שיעורים בהלכות מדינה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 1 - מצוַת יישוב ארץ ישראל האם יש מצווה לשבת בארץ ישראל? מדוע הרמב"ם השמיט מצווה זו ולא מנה אותה במניין המצוות? האם מצווה זו חלה בימינו? מה מעמדם של שלוש השבועות ושל איסור "בבלה יובאו ושמה יהיו"? האם יש משמעות הלכתית לריבונות היהודית על ארץ ישראל?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 2 - יציאה מארץ ישראל לאילו צרכים מותר לעזוב את הארץ? האם מותר לנסוע לטיול קצר בחו"ל?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 3 - מסירת שטחים במקום פיקוח נפש האם מותר למסור שטחים מארץ ישראל לאומות אחרות? האחרונים הזכירו איסורים שונים הכרוכים בכך: "לא תחנם", מצו?ת יישוב ארץ ישראל, ודין "עיר הסמוכה לספר". האם איסורים אלו דוחים פיקוח נפש? האם ישנן הלכות ברורות בענייני מדינה וציבור?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 4 - המשטר המדיני מהו המשטר האידיאלי לפי התורה? האם מלך, דמוקרטיה או אולי התורה כלל אינה מעודדת שלטון ארצי? מדוע כהנים אינם יכולים לשמש כמלכים?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 5 - תוקפם ההלכתי של חוקי המדינה האחרונים הזכירו עקרונות הלכתיים שונים המעניקים תוקף לחוקי המדינה: דינא דמלכותא דינא, תקנות הקהל ומשפט המלך. מהם הגדרים ההלכתיים של כל אחד מעקרונות אלו?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 6 - סמכויות שיפוט מהי מערכת המשפט התורנית? האם ההלכה מנסה להשיג צדק, או להשיג סדר חברתי? האם השופטים עוסקים בשאלות תיאורטיות, או רק בפתרון סכסוכים? כיצד יכולים הסנהדרין והמלך לחרוג מכללי ההלכה?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 7 - נשים ונוכרים בתפקידים ציבוריים האם אפשר למנות נשים ונכרים לתפקידים ציבוריים? ייתכן להבחין בין תפקידים העוברים בירושה לבין תפקידים שמתמנים אליהם; בין תפקידי שררה כגון מלך לבין תפקידים שאין בהם שררה; בין תפקידים נבחרים במשטר דמוקרטי לבין תפקידים לא-נבחרים. האם הציבור יכול לקבל על עצמו נשים ונוכרים לתפקידים אלו?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 8 - ספק פיקוח נפש במדיניות ציבורית הגמרא קובעת שספק פיקוח נפש דוחה כמעט את כל התורה כולה. אמנם, חלק מהאחרונים צמצמו את גדרי פיקוח הנפש לפיקוח נפשו של "חולה הנמצא בפנינו", לסכנה עכשווית או למחלה מצויה בלבד. האם גדרים אלו משתנים כאשר עוסקים בפעילויות חיוניות למדינה? האם פעילות המשטרה או תכנון רפואי לטווח רחוק נחשבים לפיקוח נפש?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 9 - מוסר המלחמה מהו מוסר הלחימה של התורה? פרשת שמעון ולוי בשכם מהווה מקור ראשוני לדיון בפוסקים, האם מותר לפגוע במהלך מלחמה באזרחים לא-לוחמים. כמו כן, התורה מצווה במפורש להשאיר רוח פרוצה במצור על עיר, כדי לאפשר לאויבים להימלט, ואף אוסרת על ונדליזם שאינו כרוך באיבוד-נפשות (השחתת עצי פרי). חלק מהפוסקים כתבו שמוסר הלחימה של התורה משתנה עם הדורות, כאשר המוסר הכללי משתנה.
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 10 - מלחמה בשבת כידוע, פיקוח נפש דוחה את איסורי השבת. כיצד עובדה זו מתיישבת עם התיאור ההיסטורי שבספר המכבים, המתאר שהחשמונאים סירבו להילחם בשבת? האם היתר המלחמה בשבת הוא חלק מדין פיקוח נפש, או היתר נפרד ורחב יותר?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 11 - מעמדו ההלכתי של יום העצמאות האם ניתן לקבוע את יום העצמאות כיום טוב בימינו, או שמא יש בכך משום "בל תוסיף"? האם ניתן לחדש יום שקוראים בו הלל באופן קבוע? האם יש לברך ביום העצמאות "שהחיינו" ו"על הניסים"?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 12 - נוסחי התפילה בעדות שונות מהי משמעותם של נוסחי התפילה השונים? האם האידיאל הוא נוסח תפילה אחיד לכל עם ישראל, או ריבוי נוסחים, עדות ומנהגים? האם מותר לאדם לשנות את הנוסח שהוא רגיל להתפלל בו, או שיש בכך משום שינוי מנהג מחייב? האם קיום כמה מנהגים במקום אחד הוא עבירה על איסור "לא תתגודדו"?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 13 - מעמדם של החילוניים בהלכה מהו מעמדם ההלכתי של החילונים? האם ההלכה בכלל מכירה באדם שאינו מוכן לציית לציווייה? שאלת הגדרתם של החילונים רלוונטית להלכות רבות: גמילות חסדים, איסור שנאה, הונאה, תוכחה, פסול לעדות, "מורידים ואין מעלים", צירוף למניין, שחיטה ועוד. הפוסקים הזכירו כמה הגדרות שעשויות להיות רלוונטיות לחילונים של ימינו, והידועות ביניהן הן "מחלל שבת בפרהסיא", "אפיקורס" ו"תינוק שנשבה". האם היותם של החילונים 'קהל' - ציבור המפר את התורה - מקילה על מעמדם ההלכתי?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 14 - יחסי ממון בין הבעל לאשתו לפי החוק הישראלי, בזמן גירושין יש לחלק בין בני הזוג את הרכוש המשותף שצברו במהלך הנישואין ("הלכת השיתוף"). האם כלל זה חל גם בבתי הדין הרבניים? האם הלכת השיתוף נכללת ב"דינא דמלכותא דינא"?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 15 - קבלת מצוות בגיור האם גר הבא להתגייר צריך לקבל עליו את המצוות? האם גויים יכולים כיום להתגייר כדי להיות חילונים? אילו מצוות צריכים הגרים לקבל? האם כוונה שלא לשמור מצוות היא רלוונטית, או נחשבת ל"דברים שבלב"?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 16 - תפישתה הכלכלית של התורה מהי עמדתה הכלכלית של התורה: האם היא מצדדת בשוק חופשי או מתוכן, בכלכלה קפיטליסטית או ליברלית? מהם בכלל ההבדלים בין שניהם? דיון בשאלה זו עובר דרך מצוות ואיסורים רבים: מצו?ת היובל, שמיטת כספים, צדקה, איסור הפקעת שערים, אונאה, יורד לאומנות חבירו ועוד.
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 17 - חוזים אכיפת חוזים ע"פ התורה נגועה בשתי בעיות מרכזיות: קניין דברים ואסמכתא. מבחינה מוסרית, חכמים גינו את מי שאינו עומד בדיבורו והטילו עליו קללת 'מי שפרע'. הפוסקים הציעו דרכים שונות לאפשר אכיפת חוזים והתחייבויות עתידיות: שעבוד הגוף, קנס ושבועה.
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 18 - זכויות יוצרים (א) האם ההלכה מגינה על זכויות יוצרים? בשיעור זה נדונו כמה מקורות להכרה בזכויות יוצרים בהלכה: דין יורד לאומנות חבירו, חיוב הנאה מצד "זה נהנה וזה חסר" או הגבלות שונות על הקניין.
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 19 - זכויות יוצרים (ב) האם ההלכה מגינה על זכויות יוצרים? בשיעור זה נבחן שלוש דרכים להרחיב את ההלכה, כדי לאפשר הכרה בזכויות יוצרים (בהנחה שהן אינן מוגנות): דינא דמלכותא דינא, מנהג האומנים ותקנות חכמים.
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 20 - שביתה האם מותר לעובדים לשבות? התשובה ההלכתית לשאלה זו עומדת על שלוש רגליים: זכותו של פועל לחזור בו מההסכם, יכולת בני אומנות להתקין תקנות, ויכולת הציבור בעיר לתקן תקנות ציבור. האם יש מעמד מיוחד לשביתת מורים המלמדים תורה?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 21 - חליבה בשבת האם מותר לחלוב פרות בשבת? כיצד התמודד המשק העברי המתחדש עם איסור החליבה? האם מכונת החליבה המודרנית עשויה לפתור בעיה זו?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 22 - השתלת איברים האם ההלכה מצדדת בתרומת איברים להשתלה? כיצד קובעים את רגע המוות - לפי המוות המוחי, הפסקת הנשימה או הפסקת פעולת הלב?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 23 - המתות חסד האם מותר לבצע המתות חסד באנשים החולים במחלות ממאירות? באופן עקרוני, גוסס נחשב כחי ואסור להורגו, אך במקרא מצאנו ששאול המלך ביקש מנער עמלקי להכותו ולהורגו. האם יש הבדל בין מניעת טיפול להארכת חיים לבין המתה בידיים? האם מותר לחולה להתפלל שימות?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 24 - ניתוחי מתים נתיחת מתים כרוכה בכמה בעיות הלכתיות: ניוול המת, הנאה מגופת המת, איסור הלנת המת וחובת הקבורה. שאלת היתר הנתיחה קשורה לכמה שאלות הלכתיות קרובות: האם כל פיקוח נפש מתיר איסורי תורה, או רק פיקוח נפש של חולה הנמצא בפנינו? האם יש הבחנה בין גדרי פיקוח נפש במדינת ישראל לבין אותם גדרים בגולה?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 25 - ניסויים רפואיים האם מותר לערוך ניסויים רפואיים בבעלי חיים? מהם גדרי איסור צער בעלי חיים? האם מותר לאדם להסכים שיערכו בו ניסוי רפואי, אם ניסוי זה עשוי להאריך את חייו? האם מותר לאדם לסכן עצמו לשם הצלת חבירו, או לסכן חיי שעה למען סיכוי לחיי עולם?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 26 - הלכות מדינה כתחום עצמאי האם הלכות מדינה קובעות לעצמן מקום כתחום הלכתי עצמאי, או שמא הן נגזרות מההלכות הרגילות, הנוגעות לאנשים פרטיים? כמה מאפיינים של הלכות מדינה תומכים בדעה הראשונה: גמישות מיוחדת, המשקל הניתן לכל ספק פיקוח נפש, האחריות המערכתית ועוד.