בשבתך
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מבוא לספר שופטים בשיעור זה נעסוק תחילה במוטו של הרמב"ם לספר שופטים, ובחשיבות אי הכרת הפנים ומיצוי הדין. לאחר מכן נסקור את מבנה הספר, ונראה את חשיבות תהליך מינוי הדיינים.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מינוי דיינים ובתי דין וסמכויותיהם שיעור זה מהווה הקדמה ללימוד הלכות סנהדרין. תחילה נעסוק במצוות מינוי דיינים ושוטרים ובמעמד בתי הדין השונים. לאחר מכן נעיין בשאלת מקומם של בתי הדין וההלכה במדינת ישראל.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כיבוד הורים בשיעור זה נעסוק במצוות כיבוד הורים. ראשית נעסוק בחשיבות המצווה ובהשוואה שבין כבוד ה' לבין כיבוד הורים. לאחר מכן נראה כי למרות שמדובר במצווה אשר קיומה איננו נתון לשיקול דעת, הרי שיש לה סייגים ואיזונים אשר מכפיפים את כבוד ההורים לציות לה' ושואפים ליצור חיי משפחה תקינים.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר היסוד המשותף לנישואין ולאבלות בשיעור זה נעסוק בקשר הלכתי ומחשבתי מפתיע שקיים בין שני תחומים שנראים, במבט ראשון, כזרים זה לזה - אבלות ונישואין. בחלקו הראשון של השיעור נציג את הקשר, ונבחן כיצד הוא בא לידי ביטוי בהלכות ובדיונים בהם שני התחומים נכרכו יחדיו. בחלק השני נציע מספר הבנות לקשר זה, ונראה מה ניתן ללמוד ממנו.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר גר תושב, חסיד אומות העולם וחכם אומות העולם בהלכות מלכים ומלחמותיהם הרמב"ם דן בשאלת יחסי ישראל ואומות העולם, וזאת לאור הלכות גיור. אולם, דבריו שם עומדים בסתירה, לכאורה, לדבריו במקומות אחרים, ובשיעור זה נעסוק ביישוב הסתירה ובהסבר שיטת הרמב"ם.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר הקדמה למשנה תורה ספר משנה תורה שונה בהיקפו ובאופי כתיבתו מרוב כתבי הספרות התורנית שלאחר חתימת התלמוד. הרמב"ם כתב חיבור מקיף העומד בפני עצמו ובעל לשון וסגנון מקוריים, אשר הכולל בתוכו את כל תחומי התורה ההלכתיים. במסגרת שיעור זה נעיר על מספר נקודות הנוגעות לחידוש בכתיבת הספר ולמספר פולמוסים שהוא עורר.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר בין הלכה לבין פילוסופיה - הקדמה לספר המדע הרמב"ם קישר בכל כתביו במהלך חייו בין עולם ההלכה לבין עולם המחשבה והפילוסופיה, ובשיעור זה נתמקד בכמה היבטים של שילוב זה. ראשית נראה את החשיבות שהרמב"ם יחס לכך, ולאחר מכן נצביע על ההבדל שבין "ידיעה" לבין "אמונה" על פי הרמב"ם. לבסוף נסביר מדוע על פי הרמב"ם הלכות דעות הן חלק אינטגראלי ממשנה תורה ומההלכה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מבוא להלכות יסודי התורה הלכות יסודי התורה, הפותחות את ספר משנה תורה, עוסקות אכן ב'יסודות' המהווים תשתית לאמונה היהודית באל אחד וקבלת התורה שבכתב ותורה שבעל פה. שיעור זה הוא שיעור מבוא להלכות אלו, ובו נתמקד בעיקר במבנה ההלכות ובמשמעותו.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מבוא להלכות דעות בהלכות יסודי התורה הרמב"ם עסק בפן השכלי-אמוני של גיבוש הדעה הנכונה, ובהלכות דעות הוא עובר לעסוק בפן הפסיכולוגי האישי של הטמעת הדעות הנכות בהתנהלותו של האדם והבאתו אל חווית הדבקות. בשיעור זה נתמקד במבנה ובמשמעות של הלכות דעות.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מבנה ומשמעות הלכות תלמוד תורה בכותרת להלכות תלמוד תורה הרמב"ם מונה שתי מצוות - ללמוד תורה, ולכבד תלמידי חכמים. בשיעור זה נראה כיצד המבנה של הלכות אלו תורם להבנת מצוות אלו ולקשר ביניהן.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מבנה ומשמעות הלכות עבודה זרה בשיעור זה נעסוק במבנה הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ומשמעותם. בנוסף לכך, נדון במספר נושאים נוספים הקשורים לכך: נסביר מדוע הרמב"ם כלל בהלכות אלו גם את הלכות מגדף וחוקות הגויים, נצביע על הפתיחה הייחודית של ההלכות, ונעמוד על חשיבות המימד הציבורי וארץ ישראל בדינים אלו.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מבנה ומשמעות הלכות תשובה הלכות תשובה, אשר חותמות את ספר המדע, מרכזות את תמצית העניין הפנימי והנפשי של הגעה לדעת הנכונה, בהם הרמב"ם עסק לאורך כל ספר המדע. בשיעור זה נתמקד במבנה ובמשמעות הלכות תשובה, ונתייחס לשני מוקדים מרכזיים: הבחירה החופשית ועבודת ה' מאהבה.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר תחילת זמן שחרית בשיעור זה נעסוק בזמן תחילת תפילת שחרית, ובעיקר באפשרות להתפלל בין זמן 'משיכיר' ועד זמן הנץ החמה. אנשים המעוניינים להימנע מפקקים או כאלו הצריכים להגיע בשעה קבועה לעבודתם או המטפלים בילדיהם בבוקר, נאלצים להתפלל לפני הנץ החמה. בשיעור זה נראה את דעת הרמב"ם בנושא ואת פסיקת ההלכה.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר תפילות וקרבנות - ראשי פרקים בשיעור זה נבחן במבט כולל את הקשר ההלכתי בין דיני הקרבנות לבין דיני תפילה, וזאת על ידי עיון בזמני התפילות ובעקרונות נוספים הקשורים לנדבה וחובה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מבנה הלכות תפילה ונשיאת כפיים "לעבוד את ה' בכל יום בתפילה" - באופן זה הרמב"ם הגדיר את מצוות תפילה (ספר המצוות, עשין, ה'): התפילה ביסודה היא "עבודת ה'", אותה יש לעשות באופן מסוים - "בתפילה". בשיעור זה נראה כיצד התפילה מעצבת את דרך עבודת ה'. נפתח בהבנת מיקום של הלכות התפילה על הרצף של ספר אהבה, ומשם נמשיך למבנה הלכות תפילה ונשיאת כפיים.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הלכות קריאת שמע קריאת שמע היא הצהרת האמונה היהודית הנאמרת פעמיים ביום; ולהבדיל, גם בעתות צרה כאשר האדם עומד בפני גזרת שמד או סכנה גדולה, כפי שנהג רבי עקיבא אשר יצאה נשמתו באחד. בשיעור זה נתמקד בתכנים של מצווה זו, ובהבדל שבין קריאת שמע של שחרית ושל ערבית לבין קריאת שמע שעל המיטה.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר שרטוט ועיבוד לשמה בסת"ם הרמב"ם פסק שספר תורה ומזוזה צריכים שרטוט (סימון של השורות) ותפילין לא (הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, א', יב), וכן הוא פסק שספר תורה ותפילין צריכים עיבוד של העור לשמה (לשם המצווה) אך מזוזה לא (שם, יא). בשיעור זה נתמקד בהלכות אלו.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר ברכה על מנהג בשיעור זה נעסוק בשאלת ברכה על מנהג. נבחן את שיטת הרמב"ם בנושא ברכה שאינה צריכה, ברכה לבטלה וברכה על מנהג. לאחר מכן נבחן את פסיקות השו"ע בנושא, וננסה להבין את שיטתו.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר עירוב בערים הגדולות רוב היהודים בישראל מטלטלים בשבת ללא נקיפות מצפון בזכות ה"עירוב" שקיים כמעט בכל מקום. נקודות המוצא ההלכתיות עליהן נסמך העירוב הן שללא שישים רבוא (שש מאות אלף) אנשים אין רשות הרבים מן התורה ובנוסף לכך שצורת הפתח נחשבת כמחיצה. בשיעור זה נבחן הנחות אלו, בעיקר לאור שיטת הרמב"ם בנושא.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר טלטול פחות מד' אמות אחד מאבות המלאכה בשבת הוא טלטול, ואחד מאופני החיוב (סקילה או קרבן) הוא טלטול של ארבע אמות ברשות הרבים. הרמב"ם מזכיר מספר פעמים בהלכות שבת את האפשרות לטלטל "פחות פחות מד' אמות", דהיינו טלטול של פחות מארבע אמות, עצירה, טלטול נוסף של פחות מארבע אמות וחוזר חלילה. ברור שבמקרה זה אין חיוב, ובשיעור זה נבחן את שיטת הרמב"ם בנוגע לטלטול באופן זה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ספר זמנים, חנוכה ופורים בשיעור זה נעסוק תחילה בספר זמנים באופן כללי - הפסוק אותו הרמב"ם בחר כמוטו לספר, מהותם של המועדים על פי הרבי מלובביץ', מבנה הספר ומיקומו ב"יד החזקה". לאחר מכן נעבור לעיסוק בפורים וחנוכה, ונראה את מהותם של מועדים אלו על פי הרמב"ם.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הלכות חמץ ומצה, חלק א' בשיעור זה נתמקד בכריתת הברית שבפסח מצרים ובפסח דורות
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הלכות חמץ ומצה חלק ב' בשיעור זה נציג את האנטיתזה של החמץ גם למצה וגם לקרבן פסח, ונסביר איך איסורי חמץ מהווים 'לוחמה תרבותית' בעבודה זרה ובמצרים.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר פתיחה למסכת קידושין בשיעור זה נעיין בשאלה הלכתית אשר רלוונטית בימינו אך הרמב"ם לא עסק בה ישירות - המעמד ההלכתי של נישואין אזרחיים. תחילה נעסוק במשמעות הנישואין באומות העולם ובישראל, ולאור כך נעיין במשמעות ההלכה הראשונה בהלכות אישות.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב סדר ומבנה במשניות פרק א' בשיעור זה נעסוק במבנה ובסדר המשניות בפרק א' של המסכת, ונתמקד בשני נושאים: מהות ה"קניין" בקידושין, והקשר למסכת ולפרק של המשניות העוסקות בחיוב ובפטור ממצוות.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב סוגיית הפתיחה של המסכת סוגיית הפתיחה של מסכת קידושין עוסקת בעייני לשון המשנה, ואגב דיון זה מתברר לנו שלקידושין יש דמיון מצד אחד לקניין ומצד שני להקדש. בשיעור זה נעסוק בכמה נקודות הקשורות לדמיון ולשוני שבין קניין והקדש לבין קידושין, ואפרופו עניינים אלו נעסוק גם בצורך ברצון האישה בקידושין, ובהבדלים בעניין זה בין הדין העברי לבין גישות אחרות.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב "אין דרכה של אישה לעשות מלחמה" אחד המקורות החשובים לדיון בשאלת גיוס נשים לתפקידי לחימה הוא הסוגיה בתחילת מסכת קידושין, הדנה האם המילה "דרך" היא לשון זכר או לשון נקבה. בשיעור זה נעסוק בקצרה בסוגיית גיוס נשים לצבא בכלל, ובתפקידי לחימה בפרט.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר קידושי כסף המשנה הראשונה במסכת קידושין קובעת כי האישה נקנית בשלושה דרכים - כסף, שטר וביאה. מהו קניין כסף? האם קניין זה דומה לקניין רכוש? בשיעור זה נעסוק בשאלה זו, לאור סוגיית קידושי חליפין (ג. - ג:).
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר קידושין בחופה ודרכי הקידושין בשיעור זה נעסוק בסוגיית "חופה קונה" (ה. - ה:), ונתמקד בשתי שאלות. הראשונה עומדת בבסיס השאלה האם חופה קונה, והיא מהות החופה. השנייה היא היחס בין שלושת דרכי הקידושין, כסף שטר וביאה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב קידושין על ידי סיטומתא קניין סיטומתא הוא שם כולל לקניינים הנובעים ממנהג הסוחרים, כדוגמת מנהג סוחרי היהלומים לחתום עסקה באמירת 'מזל וברכה'. בשיעור זה נדון בשאלה האם ניתן לקדש בסיטומתא, למשל על ידי כרטיס אשראי, PayPal, אתר אינטרנט או אפליקציה. לשם בירור שאלה זו נתמקד בשני נושאים - אופי תהליך הקידושין ואופי קניין סיטומתא.

עמודים