עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק מבוא
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק נספח 1 - י`ג המידות ודבר שבקדושה
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק נספח 2 - הברית המחודשת
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק תוכן תוכן העניינים, כולל דברי הקדשה
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 1 - פתיחה מה בדיוק היא הפעולה שמתבצעת על ידי י"ג המידות? איך ניתן לכנות את הרשימה של מידותיו של הקב"ה כ"סדר תפילה", וכיצד יכול סדר זה להביא לידי מחילה? למה דווקא י"ג המידות הפכו לחלק המרכזי והעיקרי של הסליחות? מטרת סדרת שיעורים זו, היא לנסות לבאר את י"ג המידות.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 2 - ה' ה' האם מונים את "ה' ה' " כשתי מידות, מידה אחת או כלל לא? למה שם הוי"ה בכלל נחשב למידה של רחמים, ומדוע התמדת נוכחות אותו שם למרות החטא נחשבת למידה נוספת ושונה מהתגלותה לפני החטא? מהו היחס בין שני שמות הוי"ה?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 3 - א-ל למה השם "א-ל" הוא מידת רחמים? מהו הפירוש המילולי של המילה "א-ל"? אם מבינים שפירוש המילה הוא כוח/חזק, למה זה חלק מי"ג מידות הרחמים? למה כדי לרחם ולסלוח יש צורך בכוח, ולמה הכוח הוא בעצמו מידת רחמים? מהו היחס בין כוח ורחמים?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 4 - רחום וחנון מהו ההבדל בין רחום לבין חנון? מהו היחס בין שתי מידות רחמים אלו למידות שקדמו להן, שהיו יותר שמות כלליים של הקב"ה מאשר מידות רחמים? מה מאפיין את מידת הרחמים ומהיכן היא באה? למה בכלל יש חנינה?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 5 - ארך אפים מהי פעולתה של מידת "ארך אפים" ומה משמעותה? למה מופיעה מידה זו בלשון רבים? האם יש למנות אותה כמידה אחת או כשתים?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 6 - רב חסד חז"ל פירשו את המילה רב במידה "רב חסד" כ"מטה כלפי חסד". מהי אותה הטיה המיוחדת לחסד, מה משמעותה ועל מה היא מתבססת?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 7 - אמת למה מידת האמת היא חלק ממידות הרחמים של הקב"ה? נראה שמקומה הטבעי הוא בין מידות הדין? האם זו בכלל מידה עצמאית, או שמא היא חלק ממידת החסד? למה אמת היא מידה של חסד, ואיך היא פועלת כדי לאפשר קיום לחוטא למרות חטאיו? מהי משמעותה של הבחירה החופשית של האדם? כיצד היא פועלת ומשפיעה עליו? מהו היחס בין מידת האמת למידת השלום בעולם? במה קשורה האמת לחזרתו בתשובה של האדם לאחר שיחטא?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 8 - נוצר חסד לאלפים מה פירוש המילה נוצר? מהו החסד המדובר? מה ההבדל בין זיכרון לשמירה? האם אפשר להסביר את המילה נוצר כמצמיח? מה פירוש המילה אלפים, ולמה בחרה התורה לבחור דווקא במספר זה?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 9 - נושא עוון ופשע וחטאה האם הסדר הפנימי בפסוק מחייב? לפי פירושם של חכמים, שיש לסדר את סוגי העבירות בסדר עולה, כפי שעולה ממקומות אחרים, הפסוק אצלנו לא מסתדר. איך הם מסבירים זאת? מה פירוש "עשה להם זדונות כשגגות"? מה משמעות המידה "נושא עוון ופשע וחטאה, אחרי תשע המידות הקודמות? מה ההבדל בין מידות אלו לקודמות? מה ההבדל בין עוון, פשע וחטא? באיזה כוח, באיזו מידה, הקב"ה שומר על הטוב מפני החטא?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 10 - ונקה מה פירוש הביטוי "נקה לא ינקה"? מהי המידה הי"ג - "נקה" או "נקה לא ינקה"? האם המידה האחרונה היא מידת רחמים או מידת דין? האם יש כאן היפוך של המשמעות המקורית? אם כן, איך יכולים חכמים לעשות זאת? מה משמעותם של י"ג המידות בקשר בין הקב"ה לישראל? מה כוחה של התשובה, ולמה היא מופיעה רק במידה האחרונה?