמב"ן ד"ה הא דתנן; רמב"ם הל' תרומות פ"ד ה"ט; מרדכי ת"כ, מרדכי קידושין תק"ה. (ג) גיטין כט: משנה וגמרא, תוספות רי"ד, רשב"א ומאירי על אתר.
הרב אהרן ליכטנשטיין ביטול שליחות הגט המשנה עוסקת בבעל ששלח גט לאשתו, אך ביטל את הגט לפני שהגיע לידי האישה מקורות – (א) גיטין לב-לד משנה וגמרא; תוספות ד"ה ורב נחמן, צריכי; רמב"ן ד"ה נהי דבטליה, הא דתנן, ודאמרינן; רשב"א ד"ה גמרא, הא דאמרינן; חידושים מכתב יד ד"ה והאמר מר; רמב"ם הל' גירושין פ"ו הכ"א; רמב"ם הל' גירושין פ"ב הט"ו, 'קצות' קפ"ח ס"ק ב. (ב) גילוי דעת – גיטין לד., תוספות רי"ד על אתר; תוספות קידושין מט: ד"ה דברים שבלב; רמב"ם הל' זכייה ומתנה פ"ו ה"א. (ג) קידושין נט.-נט:; תוספות ד"ה לא קידשה, תוספות רא"ש ד"ה שנתנה רשות; שו"ת הרשב"א ח"ד סי' פד. (ד) ביטול בפני בית דין – שו"ת הריב"ש סי' רל"ב; ר"ן לה: בדפי הרי"ף; 'בית שמואל' קל"ג ס"ק א; חידושי הגר"ח הל' גירושין פ"ו ה"ט. "השולח גט לאשתו והגיע בשליח, או ששלח אחריו שליח ואמר לו: 'גט שנתתי לך בטל' – הרי זה בטל..." (משנה גיטין לב.).
הרב אהרן ליכטנשטיין זכייה בגירושין הגמרא דנה בלשונות השונים שאמר הבעל ובמשמעותו של כל אחד מהם מקורות – (א) גיטין סב: משנה וגמרא, רמב"ן ד"ה הא דאמרינן; רש"י בבא מציעא יב. ד"ה גבי; תוספות כתובות יא. ד"ה מטבילין; רמב"ן בבא מציעא עב: ד"ה הא דאמרינן, רשב"א שם ד"ה רבינא אמר; 'קצות' ק"ה ס"ק א; ר"ן גיטין יט: בדפי הרי"ף. (ב) גיטין יא: משנה; ירושלמי גיטין פ"א ה"ה, פ"ו ה"א; יבמות קיח:; 'אור זרוע' סי' תש"ו, 'תרומת הדשן' סי' רל"ז. (ג) חלות ויכולת חזרה – ר"ן בבא בתרא קכו. ד"ה אמר רב הונא; רי"ף גיטין ה., רא"ש פ"א סי' יג; רמב"ם הל' עבדים פ"ו ה"א. המשנה הראשונה בפרק השישי עוסקת במקרים שונים של גירושין על ידי שליח הולכה או שליח קבלה: "האומר: 'התקבל גט זה לאשתי' או 'הולך גט זה לאשתי', אם רצה לחזור – חוזר. האשה שאמרה: 'התקבל לי גיטי', אם רצה לחזור – לא יחזור. לפיכך אם אמר לו הבעל: 'אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה', אם רצה לחזור – יחזור" (גיטין סב:).
הרב אהרן ליכטנשטיין נאמנות שליח לגירושין "האשה שאמרה: 'התקבל לי גיטי' – צריכה שני כיתי עדים, שנים שאומרים 'בפנינו אמרה', ושנים שאומרים 'בפנינו קבל וקרע'" מקורות – (א) גיטין סג: משנה וגמרא, רש"י ותוספות רי"ד על אתר; תוספות ד"ה שליש; רמב"ן ד"ה רב הונא; רשב"א ד"ה ורב חסדא; מיוחס לריטב"א ד"ה רב הונא; חידושים מכתב יד ד"ה מתניתין, אמר רב יהודה; שו"ת הרי"ף סי' ל"ד. (ב) סנהדרין לא.-לא:, תוספות ד"ה אין עליו עדים, מהרש"א שם; ש"ך חושן משפט נ"ו ס"ק א; תוספות בבא בתרא ל. ד"ה לאו; רמב"ן ט. ד"ה אם יש עליו
הרב אהרן ליכטנשטיין גירושי נערה, קטנה ושוטה ברישא של המשנה נחלקו התנאים בעניין היכולת של נערה לקבל את גיטה מיד בעלה. כפי שנראה להלן, הראשונים נחלקו האם הרישא של המשנה עוסקת גם בקטנה, או דווקא בנערה. על כל פנים, שוטה ודאי איננה כלולה בדין הרישא. לעומת זאת, הסיפא של המשנה קובעת עיקרון רחב יותר: "כל שאינה יכולה לשמור את גיטה – אינה יכולה להתגרש". עיקרון זה נוגע לא רק למי שאינה יכולה לשמור על הגט מחמת גילה הצעיר, אלא גם לשוטה, שאיננה יכולה לשמור על הגט אף בגדלותה. מקורות – (א) גיטין סד: משנה וגמרא; רש"י ד"ה היא ואביה, אינה מתגרשת; תוספות ד"ה נערה המאורסה, וכל שאינה; רי"ף ל:-לא.; קידושין מג: ו-מד:, רמב"ן ד"ה הא דתנן; רמב"ם הל' אישות פ"ג הי"א. (ב) נערה נשואה – תוספות קידושין י. ד"ה ומקבל; רש"י קידושין מג: ד"ה היא ואביה, יבמות קט. ד"ה קטנה שהשיאה אביה, סנהדרין סט. ד"ה קנאה. (ג) קטנה ושוטה – יבמות קיג:, תוספות ד"ה יצתה; ראבי"ה סי' תתקנ"א. "נערה המאורסה, היא ואביה מקבלין את גיטה. אמר רבי יהודה: אין שתי ידים זוכות כאחת, אלא אביה מקבל את גיטה בלבד. וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה – אינה יכולה להתגרש" (גיטין סד:).
הרב אהרן ליכטנשטיין שלוש מידות בקטן בשיעור הקודם ראינו את המשנה העוסקת בגירושי קטנה (סד:). המשנה קובעת מהו הגיל המינימלי שממנו והלאה קטנה יכולה להתגרש: "כל שאינה יכולה לשמור את גיטה – אינה יכולה להתגרש". אגב דין זה עוסקת הגמרא בגילאים המינימליים שבהם יכולים קטן או קטנה ליצור חלויות מסוימות, כגון: זכייה, מקח וממכר, קידושין וחליצה. בסיומה של הסוגיה מסכם רבא את השלבים השונים בחייהם של הקטן או הקטנה, ואת המשמעות ההלכתית של כל שלב: "אמר רבא: ג' מדות בקטן. צרור וזורקו, אגוז ונוטלו – זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים, וכנגדן בקטנה מתקדשת למיאון. הפעוטות – מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין, וכנגדן בקטנה מתגרשת בקידושי אביה. הגיעו לעונת נדרים – נדריהן נדר והקדשן הקדש, וכנגדן בקטנה חולצת. ולמכור בנכסי אביו – עד שיהא בן עשרים" (גיטין סה.).
הרב אהרן ליכטנשטיין מילי ו"אומר אמרו" המשנה בדף סו.-סו: עוסקת באדם שמינה שניים או שלושה שליחים לכתוב גט לאשתו ולמסרו לה. המשנה דנה בשאלה: האם שליחים אלה רשאים למנות אנשים אחרים שיכתבו את הגט במקומם, או שהם חייבים לכתוב את הגט בעצמם? לפי המשנה, אם הבעל מינה שני שליחים בלבד – כולם מודים שהם חייבים לכתוב בעצמם, ואינם יכולים למנות שליחים במקומם. במקרה שהבעל מינה שלושה שליחים נחלקו התנאים האם הם רשאים למנות אחרים לכתיבה, כפי שנראה להלן מקורות – (א) גיטין סו. משנה וגמרא, תוספות ד"ה מתניתין, הא כתב הגט, אמרו; 'תורת גיטין' על אתר; רמב"ן ד"ה ואמר רב חסדא; ראב"ד ור"ן לג. בדפי הרי"ף; רמב"ם הל' זכייה ומתנה פ"ד ה"י, הל' גירושין פ"ה הל' ה-ו, הל' אישות פ"ג הי"ח, 'מגיד משנה' וחידושי הגר"ח על אתר. (ב) מילי - גיטין כט., רמב"ן ד"ה הא דאמר; רש"י גיטין עא: ד"ה דאמר; מהרי"ט ח"א סי' קכז; ר"ן פסחים ג: בדפי הרי"ף; רבי עקיבא איגר גיטין לב. ד"ה ודע, וע' בר"ן. .
הרב אהרן ליכטנשטיין עילות לגירושין . מקורות – (א) דברים כ"ד, א-ג; גיטין צ. משנה וגמרא, רש"י ומאירי על אתר; רשב"א ד"ה ירושלמי; ירושלמי גיטין פ"ט הי"א; רמב"ם הל' גירושין פ"י הכ"א, 'משנה למלך' שם; טור אבן העזר קי"ט, ב"ח שם; שולחן ערוך שם ג, 'פרי חדש' שם ס"ק ג, 'גט פשוט' ס"ק ו. (ב) משנה כתובות עב.; סוטה כה. "איבעיא להו..."; שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקנז; שו"ת הר"ן סי' ט"ו. בשיעור זה, החותם את לימודנו, נעבור לסוגיה האחרונה במסכת גיטין (צ.-צ:), העוסקת בעילות לגירושין. למעשה, כבר בפסוקי התורה בפרשת הגירושין ניתן למצוא מספר עילות העשויות לגרום לאיש לגרש את אשתו: "והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוַת דבר, וכתב לה ספר כריתֻת... ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת" (דברים כ"ד, א-ג).
הרב אהרן ליכטנשטיין מפתח הש"ס מקרות לשערים שנכתבו
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: הקדמה ומבוא
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: יסודות חיובי שומרים בשני שיעורי הפתיחה נעסוק בעיקר בשני נושאים, המשתזרים זה בזה : נושא אחד - הבסיסים והיסודות השונים של חיובי השומרים. נושא שני - סיווגם של השומרים עצמם.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: סיווג שומרים במשנה מפורטים ארבעה שומרים. אנו נדון בקצרה בשומר חינם ובשומר שכר, ונתמקד בעיקר בשוכר.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: רמת שמירה הנושא שלפנינו הוא רמת השמירה הנדרשת מן השומרים, לפי סיווגיהם השונים.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: תחילתו בפשיעה וסופו באונס (א) בסוף השוכר תניינא, אנו נתקלים בהלכה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. סוגייה זו מבטאת היטב את קירבתם של שני תחומים הלכתיים - דיני שומרים ודיני נזיקין.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: תחילתו בפשיעה וסופו באונס (ב) בגמרא בב״ק כא:, לאחר הקושייה על מ״ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מופיעה האוקימתא של מקרבי כלים לגבי כותל.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים המשנה בסוף השוכר תניינא עוסקת באפשרות לשנות ממסלולי שמירה הרגילים על ידי תנאי.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: דין בבעלים  עניין שמירה בבעלים מתפרש על פני כמה סוגיות בשורשו בפסוקים: "בעליו אין עמו שלם ישלם עם בעליו עמו לא ישלם" (שמות כ"ב:יג-יד)
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: האיבעיות של רמי בר חמא בגמרא בדף צו., מובאת שרשרת איבעיות של רמי בר חמא.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: בעל בנכסי אשתו את הדיון בסוגייה שלפנינו נחלק לארבעה שלבים : שלב ראשון - מעמד הבעל בנכסי אשתו. שלב שני - הפקעת חלותה של שמירה על ידי שמירה חדשה. שלב שלישי - יישום סביב מחלוקת ר' יוסי וחכמים. שלב רביעי - דיון במסקנת הגמרא הקובעת שבעל בנכסי אשתו הוא לוקח.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מתה מחמת מלאכה הרמב״ם פותח את הלכות שאלה ופיקדון, בדינים של מתה מחמת מלאכה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: תשלומי שומרים הנושא של תשלומי שומרים, לא נידון בגמרא באופן מפורט. אף על פי כן, חשיבותו רבה, ובו נתמקד בשיעור שלפנינו.

עמודים