04 - שיעורים בספר שמואל א
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק א - דמותה של חנה (א) במרכז סיפורו הראשון של ספר שמואל עומדת דמותה רבת-העצמה של חנה, המתמודדת באמונה ובגדלות נפש עם הקשיים שמערימה עליה סביבתה, תוך פילוס נתיבים חדשים בעבודת ה'.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק א - דמותה של חנה (ב) במרכז סיפורו הראשון של ספר שמואל עומדת דמותה רבת-העצמה של חנה, המתמודדת באמונה ובגדלות נפש עם הקשיים שמערימה עליה סביבתה, תוך פילוס נתיבים חדשים בעבודת ה'.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ב - תפילת חנה עיון במבנה? ובתוכנה של תפילת חנה מגלה כמה וכמה קשיים בייחוסה לחנה. בשיעורנו ננסה לפתור קשיים אלו במסגרת פתרון בעיה כללית יותר של אי-התאמה בין מזמורים וכותרותיהם.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ב - שמואל מול בני עלי לפ?סקה זו מבנה מעניין, המנגיד בין דרכו של שמואל, ההולך וגדל וטוב, לבין דרכם של חפני ופינחס, בניו הרשעים של עלי, ההולכת ומידרדרת. מלבד הנגדה זו, משיג מבנה הפ??סקה מטרה נוספת: הוא מחלק את פרשת חטאיהם של בני עלי לשני חלקים - חלוקה שעל טיבה נעמוד בשיעור.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ב - נבואת אי הא-להים לאחר שלמדנו בהרחבה על חטאי בני עלי, מגיע כעת איש הא?לוהים אל עלי, ובפיו תוכחה חמורה ובשורות קשות על העונש הצפוי לביתו. בשיעורנו נעמוד על נבואת התוכחה, על העונשים המתוארים בה ועל התגשמותם
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ג - נבואת ההקדשה של שמואל בפרק ג' מתוארת הקדשתו של שמואל לנביא. שיעורנו ידון בדרכה הייחודית של הקדשה זו, בתפקיד המיוחד שתופס בה עלי, ובמהפך שהיא מבשרת באשר להימצאות "דבר ה' " בישראל.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ד - המפלה לפני פלשתים ומות עלי (א) פרק ד' מתאר את אחת המפלות הקשות ביותר שידעו ישראל בתקופת המקרא. הקושי המרכזי בפרק הוא הבנת הסיבה למפלה: המקרא אינו מציין חטא מיוחד שעליו צריך עם ישראל להיענש כל כך; אדרבה, מן הפרק עולה לכאורה שבני ישראל נהגו כשורה, בפנותם אל ארון ה'! מה גרם אפוא לתבוסה הגדולה?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ד - המפלה לפני פלשתים ומות עלי (ב) האפילוג לפרק ד' עוסק בפרשת מותה של אשת פינחס ולידתו של אי-כבוד - סיפור המהווה נספח לפרשת מפלת ישראל במערכה עם פלשתים, אך יש בו כדי לחדד את משמעות הפרק כולו כפי שבוארה בשיעור הקודם.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ה - ארון ה' בפלשתים לאחר מפלת ישראל לפני פלשתים מתעוררת בעיה: אף שהמפלה הייתה עונש לישראל, בעיני הפלשתים היא נתפסה כניצחון שלהם לא רק על ישראל, אלא גם על א?לוהי ישראל, המתגלם בארון. פרק ה' מלמד כיצד הופרכה תפיסה זו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ו - השבת הארון לישראל לאחר התפתלויות מרובות משתכנעים הפלשתים להחזיר את הארון לישראל. אירוע משמח זה הפך לטרגדיה גדולה, שבעקבותיה מתו רבבות מישראל. בשיעור נעסוק בשני חלקי הפרק: התפתלויות הפלשתים וחטאם המפתיע של בני ישראל.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ז - ישראל בהנהגתו של שמואל פרק ז' הוא הפרק היחיד, למעשה, בכל ספר שמואל, המתאר את שמואל כמנהיגו של עם ישראל. השיעור עוסק בבחינת הנהגתו של שמואל את העם, ובשאלה אם הצליח שמואל לתקן את הפגמים שהיו בתקופת עלי.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ח - תנה לנו מלך פרק ח' מתאר את אחד האירועים הדרמטיים במקרא: בקשת ישראל למלך. פרשת מלך כתובה בתורה, ואף על פי כן הגיבו הקב"ה ושמואל עצמו בשלילה רבה לבקשה. בשיעור ננסה לבאר: מדוע? האם מלוכה בישראל היא תופעה חיובית או שלילית?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ח - משפט המלך לאחר שביקשו ישראל מלך, נשלח שמואל לתאר את "משפט המלך". שמואל מתאר תיאור קודר את העתיד לקרות. האם תיאורו של שמואל מבטא מציאות לגיטימית? מה ביקש שמואל להשיג בתיאור זה, ובאילו אמצעים הוא נקט? על זאת ועוד - בשיעור שלפנינו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ט - המפגש הראשון עם שאול בפרק ט' אנו פוגשים לראשונה בדמותו של שאול, בסיפור ארוך שבו מחפשים שאול ונערו את האתונות. מה טיבו של סיפור זה? עיון בסיפור מגלה תובנות משמעותיות בדבר אופיו של שאול ובאשר למידת התאמתו להיות המלך הראשון בישראל.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ט - פגישת שמואל ושאול בשיעור זה נמשיך לעסוק בסיפור פגישתם הראשונה של שמואל ושאול. פגישה זו מלווה בכמה אלמנטים מפתיעים, ובהם מקריות חוזרת וסודיות מעומעמת. בשיעור נעמוד בין השאר על טיבם של אלמנטים אלו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ט - הסתירות בספר שמואל בשיעור זה נעסוק בבעיה העולה בפרקים ח'-ט', אך למעשה היא חלק משאלה מרכזית בספר כולו: סתירות לא-מעטות העולות תוך כדי הסיפור. בשיעור מוצגת הדרך לפתרון הבעיה - 'שיטת הבחינות' - ומשמעותה בהקשר של רעיון המלוכה בישראל.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק י - האותות לשאול שמואל שולח את שאול לדרך שבה הוא אמור לקבל שלושה אותות, אשר יבססו את רעיון משיחתו למלך. מה טיבם של אותות אלו? מה חשיבות הפתגם "הגם שאול בנביאים"? מדוע לא סיפר שאול לדודו על משיחתו למלך?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק י - המלכת שאול סיפור המלכת שאול מעורר כמה קשיים: מדוע השתמש שמואל דווקא בדרך של הטלת גורל? מדוע נחבא שאול אל הכלים, אף שידע שייבחר בגורל? ולמה לא יידע שמואל את שאול מראש על הטקס? על שאלות אלו ואחרות - בשיעור שלפנינו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק יא - המלחמה עם עמון (א) נחש העמוני עולה על אנשי יבש גלעד, ולולא שאול, היו תושבי יבש נאלצים להיכנע לו באופן מביש. מדוע? מדוע לא נחלץ עם ישראל לעזרתם, ומדוע נאלץ שאול לנקוט באמצעים דרסטיים כדי לאסוף את העם? מה משמעות ההקבלות בין הסיפור לבין פרשת פילגש בגבעה? על שאולת אלו ועוד - בשיעור שלפנינו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק יא - המלחמה עם עמון (ב) לאחר שהתמנה שאול למלך בפרק י', עולה נחש העמוני על יבש גלעד בפרק י"א, מבלי שאיש פונה אל שאול לעזרה. שאול חוזר מעבודתו עם הבקר, ורק אז שומע במקרה על המאורעות. מה פשר תופעה זו? כיצד ניתן לקרוא את פרק י"א לאחר פרק י'? על המשך התיאור הכפול בפרקי מלכות שאול - בשיעור שלפנינו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק יב - פרדת שמואל מהעם נאום הפר?דה של שמואל מן העם מרגש בלשונו ובתוכנו, אך רצוף קשיים לשוניים ותחביריים. בשיעור נבחן, בין השאר, מה טיבם של קשיים אלו, ומה משמעותו של האות שנותן שמואל - מטר בתקופת הקציר.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרקים יג-יד - המלחמה הראשונה עם הפלשתים (א) "בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל": האומנם?! מה טיבו של פסוק זה?בהמשך השיעור נדון בפתיחת המרד בפלשתים על ידי שאול ויונתן, ונעמוד על המסר הטמון במערכה זו, שהיא חסרת תקדים מבחינת הפערים שבין הכוחות.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרקים יג-יד - המלחמה הראשונה עם הפלשתים (ב) שאול מאבד את מלכותו משום שלא חיכה לשמואל. למה התעכב שמואל עד לרגע האחרון? לאיזה אירוע בתורה מקביל הסיפור, ומה משמעות ההקבלה?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרקים יג-יד - המלחמה הראשונה עם הפלשתים (ג) אל מול הפסיביות של שאול במערכה בולטת פעלתנותו של יונתן, היוצר לעצמו אות שיעיד על הסכמת ה' למהלכיו. בשיעור נדון, בין היתר, בשאלה אם אות זה התבסס על ניתוח הגיוני, ואם אין בנתינתו משום איסור ניחוש
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרקים יג-יד - המלחמה הראשונה עם הפלשתים (ד) לתיאור כישלונו של שאול והצלחתו של יהונתן במלחמה מצטרפת הקבלה מרשימה בהיקפה שעורך המקרא בין דמויותיהם לבין דמותו של גדעון השופט. השיעור יעסוק בעיקר בהקבלה זו ובמשמעותה הרעיונית
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרקים יג-יד - המלחמה הראשונה עם הפלשתים (ה) לקראת סיום המלחמה עם הפלשתים, משביע שאול את העם לבל יאכלו. האם צדק שאול במעשהו? האם נהג יהונתן כשורה? השיעור יעסוק בשאלות אלו ובשאלות אחרות הנוגעות לסיום המלחמה.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק טו - מלחמת שאול בעמלק (א) מצוות מחיית עמלק מעוררת שאלות מוסריות רבות, שלחלקן נתייחס בשיעור זה: מדוע הצטוו בני ישראל למחות את זכר עמלק? מה משמעות הפנייה של שאול לקיני לסור מתוך עמלק? מה היה חמור כל כך בהשארתו של אגג מלך עמלק בחיים?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק טו - מלחמת שאול בעמלק (ב) לאחר שעמדנו על הסיבה להשארת אגג מלך עמלק בחיים, יש להבין מדוע מעשה זה כל כך חמור, עד שגרם לשאול לאבד את מלכותו. השיעור יעסוק בין השאר בשאלה זו, ובהיבט העקרוני של הנאה משלל מלחמות שבא בהן ציווי על החרמה מלאה.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק טו - מלחמת שאול בעמלק (ג) סיום הדיון במלחמת עמלק יעסוק בשתי שאלות מרכזיות: א. של מי היה המעיל שנקרע בסוף הסיפור, ומדוע נקט המקרא בלשון לא-ברורה בעניין; ב. מה היחס בין אבדן המלוכה בפרק זה לבין האבדן הנזכר כבר במלחמה נגד הפלשתים בפרק י"ג.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק טז - משיחת דוד בפרשת משיחת דוד ננזף שמואל פעמיים על ידי הקב"ה. השיעור עוסק בפשר התנהגותו של שמואל, ובדרך בה מלמד אותו הקב"ה את דרכי ההשגחה העליונה.

עמודים