הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: החלת שמירה הסוגייה שבדף צח:-צט. עוסקת הן בהחלת שמירה והן בסיומה. הדין הבסיסי של המשנה קובע ששאלה אינה חלה מצד אחד, ואינה בטילה מצד שני, כל עוד החפץ לא מגיע ליעדו הסופי.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: חלות שמירה פרשיות השומרים מופיעות בתורה בפשרת משפטים, וניתן להגדיר את הנושאים בהן עוסקות הפרשיות באופן כפול.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: סיום שמירה בשיעורי הפתיחה עסקנו בראשיתה של השמירה. ניסינו לבחון כיצד מתחילים הסכם שמירה, ועד כמה הדבר תלוי ביסוד קנייני. מטרתו של שיעור זה היא סגירת המעגל מקצהו השני, תוך כדי דיון בסיום פרק השמירה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: יציאה לחולין (א) מקובל לחשוב על קיומו של דין יציאה לחולין על ידי מעילה כדבר פשוט. זוהי נקודת המוצא לסיווגים שונים - באיזה סוג מעשה מדובר (שוגג / מזיד), באילו סוגי הקדש דנים (קדשי מזבח / קדשי בדק הבית) או באילו סוגי קדושה (קדושת דמים / קדושת הגוף) וכדומה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: יציאה לחולין (ב) בשיעור הקודם הצגנו את הדין של יציאה לחולין על פי שיטותיהם של ר' מאיר ור' יהודה. ברמה הסברתית, אין סתירה בין שתי השיטות הללו. ניתן לשלב ביניהן, וניתן גם לטעון להלכה שדין יציאה לחולין יחול הן בשוגג והן במזיד.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מעילה במחובר (א) הגמרא במעילה יח: קובעת שאין מעילה במחובר לקרקע. באופי המיעוט של מחובר ממעילה, ניתן להעלות שני קוי חשיבה : קו אחד - כדין בחפצא, חיסרון בקרקע עצמה. קו שני - כדין בפעולה, חיסרון במעשה המעילה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מעילה במחובר (ב) עד כה בחנו את האופי של מיעוט מחובר ממעילה, על פי המקור למיעוט הזה ועל פי דוגמאות מדברי רש״י והרשב״ם. ניתן לבדוק את אופי המיעוט גם על ידי בחינת מצבים שבהם תהיה נפק״מ בין ההבנה ה״חפצאית״
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מעילה במחובר (ג) בשיעור הקודם בחנו את המצב של קדושה במחובר ומעילה בתלוש. לשם השלמת התמונה, עלינו לבחון את הכיוון ההפוך - חפץ שהתקדש בתלוש, אך מעשה המעילה היה במחובר.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: תשלומים בהדיוט ובהקדש הסוגייה שלנו בדף צט: פותחת אשנב להשוואה בין הדיוט לבין הקדש. סוגייה זו קשורה בטבורה לסוגיית זה נהנה וזה לא חסר, ומטבע הדברים נצטרך לדון גם בסוגייה זו.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: שיטת סומכוס המשנה בב"מ ב. קובעת דין של חלוקה עם שבועה, במצב של שנים אוחזין בטלית. הגמרא בדף ב: קובעת בצורה ראשונית שמשנה זו אינה כסומכוס.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מפתח
הרב אהרן ליכטנשטיין 15: בענין הכשר לעדות של הנשבע לשוא גרסינן בסנהדרין: מומר אוכל נבילות לתיאבון דברי הכל פסול. להכעיס, אביי אמר: פסול, רבא אמר: – כשר. אביי אמר: פסול, דהוה ליה רשע, ורחמנא אמר אל תשת רשע עד. ורבא אמר: ...
הרב אהרן ליכטנשטיין 01: בעניין מחשבה ודיבור בקדשים בעולם הלכות קדשים, מהווה מחשבה אחת מאבני היסוד המרכזיות.
הרב אהרן ליכטנשטיין תהליך המילה שיעור זה עוסק בחלקיה השונים של מצוַת המילה: חיתוך הערלה, הפריעה, המציצה, והידור המצווה בציצין שאינם מעכבים את המילה. השיעור בוחן את היחס שבין הפריעה למילה עצמה: האם הפריעה היא חלק מהותי מהמצווה, או חלק נפרד וייחודי. כמו כן, עוסק השיעור בחובת המציצה, הקשורה לצרכים הרפואיים הנלווים למילה, ואיננה מהווה חלק אקוטי מן המילה עצמה.
הרב אהרן ליכטנשטיין דרושה השקעה רבה מתוך ריאיון שערך הרב חיים נבון עם הרב ליכטנשטיין, עולם קטן, ראש השנה תשס"ט
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחחים: תוכן העניינים והקדמה קובץ זה מורכב משיעורים שנאמרו, במסגרת הלימוד הסדיר, בפני תלמידיי בישיבת הר עציון, בשנת ה'תשס"ג, על הפרק הראשון במסכת פסחים.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: תוקפה של בדיקת חמץ המשנה הראשונה במסכת פסחים מלמדת על תקנת חכמים לבדוק את החמץ בערב הפסח.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: בדיקת חמץ לאחר ביטול בשיעור זה נעסוק במקרה האחרון, דהיינו בדיקת חמץ לאחר ביטול. כפי שביארנו בשיעור הקודם, גם במקרה שביטל את החמץ, עדיין קיימת תקנה דרבנן המחייבת לבדוק.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: מועד בדיקת חמץ קביעה זו של המשנה מורכבת משני גורמים: א. התאריך – הבדיקה מתבצעת בי"ד בניסן. ב. הזמן המדויק – הבדיקה מתבצעת בערב.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: שוכר ומשכיר בבדיקת חמץ הגמרא שואלת על מי מוטלת חובת בדיקת החמץ בבית שכור. קיימת עילה לחייב כל אחד מהצדדים בבדיקה: המשכיר – כיוון שהחמץ שבבית שייך לו; והשוכר – כיוון שכרגע הבית, על החמץ שבתוכו, נמצא ברשותו.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: נאמנות על בדיקת חמץ הגמרא מביאה ברייתא, העוסקת בנאמנותם של פסולי עדות על בדיקת החמץ וביעורו.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: מקח טעות הגמרא עוסקת במקרה של טעות בשכירות: השוכר קיבל את הבית על דעת שהוא כבר בדוק מחמץ.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: ביטול חמץ בשיעורים הקודמים הזכרנו את קביעת הגמרא, שביטול חמץ פוטר מבל ייראה ובל יימצא מדאורייתא. בשיעור זה נעסוק בביטול החמץ, ונברר מהו הביטול וכיצד הוא מתגבר על איסורי התורה.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: הפקר כביטול חמץ בשיעור הקודם סקרנו את שיטות הראשונים בעניין מהותו של ביטול חמץ. כפי שראינו, בעלי התוספות סברו שביטול חמץ הוא הפקר.
הרב אהרן ליכטנשטיין פסחים: חמץ משש שעות ולמעלה הגמרא בדף ד. פותחת סוגיה חדשה בציטוט ממשנה להלן בפרקנו. המשנה עוסקת במעמדו של חמץ בערב הפסח, בשעה החמישית והשישית.

עמודים