שיעורים בנושא השמיטה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 1 - בחינת המקורות המקראיים לדיני השמיטה פנים רבות לה למצו?ת השמיטה. המאמר מגלה פנים אלו תוך בחינה מדוקדקת של המקראות העוסקים בשמיטה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 2 - טעמי השמיטה המאמר עוסק בטעמים השונים שניתנו למצו?ת השמיטה על ידי גדולי ישראל הראשונים.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 3 - תוספת שביעית (א) מהי תוספת שביעית? אילו מלאכות נאסרו עוד לפני תחילת השנה השביעית, ואילו נאסרו לאחר צאתה? האם תוספת שביעית היא הרחבה של שנת השמיטה, או שנאסרו בה רק מלאכות שעתידות להשפיע על הקרקע בשנת השמיטה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 4 - תוספת שביעית (ב) לדעת רבנו תם, כל המלאכות שנאסרו בתוספת השביעית לא נאסרו אלא בגלל השפעתן על הקרקע בשביעית. המאמר דן בסוגיות העוסקות בתוספת שביעית על רקע שיטה זו.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 5 - תוספת שביעית כהרחבה עיון בסוגיות העוסקות בתוספת שביעית על רקע הדעה הסוברת שתוספת שביעית היא הרחבה של שנת השמיטה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 6 - היתר חרישת שדה אילן עד העצרת חכמים אסרו לחרוש כבר מפסח, אך התירו לחרוש בשדה אילן עד העצרת. מהו אופיו היתר זה? איזה שדה נחשב לשדה אילן? מדוע היתר זה חל גם על שדה המכילה שלושה עצים המניבים יבול רב?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 7 - הכנת דשן בשנת השמיטה אסור לדשן את האדמה, וכן אסור להוציא את הדשן מהבית ולהניחו בשדה. מהו אופיו של איסור זה? האם ההוצאה נאסרה משום מראית עין, או משום שהיא נחשבת לתחילת הדישון?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 8 - שביתת הארץ מעבר לאיסור המלאכה המוטל על האדם, האם יש ציווי על שביתת הארץ? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הסוגיות השונות, ועל רקע שיטת רבנו תם.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 9 - נושאים נבחרים בפרק השני של מסכת שביעית המאמר עוסק בנושאים הבאים: חרישת שדות עד ראש השנה, המחלוקת בעניין גיזום עצים ודין עשיית מלאכה בפירות בזמן תוספת שביעית.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 10 - סיקול שדה מאבנים בשביעית סיקול השדה בשביעית נאסר ככל עבודות האדמה, אך הוא הותר במצבים שונים. החקירה היסודית בעניין זה היא האם איסור הסיקול נובע ממראית עין, או שמא הסיקול נחשב לאחת ממלאכות השדה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 11 - סיוע לאחרים בעבודות האסורות בשמיטה בשנת השמיטה אסור למכור כלי עבודה המשמשים לעבודת קרקע לאדם שעלול לעבוד בהם, מדין "לפני עיוור לא תתן מכשול". על מי נאסר הדבר? האם איסור זה נדחה מפני דרכי שלום? מה הדין כאשר גוי עובד באדמה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 12 - אכילת פרות שביעית האם יש מצווה לאכול פירות שביעית, או שרק אסור להפסידם ולסחור בהם?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 13 - קדושת שביעית כיצד ניתן להשתמש בפירות שביעית? מהו ההבדל בין פירות אלו לבין פירות תרומה ומעשר שני? האם יש עדיפות מיוחדת לאכילת הפירות?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 14 - ביעור והנאה הבאים כאחד מהו הגדר של ביעור והנאה הבאים כאחד? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע מחלוקת הראשונים - האם איסור המלאכה בפירות נובע מקדושתם, או שאפשרות השימוש בפירות מחילה עליהם את איסורי קדושת השביעית.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 16 - סיכת שמן של שביעית איזה סוג של סיכה נאסר בשמן שביעית, ואיזה הותר? מה הקשר בין איסור זה לבין איסור סיכה ביום הכיפורים? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובהקבלה בין מעמד פירות השביעית לבין הקדש.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 17 - מאכל בהמה מהו מעמדם של פירות שנועדו למאכל בהמה? ייתכן שנאסר לשנות את פירות השביעית, פרט לשינויים המכינים אותם לאכילה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 18 - ייצוא פרות שמיטה מדוע אסור להוציא פירות שביעית לחוץ לארץ? האם איסור זה נובע מהחשש שמא לא יבערו אותם, משום החשש שמא יעשו בהם שימוש לא ראוי, או מעצם קדושתם?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 19 - האכלת גויים בפרות שביעית מדוע אסור לתת לגויים לאכול פירות שביעית? האם אנו חוששים שהגויים ינהגו בהם בצורה לא ראויה, או שמא האיסור נובע ישירות מקדושת הפירות?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 20 - איסור סחורה בפרות שביעית איסור הסחורה בפירות שביעית - האם הוא איסור עצמאי, או שהוא נובע ממצו?ת האכילה של הפירות?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 21 - הגדרת איסור סחורה האם עצם הסחורה בפירות שביעית נאסרה, או שנאסר להפיק מהם רווח כספי?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 22 - שמיטת כספים
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 23 - פרוזבול