פרשני המשנה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס תנאים מפרשי משנה בשיעור זה נעסוק בקצרה בשני פירושים קדומים למשנה – המשנה עצמה והתוספתא. נראה את דברי רב שרירא גאון לגבי התופעה של משנה המפרשת משנה קדומה יותר ושל תוספתא המפרשת משנה, ונדגים תופעות אלו.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס אמוראים כמפרשי משנה בשיעור זה נעסוק מעט בפרשנות התלמודית למשנה, ונראה שניתן לעמוד על שיטות פירוש שונות למשנה אצל האמוראים. במסגרת המצומצמת של שיעור זה נדגים מספר עקרונות פרשניים של אביי ורבא, רב יוסף, רבי יוחנן ורבי ינאי.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פרשנות המשנה בתקופת הגאונים וימי הביניים בשיעור זה נעסוק בפרשנות מימי הגאונים ומימי הביניים (למעט הרמב"ם, אשר לפירושו נקדיש מספר שיעורים בעתיד): רב סעדיה גאון, פירוש הגאונים לסדר טהרות, הר"ש משאנץ והרא"ש.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פירוש הרמב"ם למשנה (א') בשיעור זה נתחיל לעסוק בפירוש הרמב"ם למשנה, ונעיין בנימוקי הרמב"ם עצמו לכתיבת הפירוש.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פירוש הרמב"ם למשנה (ב') בשיעור זה נמשיך לעסוק בפירוש הרמב"ם למשנה, ונתמקד בכמה מאפיינים של הפירוש: כתיבת מבואות וכללים ופסיקת הלכה.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פירוש הרמב"ם למשנה (ג') בשיעור זה נמשיך להדגים את פסיקת ההלכה של הרמב"ם בפירושו למשנה.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס הרמב"ם כהוגה דעות וכמוכיח בשיעור זה נראה כי הרמב"ם מרחיב ומעמיק בנסגרת פירוש המשנה בענייני אמונות ודעות, ובתוכחות מוסר כלפי תופעות שונות.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מאפיינים נוספים של פירוש הרמב"ם למשנה בשיעור זה נראה עוד מספר מאפיינים מעניינים וחשובים של פירוש הרמב"ם למשנה: המחשה על ידי איורים, שימוש בכלים מדעיים, והסברים לעריכת המשנה.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פירוש הרמב"ם למשנה (ו') - שלבי כתיבת הפירוש בשיעור זה נראה שהרמב"ם ערך ותיקן את פירוש המשנה גם לאחר פרסומו הראשוני, ונעסוק בכמה מקרים המדגימים זאת.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פירוש הרמב"ם למשנה (ז') - טיוטות הפירוש ומשמעותן החל משנות הארבעים של המאה ה-20 החלו חוקרים לחשוף מתוך הגניזה הקהירית טיוטות אותן כתב הרמב"ם לפני שהגיע לגיבוש הפירוש הסופי המנוח לפנינו. במסגרת זו נעמוד על היחס שבין טיוטות אלו ובין כתב ידו האישי, דרך דיון בנושא אחד: חידושו של הרמב"ם בשאלת חידוש הסמיכה.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס רבי עובדיה מברטנורא (א') בשיעור זה נתחיל לעסוק בפירושו למשנה של רבי עובדיה מברטנורא, רע"ב. לאחר רקע כללי על חייו של רע"ב נציין את המרכזיות של פירושו, ונראה שהפירוש שונה מהותית מפירוש הרמב"ם למשנה.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס רבי עובדיה מברטנורא (ב') בשיעור זה נמשיך לעסוק בפירושו של רבי עובדיה מברטנורא, ונתמקד בשני נושאים: היחס בין פירושו של רע"ב לבין הפירושים שקדמו לו, ושאלת פסיקת ההלכה בפירושו.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס ה'תוספות יום טוב' (א') בשיעור זה נתחיל לעסוק ב'תוספות יום טוב', פירושו למשנה של רבי יום טוב ליפמן הלר. לאחר סקירה קצרה של תולדות חייו נעיין במניעים לכתיבת הפירוש ובמטרותיו. בהמשך נראה את היחס בין ה'תוספות יום טוב' לבין פירוש רבי עובדיה מברטנורא, ולבסוף נעסוק בעולמו הרוחני וההגותי של ה'תוספות יום טוב'.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס ה'תוספות יום טוב' (ב') בשיעור זה נעסוק במספר מאפיינים של פירוש ה'תוספות יום טוב': פירוש פשוט שלא כהסבר הגמרא, פירוש שלא על דרך הסוד, עיסוק במקרא ובפשוטו, גרסאות וריאליה.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פירוש 'מלאכת שלמה' (א') בשיעור זה נתחיל לעסוק בפירוש 'מלאכת שלמה', מאת רבי שלמה העדני. תחילה, נסקור בקצרה את תולדות חייו ואת הרקע לכתיבת הפירוש. לאחר מכן נראה כמה ממאפייני הפירוש הבולטים, ובהם עיסוק בנוסח והגהות, השלמות והרחבות לפירוש ברטנורא, ציטוטים של מקורות רבים המתייחסים למשנה וכן ציונים ומראי מקומות.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פירוש 'מלאכת שלמה' (ב') בשיעור זה נמשיך לעסוק בפירוש ה'מלאכת שלמה', ונתמקד בשני מאפיינים יחודיים של הפירוש: הערות על עריכת המשנה ולימוד על דרך הפשט.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פירוש 'תפארת ישראל' (א') בשיעור זה נתחיל לעסוק בפירוש 'תפארת ישראל', מאת רבי ישראל ליפשיץ. נציג בקצרה את קורות חייו ואת תהליך כתיבת הפירוש, ולאחר מכן נעבור לראות את מטרות הפירוש וכמה ממאפייניו.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פירוש 'תפארת ישראל' (ב') בשיעור זה נמשיך לעסוק בפירוש 'תפארת ישראל', והפעם נתמקד בשני מאפיינים של הפירוש: רגישות לסדר ומבנה במשנה ושימוש בידיעות חיצוניות.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פירוש 'תפארת ישראל' (ג') שיעור זה יחתום את עיסוקנו בפירוש 'תפארת ישראל'. ראשית נעמוד על מאפיין נוסף של הפירוש, ולאחר מכן נעסוק בעולמו המחשבתי וההגותי.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פרשנות המשנה במאה ה-20 (א') בשיעור זה נתחיל לעסוק בפרשנות המשנה במאה ה-20. תחילה נציג את פירושו של ביאליק לסדר זרעים, הפירוש הראשון אשר מטרתו העקרית היא להסביר את המשנה גם לקהל יעד ללא רקע תורני. לאחר מכן נעבור לפירוש אלבק למשנה, פירוש אשר מהווה מעין המשך לפירושו של ביאליק, ואשר ניתן לראות בו את הפירוש המודרני הראשון על כל ששת סדרי המשנה.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פרשנות המשנה במאה ה-20 (ב') בשיעור זה נעסוק בשני פירושים: פירושו של רבי אליעזר לוי ופירושו של הרב פנחס קהתי, ונראה את הרקע לכתיבת הפירושים ואת מאפייניהם. בסוף השיעור נזכיר עוד שלושה פרוייקטים אשר עוד לא הסתיימו המתמקדים בפירוש המשנה ובהדהרתה.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס פירוש משנה על פי הפשט בשיעור זה נסקור את הניצנים של פירוש עצמאי למשנה אצל מפרשי המשנה לאורך הדורות, החל מתקופת הגאונים ועד לתקופת ה'אחרונים'.