מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל לא. בעניין מצות תוכחה האם יש מצוות תוכחה גם כאשר ברור למוכיח שהמוכח לא יקבל דבריו? בדבר זה מצינו מחלוקת ראשונים, כמבואר בהגהות מיימוניות )פרק ו' מהלכות דעות, אות ג'( בהגהות שם נזכרת רק שיטת היראים והסמ"ק, ועלינו חלה חובת ביאור שיטות שאר הראשונים ז"ל בעניין זה.
הרב יהודה עמיטל לב. בעניין מלחמות ישראל על פי הרמב"ם מדוע פוסק הרמב"ם שמלחמת רשות, שמטרתה להרחיב גבול ישראל ולפאר את שמו של המלך, היא מלחמה על ייחוד השם? הרב עמיטל זצ"ל מציף מכאן את שאלת היחס לגויים, המלחמה בהם ומשמעות שבע מצוות בני נוח.
הרב יהודה עמיטל רסיסי טל: על מו"ר הרב רבי חיים יהודה לוי הי"ד מאחר ולא נשאר שריד מבית מו"ר הי"ד, אוסיף כמה שורות לזכרו. הוא היה גדול בתורה וגדול במדות, עדין נפש ואציל הרוח. היה נכד לבעל ה"דור רביעי", רבה הגדול של קלויזנבורג.
הרב יהודה עמיטל קול יהודה אמרות והגיונות, לקוטות ופרפראות ממשנתו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל
הרב יהודה עמיטל משמעותה הדתית של מדינת ישראל כיצד עלינו להתבונן על מדינת ישראל דהיום?
הרב יהודה עמיטל שובנו א-לוהי ישענו לעיתים השמחה והעצב מתערבים זה בזה, כאשר אנו חוגגים את הקמת המדינה אך נזכרים בלוחמים שנפלו למענה.
הרב יהודה עמיטל 19: פצחו ורננו יחדיו חרבות ירושלים הרב עמיטל זצ"ל מתעלה מעל לתקינות הפוליטית, שב ומדגיש את "הנצח זו ירושלים", את המשב המיסטי שמניד בנו שחרור ירושלים ומאפשר לנו להביט בעיניים רעננות על המציאות, ולמצוא בירושלים את המשען היהודי שלנו, אך גם את העתיד האוניברסלי "כי מציון תצא תורה". הוא משתף בחוויותיו האישיות ממלחמת ששת הימים, ומתוך כך עומד על סודה של ירושלים - "ביחס לירושלים מיסטיקה היא רציונאל, סתיר זה גליא, סתום זה נגלה". הממד הרוחני של ירושלים מתגלה מעבר לרובד של יום העצמאות שמתגלה במדינת ישראל כולה.
הרב יהודה עמיטל 01: חשבון נפש יצא לאור בטבת תשנ"ו
הרב יהודה עמיטל סדר הסליחות מחברי הסליחות סידרו את הסליחות כשם שסידרו אותם כדי לגרום לאדם להרגיש את הנוכחות האלוקית, וכדי להדגיש את חשיבות ההידמות לקב`ה.
הרב יהודה עמיטל "משפטי ה' אמת, צדקו יחדו"
הרב יהודה עמיטל 16: התמודדות ואתגר במציאות חדשה
הרב יהודה עמיטל 18: לשמוע קול בכיו של תינוק
הרב יהודה עמיטל 01: אחדות ומחלוקת
הרב יהודה עמיטל 09: קנאת ה'
הרב יהודה עמיטל 16: "זה היום עשה ה' - נגילה ונשמחה בו"
הרב יהודה עמיטל 17: על המתירנות וספיחיה
הרב יהודה עמיטל 15: "אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך"
הרב יהודה עמיטל 14: משמעותה של משנת הרב לדורנו
הרב יהודה עמיטל 06: פתחיו של אלול צריך להתחזק גם באמונה, כמאמר רבותינו ז"ל: "פתחו לי פתח כפתחו של מחט". די בפתחו של מחט, "ואני אפתח לכם כפתחו של אולם".
הרב יהודה עמיטל 14: י"ג מידות של רחמים
הרב יהודה עמיטל 11: "כדלים וכרשים דפקנו דלתיך"
הרב יהודה עמיטל 01: "אברהם הוליד את יצחק"
הרב יהודה עמיטל 02: "ראה ריח בני"
הרב יהודה עמיטל 14: שעור ב"נר מצוה" למהר"ל
הרב יהודה עמיטל 07: משמעות דברי יעקב לעֵשׂו

עמודים