בשבתך בביתך מגילה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ז. - מצוַת קריאת מגילה מהו בדיוק אופיה של מגילת אסתר? האם יש למגילת אסתר אזכור בתורה? מה אנו מקיימים בשעה שאנו קוראים את המגילה? האם קריאת המגילה דורשת כוונה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב יז. - תורה בלועזית בניגוד לכל שאר מצוות הקריאה שאנו מכירים, קריאת מגילה יכולה להתבצע גם בשפות השונות מעברית. מה הטעם לכך? האם הלכה זו משפיעה גם על השפה בה נכתבת המגילה? מהו ייחודה של לשון הקודש?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב יט. - קטן במקרא מגילה האם קטן יכול להוציא את הרבים ידי חובת קריאת מגילה? האם מי שמחוייב במצווה מדרבנן בלבד יכול להוציא את מי שמחוייב ברמה גבוהה יותר? האם שאלה זו תלויה בהבנת דין ערבות בקטן? כיצד בכלל פועל דין הערבות בכל התורה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב יט. - בן כרך שהלך לעיר כידוע, מועד החיוב במצו?ת קריאת המגילה תלוי במיקומו של האדם בשעת ההתחייבות במצווה. כל שנה אנו מסתבכים מחדש בשאלה מה דינו של הנוסע בפורים מירושלים לתל-אביב או הפוך. מאמר זה מנסה לסכם את הנושא, מהמקורות ועד להלכה למעשה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ד. - נשים במקרא מגילה מהו מעמדה של אישה בקריאת מגילת אסתר? האם הן יכולות להוציא גברים בקריאתן? במה תלויה שאלה זו? וכמובן, השאלה לה חיכיתם: מהו מעמדם של מנייני נשים?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כא. - עמידה בקריאת התורה הגמרא במגילה בתחילת פרק שני קובעת כי ניתן לקרוא את המגילה בעמידה או בישיבה. האם הדין שונה בקריאת התורה? מה יכולה להיות הסיבה לחיוב העמידה בקריאת התורה?
שיעורי טקסט אביעד ביננשטוק כג: - קריאת ההפטרה מהו מקור הדין של קריאת ההפטרה? מהו היחס בין קריאת התורה לקריאת ההפטרה? האם יש לקרוא הפטרה גם במנחה? האם יש לקרוא את ההפטרה מתוך קלף, ומה הדין במידה שלא קיים ספר הפטרות כשר בבית הכנסת?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כא. - ברכה לאחריה בקריאת מגילה שיעור זה עוסק בברכה שמברכים לאחר קריאת המגילה. מהו טיבה של ברכה זו? האם מדובר בברכה על המגילה או שמא בברכת השבח? מהן הנפקא-מינות בין הגישות השונות, ומה הקשר ביניהן לנרות חנוכה?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כב - נפילת אפיים (א) מהו איסור ההשתחוות על אבן משכית? מה הוא כולל ומה יסוד טעמו? האם מדובר באיסור הקשור לאיסור עבודה זרה, או שמא מדובר באיסור שבא לבטא את ייחודיות המקדש? מה דין ההשתחוות בימים נוראים?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כב - נפילת אפיים (ב) שיעור זה מהווה המשך לשיעור הקודם, ועוסק בעניין נפילת אפיים. כיצד יש להבין את משמעות נפילת אפיים? מדוע יש להטות על הצד בזמן הנפילה, ומדוע בני עדות המזרח אינם מטים על צידם? מדוע קיים דין שונה לאדם חשוב בנפילת אפיים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כג. - הכל עולין למניין שבעה הגמרא קובעת כי עקרונית נשים יכולות לעלות לתורה, אך יש להימנע מכך מפני כבוד הציבור. מה הוא בדיוק 'כבוד ציבור'? האם יכול הציבור למחול על הכבוד הזה? מה הוא בדיוק החיוב בקריאת התורה?
שיעורי טקסט אביעד ביננשטוק כה: - הריסת בתי כנסת ידוע כי ישנה בעיה בהריסת בתי כנסת, אולם מהיכן נובע איסור זה? האם ישנה קדושה בבית הכנסת? מהו היקף האיסור? האם ישנה קדושה מיוחדת בארץ ישראל? ומתי ובאילו תנאים מותר בכל זאת להרוס בית כנסת?
שיעורי טקסט הרב כתריאל זשוראוועל כג: - דבר שבקדושה המשנה במסכת מגילה קובעת כי ישנם דברים המוגדרים כ"דברים שבקדושה", שלא ניתן לאומרם בפחות מעשרה יהודים. מה הסיבה לכך? מה בדיוק נקרא "דבר שבקדושה", ומה המטרה של המניין באירועים אלו?
שיעורי טקסט הרב כתריאל זשוראוועל כג: - ברכת חתנים השיעור עוסק בשבע הברכות של החתונה. כידוע, בסעודות 'שבע ברכות' נדרשים פנים חדשות כדי שיוכלו לברך את הברכות. מה הסיבה לכך? האם די במישהו אחד או שמא צריך כמה אנשים? האם יש הבדל בין סוגי הברכות?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כג: - לא כל דבר שבעשרה הוא דבר שבקדושה בשיעורים האחרונים ראינו כי ישנם מספר דברים המחייבים מניין כדי לבצעם. האם בכל המקומות הללו הסיבה היא כי מדובר בדברים שבקדושה? מהו מעמדה של קדושת "ובא לציון"? האם ניתן לצרף נשים למניין, ומה יחס ההלכה למניין שכולו נשים?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כא: - מעלין בקודש ואין מורידין כחלק מהדיון בסדר העלייה לתורה, מזכירה הגמרא את הדין ש"מעלין בקודש ואין מורידין". מה הקשר בין דין זה לבין קריאת התורה? מאמר זה בוחן את יסוד הדין, את האפשרויות השונות להבנתו, ועוסק במספר מקרים שבהם הוא מוזכר.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כט. - פרשת שקלים וקרבנות הציבור השיעור עוסק בקריאת התורה של פרשת שקלים. מהי מטרת הקריאה ומדוע קוראים דווקא פרשה זו? כיצד קריאה זו מתקשרת לדיני קרבנות הציבור, ומהו אופיו של קרבן זה?
שיעורי טקסט הרב כתריאל זשוראוועל כד. - מעמד סומא במצוות נחלקו התנאים האם הסומא חייב במצוות. כיצד ניתן להבין את השיטה הפוטרת אותו מהמצוות? האם קיים הבדל בין מצווות עשה למצוות לא תעשה? האם קיים הבדל להלכה בין סומא מלידה לבין אדם שנהיה סומא במהלך חייו?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כג: - ברכת כוהנים - תפילה ומקדש המשנה קובעת כי אמירת ברכת כוהנים דורשת מניין. ממה נובע צורך זה? מה הקשר בין ברכת הכוהנים בבתי הכנסת לבין ברכת הכוהנים שהייתה נהוגה בבית המקדש? מדוע ניתקנה ברכת כוהנים בחזרת הש"ץ?
שיעורי טקסט הרב כתריאל זשוראוועל כה: - קדושת בית כנסת האם יש לבית הכנסת קדושה, ומהיכן היא נובעת? האם מדובר בקדושה מדאורייתא או מתקנת חכמים? מהו היקפה של קדושה זו? באילו תנאים ניתן למכור את בית הכנסת? האם קדושה זו חלה על כל המבנה או רק על חלקו?