דילוג לתוכן העיקרי
עלון שבות 1-175 -
שיעור 56

עלון שבות גליון 59

תלמידי הישיבה ובוגריה
04.08.2016

בשוב העלון

"תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגינו..." (תהילים פ"א)

אחת הנקודות המרכזיות בתפילות ראה"ש הוא השופר. תפילת העמידה אשר הינה עיקר התפילה מחולקת ביום זה לשלשה חלקים: מלכויות, זכרונות ושופרות. הגמ' (ראה"ש לד:) אומרת:

"...אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זכרונות כדי שיבוא לפני זכרוניכם לטובה, ובמה - בשופר".

טעמים רבים נאמרו ביחס ליחודו של השופר. הידוע שבהם הוא - כדי להזכיר לפניו, יתברך, ביום הדין זכות עקידה. כפי שאומרים אנו בתפילת השחר:

"רבונו של עולם... כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו מבנו יתירו ורצה לשחוט אותו כדי לעשות רצונך כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו ויגולו רחמיך על מידותיך ותכנס עמנו לפנים משורת דינך.... "

ר' סעדיה גאון מסביר את ענין הזכרת עקידה יצחק בצורה שונה:

"להזכירנו עקידה יצחק שמסר נפשו לשמיים וכן אנחנו נקבל על עצמנו למסור נפשנו על קדושת שמו. ויעלה זכרונינו לפניו לטובה".

מדרש ויקרא רבה (פ' כ"ט) מביא נקודה נוספת בקשר לתקיעת שופר:

"אמר ר' יאשיה כתוב 'אשרי העם יודעי תרועה' וכי אין אומות העולם יודעים להריע? אלא שהם (ישראל) מכירים לרצות את בוראם בתרועה והוא עומד מכסא דין לכסא רחמים והופך להם מידת הדין למידת הרחמים".

המגיד מדובנא המשיל משל נפלא על יחוד השופר:

משל לאחד שהיה תועה ביער והיו בו חיות רעות מן הדורסים והטורפים והיו עמו קשת וחיצים להציל עצמו מן הדורס. ויהי הוא הולך ביער הנה והנה ועל כל מה אשר ראו עיניו מרחוק היה חושב כי זהו דב או ארי וזאב והיה מורה בחיצים - עד בואו אל המקום ההוא וראה כי עץ נרקב הוא. וירא באשפתו ובתרמילו וראה כי לא נשאר לו כי אם חץ אחד. והיה נשמר מעתה שלא לירות החץ ההוא על ספק כי הלא במקום סכנה הוא אולי יצטרך אליה להציל עצמו מפי הטורף. אז יורה החץ לעברו וחיתה נפשו בגללו.

הנמשל: נאמר מפי המשורר: "חרף שואפי סלה נפשי בתוך לבאים" וגו', ובזמן שהיינו בעיר אלוקינו ה' קדשי, היה לנו כלי הצלה הרבה - ביהמ"ק ומזבח וקרבנות וכהן גדול עומד ומשרת בהם - היה סמוך ליבינו ובטוח כי נחליף כח למחוה מעלינו כל סאון סואן, כל טורף ושואג. לא כן עתה, כאשר מכלי ההצלה הרבים והעצומים לא נשאר לנו כי אם השופר הדל הזה. לכן פקח עיניך ידידי והבט והכן לבך ועשית כחכמתך.

מחדשות הישיבה

ברכת מזל-טוב שלוחה לויטמן זאב וגליקסברג דוד לרגל אירוסיהם.

כמו כן. שלוחה ברכת מזל-טוב לכל החבר'ה שהתחתנו בתקופת "בין הזמנים" ולאחריה: ליגאל הומינר, יהושע אבוקסיס ויהושע קלפר.

תנחומינו למשפחותיהם של דני אורליק, בני גל, רפי נוימן, אבנר יונה, משה טל, אמציה אילני, אשר ירון ושריא-ל בירנבוים, הי"ד, עם הביאם את יקיריהם, חברינו, למנוחתם האחרונה.

בני המחזור החדש (ז') גמרו לא מכבר את הטירונות ועברו לג'וליס, שם הם לומדים מקצועות מג"ח. הנ"ל בני אותו מחזור נמצאים כעת בישיבה ויצאו, אי"ה, ברן הקרוב לסירונית.

שנה טובה לנו ולכל עם ישרא-ל וגמר חתימה טובה

יעקב בן יעקב

עוד בעלון

מכאובי החטא ויסורי התשובה ומרפא הארתה / הראי"ה קוק זצ"ל

יום הזיכרון / הרב אהרן ליכטנשטיין

תשובה על חטא מסוים ותשובה כללית - עיון באורות התשובה פרק ג' / אהרן קופרמן

ראשית חכמה - יראת ה' (תהילים קי"א) / משה טל הי"ד

בדין מוציא ממקום פטור דרך רשויות (א) / הרב יהודה עמיטל

לולי ה' שהיה לנו, בקום עלינו אדם - עיונים במזמור קכ"ד / הרב יהודה שביב

דיוק בקריאת התורה (א) / אברהם קופרמן

תפילה וצעקה

שתי זקנות / יוסף אביב"י

מקומו של המקדש בעבודת ה' / שמואל נ.

משיח בן יוסף / חיים הגר

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)