בשבתך
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר פסח שני בשיעור השבוע נעיין בשאלה האם פסח שני הוא תשלומים לפסח ראשון או שמא זוהי מצווה עצמאית. נפתח את השיעור בעיון במשמעות קרבן פסח, ולאור זאת נבחן את היחס לפסח שני. בהמשך השיעור נעסוק במספר נקודות נוספות הקשורות לפסח שני.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב "ראשית אוני" - הקדמה להלכות בכורות בשיעור זה נעסוק בייחודו של הבכור, במטרות מצוות הבכורה, ביחס שבין "ראשית" לבין "בכורה" ובהקשר המיוחד של מצוות בכורה ביציאת מצרים.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב "קדש לי" - הקדשת, נתינת ופדיון בכורות בשיעור זה נעסוק במצוות בהיבטים שונים של מצוות בכורות: קדושתם, נתינתם לכהן ופדיונם. נעמוד על היחס בין הפרשייה בשמות י"ג לבין הפרשייה בבמדבר י"ח, ונראה כיצד ניתן ללמוד מכך כי אצל כוהנים קיימת קדושת הבכור אך לא חובת נתינתו. לבסוף נעסוק בשאלה האם ניתן לתת בכור אדם ופטר חמור לכהן במקום לפדות אותם.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר פר העלם דבר של ציבור בשיעור זה נעסוק בפר העלם דבר של ציבור: מקרים שונים בהם בית חברי דין הגדול הורו הלכה מוטעית והציבור טעה בעקבות כך. בחלק מן המקרים בית הדין צריך להביא קרבן חטאת - פר העלם דבר של ציבור - ואילו האנשים שצייתו לבית הדין פטורים מקרבן. נתמקד בכמה נקודות בנושא לאור מספר עקרונות המופיעים בשיעוריו של הרב ליכטנשטיין על המסכת. נדון במשמעות העונש על עבירה בשוגג, הוראת שוגג של בית דין הגדול ורב מן השורה, וכן נעסוק ביחס שבין היחיד לבין הציבור. נראה כי ההבנות השונות בסוגיה קשורות לשאלה האם הפטור של היחיד קשור לחובת הקרבת פר העלם דבר.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב פדיון בכור בשטרות כסף בשיעור זה נעסוק בפדיון בכורות על ידי כסף. נתחיל בהגדרת מהות קניין כסף מתוך עיון בפדיון הקדשות, ונמשיך לעיין בשאלה האם ניתן לפדות בכורות בשטרות כסף של ימינו.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר פרה אדומה בשיעור זה נעסוק בפרה אדומה ונתמקד בעיקר בשאלה האם ניתן לראות בה חלק מן ה'קדשים', ואם כן – אילו קדשים. שאלה דומה עולה לגבי עגלה ערופה ושעיר המשתלח, ובמהלך השיעור נעסוק גם בשלושה חריגים אלו ובמשמעות העולה מכך לגבי האופי הכפול שלהם.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הקדמה לספר טהרות - "לב טהור ברא לי אלוקים" בשיעור זה נעסוק בטעמי המצוות של ספר טהרה. נראה כיצד הרמב"ם תפס את הלכות טהרות ככלי לאיזון עצמי של עבודת ה', וכיצד עם השנים הפכו הלכות טהרות למושג הקשור לעבודת ה' גם בהעדר מקדש.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מצורע בשיעור זה נבחן מספר הלכות הקשורות לדיני מצורע. תחילה נתמקד בחשיבות תפקיד הכהן בעצם טומאת הצרעת ובטומאת ביאה של מצורע, ונראה כי טומאת הצרעת חורגת ושונה משאר הטומאות. בסוף השיעור נעסוק בשאלת הצרעת בימינו.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר טומאת ידיים ונטילת ידיים אנו נוטלים ידיים פעמים רבות בכל יום. בשיעור זה נעסוק בסוגים השונים של נטילות הידיים, בשאלה מתי הן נתקנו וביחס בין הנטילות השונות.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב סוף טומאה לצאת בשיעור זה נשרטט שני דגמים מרכזים בהלכות טומאת אוהל, האחד של הרמב"ם והשני של רש"י. להבנות אלו יש נפקא מינא מעשית לימינו בשאלת כניסת כוהנים לבית חולים וכל מקום בו יש חשש להימצאותם של מתים. בסוף השיעור נראה כי למחלוקת הלכתית זו יש השלכה לדיון המחשבתי לגבי תפיסת מושג הטומאה בימינו
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר דיני כלי זכוכית וכלי פלסטיק בשיעור השבוע נבחן את דיני כלי זכוכית בהלכות טומאה וטהרה וכן בתחומים הלכתיים נוספים - כשרות וטבילת כלים. לאחר מכן, נעסוק בקצרה, לאור דיונים אלו, בדיני כלי פלסטיק באותם תחומים.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מיתת נשיקה - ביקור כוהנים בקברי צדיקים בשיעור זה נעסוק בדברי הרמב"ן על התורה, לפיהם קברי צדיקים אינם מטמאים. נעמוד על שורש הדין תוך עיון במושג "מיתת נשיקה", ונדון גם הלכה למעשה בשאלה האם כוהנים יכולים להגיע לקברי צדיקים בכלל ולמערת המכפלה בפרט.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב "הט לבי אל עדותיך" - פתיחה לספר נזיקין בשיעור זה נראה כי לפי הרמב"ם 'מטרות העל' של דיני נזיקין הן למצוא פתרונות לנזק ולמנוע אותו. לאחר מכן נצביע על הבעייתיות של תעשייה מזהמת לשמור על עקרונות אלו.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר תקנות יהושע בן נון הרמב"ם מקדיש את רוב פרק ה' בהלכות נזקי ממון לתיאור תקנות יהושע בן נון, אשר על פי המוסרת תוקנו בכניסה לארץ ישראל. בתחילת השיעור נביא בקצרה חלק מהתקנות, ולאחר מכן נדון במשמעות תקנות אלו בעבר ובהווה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב חובת הזהירות בנזקי בעלי חיים בשיעור זה נעסוק במהות חיוב נזקי בהמה ("שור" ו"הבעה"), על רקע החיוב של כל 'אבות הנזיקין' ("שור", "בור", הבעה", "הבער"). נראה את שני סוגי החיוב של נזקי בהמה - כאלו שנובעים מדחפיהם הטבעיים של בעלי החיים וכאלו שנובעים מהתנהגות רשלנית, ולסיום נדגים את מערכת הסייגים וההגבלות בחיובי נזקי בהמה הבאים להסדיר חיים משותפים במרחב הציבורי.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב האם לבעלי חיים יש אחריות אישית? מעמדם של בעלי חיים במקרא ובחז"ל הוא של יצורים בעלי אוטונומיה, רגשות ורצונות, ובשיעור זה נדון בשאלת האחריות האישית של בעלי החיים בהלכה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הלכות גנבה בשיעור זה נעסוק במהות תשלומי כפל של גנב, ונצביע גם על המטרה החינוכית של התורה בהלכות גנבה.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר עין תחת עין- ממון? בשיעור השבוע נעיין בשיטות התנאים במדרשי ההלכה וכן בדברי הראשונים והאחרונים בנושא "עין תחת עין - ממון" וננסה למתוח קווים מנחים עבור שיטות שונות אשר מתמודדות עם הלכה זו. בעקבות כך נדון בשיטתו הייחודית של הרמב"ם בעניין, כפי שעולה משילוב דבריו בכתביו השונים.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב רמאות במידות ובמשקלות בשיעור שלפנינו נעסוק בלאו של רמאות במידות ובמשקלות. ראשית נעסוק באופי האיסור על פי הרמב"ם, ולאחר מכן נעמוד על שיטת הרמב"ם בנוגע לחומרתו המיוחדת.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר השבת אבדה בשיעור זה נעסוק במספר יסודות בדיני השבת אבדה. הסוגיות המרכזיות בנושא זה נמצאות בפרק שני במסכת בבא מציעא, ובמהלך השיעור נתמקד במספר היבטים שעולים סביב פסיקות הרמב"ם בהלכות גזלה ואבדה. בסיום השיעור נשווה בין דיני השבת אבדה לבין מצוות פריקה וטעינה אשר נידונה גם כן בפרק שני במסכת בבא מציעא.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הקדמה להלכות קניין בשיעור זה נסביר את מטרתם הכוללת של דיני ספר קניין. עיון במורה הנבוכים, בכותרת להלכות קניין ובהלכה החותמת ספר זה, תגלה כי לדעת הרמב"ם תכליתם של דיני הממונות היא להקנות את מידת היושר, הנחוצה כל כך לשגשוגה של החברה האנושית ולביסוסה של הכלכלה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב השתלטות או ייחוס - למהותו של קניין כסף בשיעור זה נעסוק במחלוקת האם מדאורייתא פעולת הקניין היא התשלום או המשיכה, נעמוד על מהותו של קניין הכסף, ונראה כיצד הכריע הרמב"ם הלכה למעשה במחלוקת זו. בסיומו של השיעור נראה כיצד הפך הקניין מפעולה של השתלטות פיזית לפעולה משפטית.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר איסור אונאה בשיעור השבוע נעסוק באיסור אונאה, אשר מוזכר לראשונה בתורה בפרשת בהר (ויקרא, כ"ה, יד - יז) ונידון בגמרא בפרק רביעי במסכת בבא מציעא (מט: והלאה). בשיעור זה נעסוק במספר יסודות העוסקים בדין אונאת ממון, נעמוד על משמעות האיסור ונבחן את יישומו בעולם המודרני.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מנהג מבטל הלכה המנהג תופס מקום מרכזי בדיני ממונות, ובמקרים רבים ההלכה מבכרת את המנהג על פני שורת הדין. בשיעור זה נעסוק בתופעה זו ונתמקד בכללים "הכל כמנהג המדינה" ו"מנהג מבטל הלכה". נבחן את גבולות הכללים (בדיני ממונות ובשאר תחומי התורה), גדריהם ומשמעותיהם.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב חזקת ג' שנים בקרקעות, עדי התובע שהנכס היה פעם שלו גוברים על המוחזקות של הנתבע. אולם, לאחר שלוש שנים של ישיבה בקרקע מוחזקות הנתבע גוברת, ובשיעור זה נעסוק בטעמים ובגדרים של חזקה זו. בסוף השיעור נשווה את ההלכה לחוק במדינת ישראל כיום, ונעמוד על ההבדלים המשמעותיים ביניהם.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר הלכות עבדים כאשר אנחנו לומדים הלכות עבדים אנו עומדים בפני קושי בעצם העיסוק התורני בהלכות אלו: עולם העבדות כה רחוק מאתנו ונראה בעיננו כאינו מוסרי, כך שקשה לקבל את העובדה שהתורה התירה זאת. בשיעור זה נבחן את היחס להלכות עבדים ולאור כך נלמד את פרשיות התורה ופסקי ההלכה המובאים ברמב"ם. זאת, תוך התמקדות בפן המוסרי של העבדות.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הקדמה לספר משפטים שיעור זה הוא שיעור הקדמה לספר משפטים. ראשית, נראה את הסדר של הרמב"ם בספר זה, ונעמוד על ההבדלים בינו לבין סדר הדינים בששת סדרי משנה. לאחר מכן נראה ונדגים כי הרמב"ם פיצל בין ספר משפטים לבין ספר קניין כדי להדגיש את הריסון שהצד החזק בעסקה צריך לנהוג בו, על מנת שלא לנצל את הצד החלש יותר.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב יחסי עובד - מעביד בשיעור זה נעסוק במערכת יחסים שבין המעביד לבין העובד, ונתמקד בחובות הפועל כלפי בעל הבית. נצביע על שתי רמות של מחוייבות הפועל כלפי בעל הבית: רובד בסיסי של חובה לניצול מלא של זמן העבודה, ורובד נוסף של השתדלות מיוחדת לעשות ככל הניתן כדי להשביע את רצון בעל הבית.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מבוא להלכות ריבית השאלות הבסיסיות בנוגע לאיסור ריבית הן מהו טעם האיסור, ומדוע עסקה אשר נחתמה בהסכמת שני הצדדים אסורה. בתחילת השיעור נעסוק בשאלות אלו, ובעקבות כך נבחן את אופי האיסור וכיצד הדבר בא לידי ביטוי מבחינה הלכתית. בהמשך, נבחן את הבנת הרמב"ם בנוגע לשאלות אלו.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב העקרונות הבסיסים של הירושה בשיעור זה נציג את העקרונות הבסיסיים של דיני ירושה, ונראה אילו מטרות הן משרתות. לאחר מכן נעסוק בשאלה האם וכיצד ראוי להדיר מן הירושה חלק מן היורשים.

עמודים