הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: ממון המוטל בספק סוגייתנו (לד:-לה.) עוסקת במצבים בהם הדין נותר ללא הכרעה, והממון העומד לדיון מוטל בספק.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: הנהו עיזי דאכלו חושלי הגמרא מספרת על עדר של עיזים שנכנס לרשותו של אדם, ואכל שם שעורים.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מחאה הגמרא בדפים לח-לט עוסקת בדין מחאה בחזקת ג' שנים. כזכור, מחאתו של המרא קמא היא הכלי שבאמצעותו הוא מונע מהחזקה לחול.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מודעא הגמרא בסוגייתנו עוסקת בדין מודעא. מודעא היא אמצעי, המאפשר לאדם לבטל מראש פעולה קניינית שאותה הוא עומד לבצע באונס.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מתנתא טמירתא הסוגיה האחרונה אשר בה עוסקת הגמרא לפני המעבר למשנה הבאה, היא סוגיית 'מתנתא טמירתא'. אדם מסוים העניק לחברו קרקע במתנה, והקנה לו אותה בשטר.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מחילה בטעות הגמרא בדף מא. מביאה את סיפורו של רב ענן. בשדהו של רב ענן עבר פרץ מים אדיר, אשר עקר את גדרות השדה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: גדרי הכחשה בעדות בשיעור הקודם עסקנו בסיפורו של רב ענן. מים שוטפים עקרו את גדרות שדהו של רב ענן, והוא הקים אותם מחדש בשטחו של חברו. בהמשך אותה הסוגיה מביאה הגמרא סיפור דומה שאירע לרב כהנא.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: חזקה בשותף המשנה מפרטת אישים שונים שאין להם חזקה, וכן סוגים שונים של נכסים בהם אין חזקה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: נוגע בעדותו סוגייתנו (מג.) עוסקת בפסול של הנוגע בעדותו. האחרונים האריכו לעסוק בעניין זה, והעלו שתי הבנות מרכזיות ביחס ליסוד הפסול.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: שעבוד מיטלטלין הגמרא (מג:) מביאה ברייתא העוסקת במוכר, הרוצה להעיד ללוקח על נכסים שמכר לו. הברייתא מחלקת בין קרקעות לבין מיטלטלין.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: חזקת מיטלטלין הגמרא בדפים מה-מו עוסקת בחזקה של אומן על מיטלטלין הנמצאים תחת ידו. בדברינו כאן נשרטט בקווים כלליים יסודות בעניין חזקת מיטלטלין.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: חזקת אומן הגמרא מצטטת את דין המשנה (מב.), הקובע שלאומן אין חזקה במיטלטלין הנמצאים בידו.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: נתחלפו לו כלים בבית האומן בשני המקרים המתוארים בברייתא, הגיעו לידיו של האדם כלים שאינם שלו, מבלי שהבעלים ידע על כך.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: תליוהו וזבין הגמרא בדפים מז-מח דנה בעסקה שהתבצעה מתוך אונס.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: אמנה ומודעא היו דברינו סוגייתנו (מח:-מט.) עוסקת בשטר הלוואה או מכירה, שחתומים עליו שני עדים.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה המשנה (מב.) קובעת שאין לאיש חזקה בנכסי אשתו. גם אם הוא אכל במשך שלוש שנים את פירות השדה של אשתו, אין בכך ראיה שהוא קנה אותו.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מפתח הש"ס - מפתח הרמב"ם - מפתח כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: תוכן העניינים והקדמה
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: שיעור פתיחה בלימוד קונטרס דינא דגרמי של הרמב"ן, אנו מתמודדים עם שתי משימות: משימה אחת - לימוד הטקסט של הרמב"ן כשלעצמו. משימה שניה - לימוד דיני דינא דגרמי כנושא עצמאי.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: יסודות חיוב גרמי הרמב"ן דן בדינא דגרמי אגב דיון בהיזק שאינו ניכר. אנו פוסקים שאין חיוב בהיזק שאינו ניכר בשוגג, משום שברמה העקרונית אין לחייב כלל בהיזק שכזה (וגם החיוב, להלכה, במזיד, הינו בתורת קנס).
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: היזק שאינו ניכר (א) השיעור שלפנינו יעסוק בנושא שמהווה מוקד חשוב בדיני נזיקין, הנושא של היזק שאינו ניכר. נזהיר מראש שלא נמצה את הנושא כולו, אלא ניגע רק בשתי שאלות מרכזיות.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: היזק שאינו ניכר (ב) דיברנו על שתי הבנות אפשריות במחלוקת ר' יוחנן וחזקיה: הבנה אחת - מחלוקתם היא בהגדרת נזק, וכדין בחפצא. הם נחלקו האם היזק שאינו ניכר מוגדר במהותו כנזק או שמא לא. הבנה שניה - לדעת שניהם היזק שאינו ניכר מוגדר כנזק, והם נחלקו בדבר היכולת לחייב את האדם כאחראי ישיר להיזק מסוג שכזה.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: היקף דין גרמי עסקנו בעבר בחקירה הסברתית הבסיסית הנוגעת לטיב דין גרמי.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: הגדרת גרמי (א)  הנושא העיקרי בו מטפל הרמב"ן בחלקו השני של הקונטרס, הוא הגדרת גרמי.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: הגדרת גרמי (ב) פתחנו בשיעור הקודם בהגדרת גרמי אצל הרמב"ן, אך התייחסנו בעיקר למה שנמצא מחוץ לתחום.

עמודים