בשבתך
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב בין טומאה לסתירה נבחן את משמעותו של משך הזמן של הסתירה המגדירה את האשה כ'טמאה'.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב 'עד ככר לחם' – חובת נטילת ידים נדון באופייה של תקנת נטילת ידים, לאור מקורותיה ודיניה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב גסות הרוח וחטא הזנות נדון בחומרתה של גסות הרוח, ובקשר בין מידה זו לחטא הזנות.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב תקופת הביניים נעסוק במעמדה של הסוטה במהלך התקופה שבין הסתירה לשתייה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ועד אין בה – עדות לאחר שתיית המים המרים נדון בהשפעתם של עדים על תהליך השקאת הסוטה, ובמשמעויותיו של הדבר.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ליווי הסוטה למקדש נראה את מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים בשאלה האם יש למנוע מן הבעל להתייחס עם אשתו הסוטה, ונדון בשיקולים השונים בסוגיה זו.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ההגעה לבית המקדש – האיום נדון באופיו של האיום שמאיימים בית הדין הגדול על הסוטה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב 'ימי העיון בתנ"ך' של הסוטה מדוע מספרים לסוטה אודות אנשים שהודו בחטאיהם, וכיצד הדבר קשור לקריטריונים שעל פיהם יש לבחור מנהיג?

עמודים