הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 10 - קביעת יעדים בצמיחה רוחנית: התמחות או הרחבה? (א) שלושה תחומים מרכזיים בעבודת ה' הם תורה, עבודה וגמילות חסדים. האם ההלכה מעדיפה שנעסוק בכולם במידה שווה, או שנתמחה באחד מהם? שאלה זו עולה הן מבחינת האחריות האישית וההתפתחות הדתית, והן מבחינת הניסיון להיענות לצרכים ציבוריים, חברתיים, לאומיים ואוניברסליים. מה פירוש הקביעה ההלכתית "העוסק במצווה פטור מן המצווה"?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 11 - קביעת יעדים בצמיחה רוחנית: התמחות או הרחבה? (ב) גם ברמה האישית וגם ברמה הציבורית, יש ערך גם להתמחות ולהרחבה. יש לחתור למעין "חינוך ליברלי": מצד אחד - להשיג רמת קיום בסיסית, וכן זהירות וזריזות, ביחס למצוות כולן, שכן במישור הקיום הממשי ואף במישור הגשמת הערכים, יש צורך ברמה מינימלית של עבודת ה' בכל המרחב השלם של קיומנו. עם זאת, מצד שני, חשוב שיהיה דחף כלשהו להתעלות, שאיפה להתמסרות וללהט שתוסיף מימד איכותי מעבר לעבודה הרגילה והיומיומית, לפחות בתחום אחד.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 12 - קביעת יעדים בצמיחה רוחנית: התמחות או הרחבה? (ג) מהם סיכוני הצמצום הרוחני? אסור שההתמחות הרוחנית תזניח תחומים שלמים בעבודת ה' ותתייחס אליהם בזלזול. גם בקרב חז"ל מוצאים מגוון גישות דתיות, וכך קבעו חז"ל שר' חנינא בן תרדיון עסק בתורה בלבד, ולא בגמילות חסדים. כשבוחרים תחום התמחות רוחנית, יש לתת את הדעת לשלבים השונים בחיים, לצרכי החברה, ולכשרונות האישיים. אין פתרון אחיד למציאת האיזון הראוי.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 13 - להיות דתי ולהיות טוב - על יחסי דת ומוסר (א) כיצד יש להגדיר את המונחים "טוב" ו"דתי"? האם הקב"ה מצווה מצוות משום שהן טובות, או שמא הן טובות בגלל שהוא מצווה אותן? כיצד יש להבין את החיפוש אחר טעמי המצוות?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 14 - להיות דתי ולהיות טוב - על יחסי דת ומוסר (ב) האם דתיות ללא מוסר היא עמדה לגיטימית? מתי נקרא "צדיק רע", ומתי נאמר "גם כי תרבו תפילה אינני שומע"? יש להבחין בין רע פעיל לבין חוסר-מודעות לתחום של בין אדם לחברו. אמנם ביחס לאחרון, יש לשים לב שיש רמה של אי-רגישות ושל דתיות אנוכית שבה ההתעלמות מאחרים מיתרגמת לסוג של רע פעיל.  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 15 - להיות דתי ולהיות טוב - על יחסי דת ומוסר (ג) כיצד עלינו להתייחס למוסריות שאינה דתית? כיצד יש להתייחס למקרים בהם נראה לנו שקיימת סתירה בין ציווי דתי לבין המוסר? האם ההתמודדות היא לגיטימית?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 16 - להיות דתי ולהיות טוב - על יחסי דת ומוסר (ד) מהם הסיכונים בגישה שהצגנו? כיצד יש להציג את מצו?ת מחיית עמלק מבחינה חינוכית? בחלוקת משאבים חינוכיים, האם יש להדגיש את הנחלת הפן הדתי או את הנחלתו של הפן המוסרי?  ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 17 - `הן יקטלני לו איחל`: הביטחון בה' (א) מהי עמדת ההלכה ביחס להתערבות רפואית ולמאמץ אנושי בכלל? באיזו מידה ניתן להתחשב בסייעתא דשמיא, ומתי אומרים "אין סומכין על הנס"? השיעור בוחן שיטות המצויות אצל חז"ל, בעל 'חובות הלבבות', הרמב"ן, רבנו בחיי, ה'חזון איש' ואחרים, ומבחין בין שני מובנים של ביטחון: ביטחון שמקורו באמונה בכך שיהיה טוב, וייחול לקב"ה בכל מצב, בלי קשר לעתיד שהוא צופן, הנובע מאהבה. ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 18 - `הן יקטלני לו איחל`: הביטחון בה' (ב) לשני סוגי הביטחון נמצא ביטוי בספר תהילים. למרות ששתי הגישות הללו קיימות בכנסת ישראל מראשיתה, ייתכן שחורבן הבית הראשון והגלות שבאה בעקבותיו חוללו מפנה יסודי בתפיסת הביטחון. היום יש דגש חזק מדי על בטחון האמונה, ויש לאזן אותו בבטחון האהבה. ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 19 - עמו אנכי בצרה - אתגרי השואה מהם הפירושים הדתיים המוצעים לנוראות השואה? האם ניתן להבין אותה? אין אנו נבחנים ביכולתנו למצוא או להמציא הסברים מפולפלים. מבחננו הוא בזכרון יהדות אירופה בבניינה ובחורבנה ובהפקת לקחים לעתיד. ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 20 - כי אם החרש תחרישי בעת הזאת - הדאגה לכלל ישראל מגילת אסתר מתארת את התפתחותה של אסתר בשני מישורים: במישור כוחות הנפש ובמישור המודעות המוסרית. כאשר מרדכי מעורר אצלה את ההזדהות עם כלל ישראל ואת המצפון היהודי, היא מוצאת גם את כוחות הנפש כדי להתמודד עם המן ואחשורוש. מה גרם למפנה זה אצל אסתר? ומה נענה לעצמנו בעומדנו נוכח מצבו הירוד והמסוכן של עם ישראל כיום? ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 21 - `אשרי איש שלא ישכחך` - התשובה והשִיבה (א) ישנה תשובה של חזרה מחטא, וישנה גם תשובה של שיבה אל ה', המנסה לתקן היעדר יחס מצד האדם כלפי הקב"ה. אם אפשר לאזכר חטא כלשהו בסוג השני של התשובה, הריהו החטא הוא השכחה. השכחה אינה בעייתית רק בגלל חוסר המודעות לנוכחותו של הקב"ה, אלא גם בגלל היסח הדעת מנוכחותו. מהם מימדי איסור השכחה ומהן תוצאותיו? ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 22 - `אשרי איש שלא ישכחך` - התשובה והשִיבה (ב) בקשריו של האדם עם הקב"ה, ישנן בעיקר שתי סכנות רוחניות. ראשית, עבודה זרה; ובמובן הרחב, כל המסתעף ממנה: אמונות תפלות ותפישות שגויות של הקב"ה. שנית, כפירה או אתאיזם; ובמובן הרחב, ריחוק קיומי מקשר חי עם הקב"ה. איזה מהם גרוע יותר? איזו סכנה יותר מוחשית עבור הציבור שלנו? מהם המניעים לכך? ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 23 - לב טהור - על תיקון המידות ואיזון הערכים (א) הרמב"ם קובע שיש לחזור בתשובה לא רק ממעשים רעים, אלא גם ממידות רעות, כלומר, מתכונות אופי שליליות. מהן המידות האלו? מדוע היינו חושבים שאין כאן חיוב תשובה? מדוע הוא קובע ש"אלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה"? לאור הנ"ל, כיצד נבין את אופי חיוב התשובה? ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 24 - לב טהור - על תיקון המידות ואיזון הערכים (ב) מה מקומה של הפנימיות ביהדות? כיצד ניתן להבין את היחס בין דברי הרמב"ם בתחילת הלכות תשובה לבין דבריו בפרק ז'? הרמב"ם מלמד אותנו כאן גם על הצורך באיזון, ועל הצורך להתאים את המסר המאוזן לצד הדרוש תיקון אצל השומעים. מהו, אם כן, הצד החלש אצלנו הדרוש תיקון? ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 25 - `ושמרו דרך ה'` - חשבון נפש הציבור הדתי המודרני (א) בנסיבות בהן ההשקפה הדתית-מודרנית מוצאת את עצמה תחת התקפה (בעיקר מצד החרדים), יש מקום לחשבון נפש כפול: א. האם דרכנו לגיטימית? ב. האם אנחנו באמת פועלים בהתאם להשקפתנו? קודם כל, יש להכיר במה שמשותף בינינו לבין החרדים. הנקודות העיקריות שבהן אנחנו חלוקים שונות בארץ ובחו"ל: בחו"ל המוקד הוא היחס לתרבות והשכלה כללית, ובארץ - היחס לציונות ולמדינה. אנחנו דוגלים בהשכלה כללית משום שאפשר ללמוד ממנה על מורכבות החוויה האנושית. מדוע זה כה חשוב? ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 26 - `ושמרו דרך ה'` - חשבון נפש הציבור הדתי המודרני (ב) מהם נקודות המחלוקת באשר לציונות? המכנה המשותף לשני הנושאים העיקריים השנויים במחלוקת (השכלה וציונות) היא האם תורה בלבד מספקת, או שמא יש להוסיף לה עיסוק אחר. אנחנו מאמינים בעליונות התורה, אבל ניתן לצרף אליה תחומים נוספים. ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 27 - `ושמרו דרך ה'` - חשבון נפש הציבור הדתי המודרני (ג) לאור בדיקתנו, עולה שעמדותינו לגיטימיות. אבל הבעיה היא שאיננו תמיד עקביים ביישום השקפתנו. האם עמדתנו נובעת ממתח דיאלקטי בין שני דברים רצויים וחשובים, או מאדישות פושרת? אנחנו צריכים להיות דבקים בתורה לא פחות מאחרים, ועל גבי זה להוסיף שאיפה להשגת ערכים נוספים. הסוד להגיע להישגים הוא השרשת התלהבות ורוחניות. אם ישנו מתח בין השגת יעדים שונים, יש להעדיף את המוסרי על השכלי. עמדתנו המורכבת יכולה להיות לכתחילה או בדיעבד: אם עושים פשרות מתוך כניעה לנסיבות, המצב הוא אכן בדיעבד; אך אם עמדתנו נובעת ממחויבות עשירה, משמעותית, עמוקה ומקיפה, אם היא צומחת מן המתח הדיאלקטי של הניסיון להתייחס למגוון המלא של יעדים רוחניים העומדים מולנו - הרי שהמצב הוא לכתחילה מכל הבחינות. ערכים ומידות בעבודת ה'
הרב אהרן ליכטנשטיין שמרנות וחידוש בחנוכה תהליך הטהרה הוא לקיחת דבר טמא וטיהורו. לעומת זאת המונח חנוכה מציין דבר חדש. עמ`י לאחר נס החנוכה עובר את אותו התהליך הן מבחינה תורנית והן מבחינה לאומית. שיחות מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין אסתר- אז והיום אסתר של תחילת המגילה היא פסיבית. רק כאשר מטיח בה מרדכי דברים קשים, היא מבינה את גודל השליחות שלה והופכת להיות מנהיגה ומובילה. אנו צריכים לשאול את עצמינו איך אנחנו יכולים לעשות יותר, כיצד אנו יכולים להועיל לעם ישראל. שיחות מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין צום גדליה רבים אינם מתחברים לצום גדליה כי הם חשים שמדובר בארוע קטן על פני היסטוריה. יש לקחים רבים שניתן ללמוד מהארוע במיוחד לנוכח היותינו דור שחווה את רצח רבין. עלינו להרים בעוז את דגל התורה והמצוות על אף המחנות מבחוץ. שיחות מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין "מן המצר קראתי י-ה" – על תשובה של נורמה ותשובה של משבר דברים שלהלן אני מבקש לבחון שני דגמים של תשובה, על מקורותיהם, אופיים, והיחס שביניהם. שיחות מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין כתנות עור ועלה תאנה יש הבדל עמוק בין הלבוש שעושים אדם וחוה לעצמם לבין הלבוש שעושה להם הקב`ה. הלבוש של אדם וחווה מייצג את הבושה ואילו הלבוש של הקב`ה את הצניעות והיראת שמיים, וקבלת מצוות מתוך מאמץ. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ראה - סוכות ושמיני עצרת בפרשתנו מוזכר חג הסוכות, אך ללא שמיני עצרת, המוזכר רק בפרשת פנחס. האם לשמיני עצרת אופי ומאפיינים יחודיים? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין היום הרת עולם העבד, אינו יכול לעשות דבר כנגד רצון אדונו ועל כן, ימי התשובה אינם משמעותיים עבורו. לעומתו, הבן יכול לנסות ולהתחנן לפני אביו, ועל כן ימי התשובה הם ימים שעליו לשוב בתשובה ולהתחנן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים