04 - שיעורים בספר שמואל א
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק טז - הרוח הרעה על שאול הרוח הרעה השורה על שאול מביאה בסופו של דבר את דוד לביתו. השיעור עוסק בדרך שבה כיוונה ההשגחה את דוד לבית שאול, במשמעות הרוח הרעה, ובתפנית שעבר דוד לאחר משיחתו על ידי שמואל.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק יז - דוד וגלית (א) בשיעור זה נעסוק בתחילת המערכה בין גלית ועם ישראל. נעמוד על הרקע להתנהלות חריגה זו של המלחמה, על תגובתו של שאול, ועל מערכת היחסים שבין דוד ואחיו ומשמעותה להבנת הסיפור כולו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק יז - דוד וגלית (ב) בשיעור זה נמשיך את עיוננו במערכה בין דוד וגלית. נעמוד על הניגוד הספרותי שבין דוד לבין שאול ושבין דוד לבין גלית, וגם על נקודת הדמיון שבין צורת החשיבה של גלית לזו של שאול.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק יז - דוד וגלית (ג) בשיעור זה נסיים את דיוננו בפרשת דוד וגלית. מקום נרחב יוקדש לקשיים הרבים הקיימים ביחס שבין פרקנו לבין הפרק הקודם, ובמיוחד בשאלה מדוע לא הכיר שאול את דוד, שהיה המנגן שלו ונושא כליו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק יח - דוד בבית שאול לאחר הקרב בין דוד וגלית מתחיל שאול לגלות עוינות כלפי דוד. מה הם שורשי עוינות זו? האם צדק שאול בחשבו כי שירת הנשים מבטאת הערכה יתרה לדוד? כיצד הפכה העוינות ליראה ולפחד? על שאלות אלו ואחרות ננסה לעמוד בשיעור זה.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק יח - נישואי דוד ומיכל לאחר שהתחייב שאול לתת את בתו למי שיכה את גלית, עליו לעמוד בהתחייבותו כלפי דוד. האם שאול אכן נוהג ביושר בנושא זה? ומה טיבה של מערכת היחסים הייחודית שבין מיכל לבין דוד?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק יט - בריחת דוד ניסיונות הפגיעה של שאול בדוד עוברים לשלב חדש. כיצד מתמודד דוד עם המציאות החדשה? מה המשמעות הרעיונית של השימוש שעושה מיכל בתרפים ובכביר העזים בסייעה לדוד להימלט מיד שאול?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק יט - דוד אצל שמואל עם בריחתו של דוד לשמואל, מתרחשת סיטואציה הנראית קומית למדיי: התנבאותם של שליחי שאול, ולבסוף גם של שאול עצמו. מה טיבה של התרחשות זו? מה ניתן ללמוד ממנה על שאול ועל שמואל? ומה בין שמואל לאליהו הנביא?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כ - בין יונתן לדוד קשיים משמעותיים עומדים בפני המנסה לקרוא את פרק כ' ברצף עם פרק י"ט. מדוע מופתע יונתן מדברי דוד כי שאול רוצה להרגו? וכיצד מצופה מדוד להשתתף בסעודת החודש, לאחר שזה עתה נמלט בעור שיניו משליחי שאול שבאו לעשות זאת? מה עומד מאחורי תופעות אלו?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כ - פרשת החצים בשיעור זה נמשיך לעקוב אחר התפתחותה של מערכת היחסים בין דוד ויונתן על רקע הניסיון לדעת מה כוונותיו של שאול כלפי דוד. בין השאר נעסוק בשאלה מה היה הצורך בחידת החצים, אם ממילא נפגשו דוד ויונתן ישירות בסופו של דבר.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כא - דוד בנוב דוד בורח אל אחימלך בנוב ומקבל ממנו סיוע. בסופו של דבר, מוצאים אחימלך ובני משפחתו להורג בגלל מעשה זה. מה מידת האחריות של דוד להריגת כוהני נוב? האם נענש על כך?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כב - דוד ואנשיו מול שאול ואנשיו סיפור פרשת נוב נקטע בתיאור נדודי דוד ומשפחתו למואב. האם יש קשר בין שני הסיפורים? כיצד מקשר המקרא בין תיאור אנשיו של דוד ותיאור ההתנהלות השלטונית של שאול?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כב - הריגת כוהני נוב בשיעור נעסוק בסיום הפרשה הטרגית של הריגת כוהני נוב. מוות זה נגרם באופן ישיר על ידי דואג האדומי, אך בשיעור נזכיר מעגלים נוספים הקשורים, ברמות שונות, לרצח זה.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כג - פרשת קעילה פרשת קעילה מבטאת את מסירותו של דוד להצלת ישראל, אך גם מעלה שאלות על דרכו: מדוע נזקק דוד לשאול פעמיים בה'? ומדוע לא קיבל תשובות מדויקות לשאלותיו?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כג - דוד בין מדבר זיף לעין גדי במפגש האחרון שבין יונתן לדוד נכלל חזונו של יונתן להיות משנה לדוד. מדוע לא יצא חזון זה לפועל? מדוע סייעו הזיפים לשאול, וכיצד הכריע שאול ברגע האחרון במבחן הדרמטי שבפניו עמד?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כד - שאול במערה שאול נופל לידי דוד ואנשיו במערה. מדוע כרת דוד את כנף המעיל של שאול, ומדוע התחרט על כך מאוחר יותר? מהו "משל הקדמוני"? מה משמעותו של מפגש זה שבין שאול ודוד?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כה - פרשת נבל הכרמלי (א) המקרא מתאר את בקשתו של דוד מנבל הכרמלי ואת דחייתה. האם הייתה הצדקה לבקשה זו, או שמא הצדק עם נבל? באילו דרכים מביע המקרא את שיפוטו בנושא זה?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כה - פרשת נבל הכרמלי (ב) לאחר סירובו של נבל לבקשת עבדי דוד, מבקש דוד לפגוע בנבל. האם צדק דוד בכך? באילו דרכים מביע המקרא את עמדתו בנושא? וכיצד הצליחה אביגיל לשכנע את דוד לחזור בו מכוונותיו?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כה - פרשת נבל הכרמלי (ג) בשיעור זה נסיים את פרשת דוד ונבל. במה זכה דוד, שאביגיל הצילה אותו מן החטא? מה פשר תגובתו של נבל לדברי אביגיל? ומה משמעותה של חתימת הסיפור, העוסקת במערכות היחסים שבין דוד לנשותיו?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כו - שאול בידי דוד - פעם נוספת (א) בפרק כ"ו שוב נופל שאול לידי דוד, שוב נמנע דוד מלפגוע בשאול, ושוב מתנהלת ביניהם שיחה המסתיימת בפיוס. מה משמעותו של סיפור זה, הנראה לכאורה כחזרה על המסופר בפרק כ"ד?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כו - שאול בידי דוד - פעם נוספת (ב) בשיעור זה נמשיך לעסוק בחדירת דוד ואבישי למחנה שאול. מה עומד מאחורי הוויכוח בין דוד לאבישי? ומדוע טוען דוד שמי שרודף אחריו מאלץ אותו לעבוד עבודה זרה?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כז - ימי צקלג דוד בורח שנית לפלשתים ומקבל מאכיש את צקלג, המשמשת לו כבסיס ממנו הוא פועל נמרצות כנגד השבטים הנודדים בדרום. כיצד רואה המקרא את מעשיו של דוד? האם צדק דוד בשעה שלא החיה איש ואישה, ובשעה שגילה, כלפי חוץ, נאמנות רבה לאכיש מלך גת?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כח - שאול בעין דור (א) שאול שואל בה', אך ה' מסרב לענות לו. מדוע? מה גרם לשאול לפנות לבעלת האוב? כיצד ידעו בעלת האוב ושאול כי שמואל הוא זה שעלה באוב? שיעור זה עוסק בחלקו הראשון של הסיפור הדרמטי שהתרחש בעין דור, ערב מותו של שאול המלך.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כח - שאול בעין דור (ב) בשיעור זה נשלים את עיוננו בפרשת בעלת האוב, ונבחן, בין היתר, את השאלות: מדוע התגלה שמואל אל שאול? מה טיב הוויכוח שבין שאול ואנשיו אם לאכול אם לאו? האם בעלת האוב באמת העלתה את שמואל באוב?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק כט - דוד במחנה פלשתים דוד יוצא עם אכיש במלחמתו עם ישראל, אך נדחה על ידי סרני פלשתים. מדוע לא הצליחה תכניתו של דוד? האם נהג כשורה כשנתן לאכיש להבין כי יילחם לצדו נגד ישראל? למה שינה הכתוב מן הסדר הכרונולוגי בתיאור האירועים בפרקים כ"ח-כ"ט?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק ל - דוד והגדוד העמלקי בשובו ממחנה פלשתים מגלה דוד שעמלק פשט על מחנהו ולקח בשבי את הנשים ואת הילדים. למה נגרם לדוד צער זה? מדוע הצליח לגבור על עמלק? ומה היחס בין דרכו המוסרית של דוד לזו של עמלק?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק פרק לא - מות שאול שאול המלך יוצא לקרב האחרון בידיעה שהוא עומד למצוא בו את מותו. שיעור זה יעסוק בגבורתו של המלך שאול, בקבורתו ובקשר שבין שניהם.

עמודים