בשבתך
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר תוקף קידושי כסף ומשמעות "דברי סופרים" בשיטת הרמב"ם בעקבות דברי הרמב"ם בראשית הלכות אישות בנוגע לקידושי כסף, התעורר דיון אשר חורג ממסגרת דיני קידושין ואשר נוגע לתוקף של דרשות חז"ל. בשיעור זה נעיין בדברי הרמב"ם בנוגע לתוקף קידושי כסף, ובדבריו במקומות נוספים לגבי דרשות חז"ל. לאחר מכן נציג את הקווים כלליים של שתי גישות פרשניות לדברי הרמב"ם, נבחן אותן ואת ההשלכות המחשבתיות הנגזרות מהן, ונציע את הנראה לענ"ד.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר נתינה ואמירה בקידושין בשיעור זה נתמקד בתפקידי האמירה והנתינה בקידושין, ובשאלות האם פעולות אלו יכולות להתבצע על ידי האישה. בסוף השיעור נעסוק בקצרה באפשרות ל"החלפת טבעות".
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר עבד עברי המשנה השנייה בפרק ראשון במסכת קידושין עוסקת בדיני עבד עברי. בשיעור זה נבחן את מעמדו של עבד עברי לאור סוגיית הגמרא ופרשיות התורה. לאחר מכן נדון במצוות הענקה ובקשר בינה לבין מעמד העבד.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב אמה עבריה בשיעור זה נראה כי מכירת אמה עברייה היא דרך לשיקום ילדות ממשפחות דלות-אמצעים. כמו כן, נתייחס בקצרה ליחס התורה לעבדות ולנישואי קטינות.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר אשת יפת תואר מחלוקות בין האמוראים ובין הראשונים בנוגע להלכות שונות בדיני 'אשת יפת תואר' חושפים בפנינו גישות שונות לגבי ההתמודדות הרצויה עם יצר הרע וכיצד והאם יש לשלב התמודדות זו אל תוך ההלכה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב סמכות הורית - הזכות והגבלתה מהי סמכות הורית? כיצד היא רלוונטית לימינו? ומה באמת אפשר ללמוד מגוי אשקלוני בנושא מצוות כיבוד אב ואם.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מצוה דגופיה עדיף במצוות, שלא כמו בצרכים גשמיים, התורה מצווה עלינו להעדיף דווקא את המצווה המוטלת עלינו, ולא את זו המוטלת על הזולת. השיעור ידון בצדדים ההלכתיים והמחשבתיים של סוגיה זו.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מתי טוב להתחתן מהי הדרך הנכונה והמאוזנת בין הצורך להתפתחות רוחנית ולימוד התורה לבין הצורך להשגת הצרכים החומרים? השיעור יבחן את סוגיית גיל הנישואין הרצוי לפי ההלכה, וכמה מן המחירים והשיקולים שיש להביא בחשבון בנטילת החלטה זו.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מצוות התלויות בארץ השיעור עוסק בהגדרת המינוח 'מצוות התלויות בארץ' ובוחן את היקפו ומשמעותו ההלכתית
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב להשיאו אישה בשיעור זה נעסוק בחובת האב כלפי הבן - להשיא לו אישה. בשיעור נתמקד בשאלה הנובעת מחובה זו - מה קורה כאשר הבן משתדך לבת זוג שהורים אינם חפצים בה
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר תלמוד ומעשה (א) דיון הגמרא האם 'תלמוד גדול' או 'מעשה גדול', מספק לנו הזדמנות נדירה לדיון מפורש בערכים המופיע בחז"ל ובראשונים. בשיעור זה נדון במשמעות הפשוטה של דיון זה.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר תלמוד ומעשה (ב) שיעור זה הינו שיעור המשך ליחס שבין תלמוד ובין מעשה. השיעור עוסק ביחס בין פסיקת הלכה מתוך עיון בתלמוד ובפוסקים ובין הוראה הלכתית המסתמכת על תקדים הלכתי וספרי פסיקה מקובלים.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר תלמוד ומעשה (ג) בשיעור זה נסיים את העיסוק ביחס שבין התלמוד והמעשה, בין פסיקה הנובעת מעיון במקורות ובין הוראה הלכתית לאור ספרי הפסיקה המקובלות. בשיעור נעיין בשתי דוגמאות מעולם השו"ת העולות הלכה למעשה גם בימינו.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שליחות בקידושין ובנישואין בשיעור זה נתמקד בעיקר בעניין שליחות לעניין קידושין וגיטין ונבחן: את הדרשה אשר באמצעותה דרשו חכמים את קיומו של מוסד השליחות בגיטין וקידושין, את האופנים השונים בהם יכולה להיעשות השליחות במקרים אלו ומהם הסיטואציות הלכתיות בהם נעשה שימוש בשליח לעניין גיטין וקידושין בזמן הזה בעיקר אצל אנשים המרצים תקופת מעצר.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר חזקות אצל חז"ל דינים רבים ברחבי הש"ס קשורים בצורות שונות לנושא החזקות שקבעו חז"ל. ואולם, פעמים רבות נראה כי חזקות אלו מבוססות על הנחות מציאותיות שאינן תקיפות במציאות התרבותית והחברתית כיום. בשיעור זה נשתדל לסקור גישות שונות בנוגע לתוקפן של חזקות מסוג זה בימינו.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שליחות וזכייה מתוך הדיון המרכזי בסוגיית השליחות, מזכירה הגמרא גם את דין ה'זכייה'. האם זכייה זו היא סוג מסוים של שליחות או שמא מנגנון הלכתי מקביל? על כך ועוד נראה בשיעור.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר על מעשה וכוונה מה מקומו של המעשה בפועל לעומת מקומה של הכוונה והמחשבה על פי ההלכה? עד כמה אדם אחראי על מעשה ללא כוונה או על כוונה ללא מעשה? נושאים אלו מבצבצים מבין השיטין של סוגייתנו ובשיעור זה נרחיב עליהם את הדיבור.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב דברי הרב ודברי התלמיד – דברי מי שומעים? אחד מהטעמים שבגינם 'אין שליח לדבר עבירה' הוא משום ש'דברי הרב ודברי התלמיד - דברי מי שומעים'? אולם האם מדובר במעין 'חזקה' או שמא בכלל נורמטיבי שאיננו תלוי בהתנהגות המשוערת של בני אדם? שורשיה של חקירה זו מצויים כבר בראשונים על סוגייתנו ושיעור זה יעסוק בדבריהם.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב רוצח שכיר בשיעורים הקודמים ראינו כי 'אין שליח לדבר עבירה'. עם זאת, האחריות המוסרית איננה מוסרת לחלוטין מכתפיו של המשלח. לשיטת שמאי הזקן יש שליח לדבר עבירה לפחות במקרים מסוימים. וגם לשיטת החולקים עליו, חלק מהאחריות המוסרית עודנה רובצת על כתפיו של המשלח. בשיעור זה נעסוק בכמה מן המקרים שלגביהם נחלקו האם יש שליח לדבר עבירה, ועד כמה המשלח נושא בתוצאות המעשה של השליח.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר עני המהפך בחררה סוגיית 'עני מהפך בחררה' המצויה בתחילת הפרק השלישי של מסכתנו נוגעת ליחסה של ההלכה כלפי המתח שבין תחרות חופשית לבין הפגיעה בחבר. כמו כן, סוגיה זו חושפת בפנינו את החלקים בהלכה העוסקים בשאלות מוסריות שהתשובה להן היא לעיתים עמומה יותר מברוב תחומיה של ההלכה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב בין שמים לארץ - עיבור השנה לכבוד חודש העיבור חרגנו השבוע מעט מהמסגרת של המסכת הנלמדת ונעסוק בדיני עיבור שנה. לוח השנה העברי מושפע משני גורמים: הלבנה והחמה. על מנת שמניין החודשים על פי הלבנה לא יפגע במועדות, הוקם מוסד העיבור, אשר שבאמצעותו מכוונים חכמים את הלוח העברי גם אל השנה השמשית ואל העונות. בשיעור זה נעסוק במצוות העיבור – נבחן מדוע חודש העיבור הוא חודש אדר, ומהם השיקולים אשר על פיהם יכול בית דין לעבר את השנה. בחלק השני של השיעור נסקור את האופן שבו התבצע העיבור בפועל בבית הדין.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר דין שתוקי ספיקות הלכתיים שונים מתעוררים לגבי אדם המוגדר כשתוקי - מי שלא יודעים את זהותו של אביו. בשיעור זה נסקור בקצרה כמה מהשאלות הגדולות עמהם התעסקו הפוסקים שדנו בנושאים אלו.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שליח נעשה עד בשיעור זה נלמד על המחלוקת המובאת בגמרא בנוגע ל'שליח נעשה עד'. דרך שאלה זו, נגע בדיונים מרתקים בנושא מעמדו של השליח וסוגיה השונים של השליחות
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר קידושי כהן לגיורת שהתגיירה בקטנותה בשיעור זה נעסוק בגדר ובמהות איסור החיתון בן כהן לגיורת בראי השאלה ההלכתית בנוגע לגיורת שהתגיירה בקטנותה
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר קידושי כהן לגיורת שהתגיירה בקטנותה (חלק ב') בשיעור זה נשתדל לברר מהו יסוד איסור החיתון בין כהן לגיורת וכיצד ניתן להבין על פי יסוד זה את מחלוקות התנאים והראשונים בנוגע לדין זה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב פרשת סוטה – בין ישראל לעמים פתיחה למסכת סוטה, לאור פסוקי פרשת סוטה והשוואתם לחוקים שהיו מקובלים בעבר בקרב עמי המזרח.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הרואה סוטה בקלקולה – מקומה של מסכת סוטה בסדר נשים דיון במיקומה של מסכת סוטה והמשמעויות העולות ממנו.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב נישואין – בין גורל להשתדלות נעמוד על תפיסתם של חז"ל את מוסד הנישואין, ועל הקשר בין תהליך בחירת בת הזוג וחיי הנישואין שלאחר מכן, לאור הקדמתו של ריש לקיש למסכת סוטה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב תהליך השקאת הסוטה בתורה ובדברי חז"ל נדון במשמעותו של תהליך השקאת הסוטה, לאור ההבדלים באופן הצגתו בתורה ובדברי חז"ל.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב קינוי בזמן הזה ר' חנינא מסורא קבע שאדם האומר לאשתו "אל תסתרי עם איש פלוני" עלול לאוסרה על עצמו, ואפילו בזמן הזה. נדון בגדרי דין זה ובהשלכותיו.

עמודים