גמרא קידושין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיערו 31 - קיום תנאי והפרתו כאשר מעשה נעשה בתנאי מסויים - האם התנאי אינטגרלי למעשה, או שהוא חיצוני לו? מהו ההבדל בין תנאי של "אם" לבין תנאי של "מעכשיו"? על מי מוטלת חובת ההוכחה שהתנאי קוים? האם יש צורך להביא עדים לשם כך? האם ניתן לבטל תנאי? מה קורה כאשר התנאי מתקיים או לא-מתקיים באונס?
שיעורי טקסט הרב מרדכי פרידמן שיעור 32 - תנאי כפול מהו החידוש במושג התנאי? מדוע דיני התנאים נלמדים מ"תנאי בני גד ובני ראובן"? ייתכן שמחלוקת התנאים אודות הצורך ב"תנאי כפול" נובעת ממחלוקת בעניין "מכלל הן אתה שומע לאו".
שיעורי טקסט הרב דניאל שרייבר שיעור 33 - דבר שלא בא לעולם מדוע לא ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם? האם הבעיה היא בגמירות הדעת, בבעלות או בהחלת הקניין? מהו היחס בין דבר שלא בא לעולם לבין דבר ש"אינו בידו"?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 34 - שיטת רבי מאיר בדבר שלא בא לעולם נחלקו חכמים ורבי מאיר האם ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם. מה פשר שיטתו של ר' מאיר, שניתן להקנות דבר כזה? כיצד הוא מתמודד עם סברותיהם של חכמים?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 35 - ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף הגמרא מביאה מחלוקת בנושא השכירות: האם "ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף", או שמא "אינה לשכירות אלא לבסוף". מהי סברת המחלוקת? מה ההשלכה של מחלוקת זו לדיני הקידושין?
שיעורי טקסט הרב ראובן טרגין שיעור 36 - טיבה וכוחה של עדות אב האם אדם יכול להתחייב מיתה כאשר רק עד אחד מעיד על אחת מנסיבות העבירה? האם ניתן להרוג אישה שזנתה על פי עד אחד המעיד שהיא נשואה? האם לעדותו של האב יש כוח רב יותר מלעדותו של אדם אחר?
שיעורי טקסט הרב יעקב פרנצוס שיעור 37 - מיגו ומה לי לשקר כיצד ניתן להבין את הנאמנות הניתנת לאדם מהטעם של "מה לי לשקר"? האם טענה זו יכולה לעמדו נגד חזקה? מהו ההבדל בין "מה לי לשקר" לבין מיגו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 38 - `שווייה אנפשיה חתיכא דאיסורא` הגמרא קובעת כי "אין דבר שבערווה פחות משניים", אך אדם יכול לאסור על עצמו דברים מסויימים באמצעות "שווייה אנפשיה חתיכא דאיסורא". מה טיבו של דין זה? האם הוא שייך לדיני העדות או למערכת דינים אחרת? מהו היקף דין "שווייה אנפשה"? האם בית הדין כופים עליו? האם אדם יכול לחזור בו מטענתו?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן שיעור 39 - עדות לקיום הדבר עדי הקידושין אינם מהווים ראיה לעצם מעשה הקידושין, אלא הם תנאי הכרחי ומהותי לקידושין - "עדות לקיום הדבר". מהו אופייה של עדות זו? האם עדות לקיום הדבר מספקת רמת נאמנות גבוהה במיוחד, או שמא היא נועדה להחיל פן ציבורי על מעשים חשובים?

עמודים