05 - שיעורים בספר שמואל ב
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק האישה התקועית משל האישה התקועית מביא את דוד להשיב את אבשלום לירושלים. בשיעור נבחן את האמצעים שהאישה נקטה בהם לחיזוק דבריה, נדון בפשרם של דבריה הסתומים לאחר שקיבלה את אישורו של דוד, ונבחן אם המשל הוא אכן מעין הנמשל.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק אבשלום בירושלים המקרא מאריך בתיאור יופיו המיוחד של אבשלום. אריכות זו – מה עניינה? מדוע תיאור זה קוטע את רצף הסיפור על ישיבתו של אבשלום בירושלים? כיצד אילץ אבשלום את יואב להביאו לפני דוד? האם נהג בחכמה?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק מרד אבשלום (חלק א') הפרק פותח בהכנות של אבשלום למרד, וממשיך בתיאור פרוץ המרד ותגובתו הנמרצת של דוד. בשיעור נסקור את הנעשה בשני המחנות, ונבחן את הקשר המפתיע שבין סיפור בריחתו של דוד מירושלים ובין מגילת רות.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק מרד אבשלום (חלק ב') בזמן בריחת דוד מירושלים זכתה ירושלים לראשונה בהיסטוריה למעמד דתי. כיצד התרחשה תפנית זו, ובאיזו דרך ספרותית מחדד המקרא את הדבר? בהמשך השיעור נדון גם בדרכו המיוחדת של דוד בהתמודדותו עם המרד.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק דוד, ציבא ושמעי בן גרא בפרקנו באה האפיזודה השנייה במשולש היחסים המורכב דוד-ציבא-מפיבושת. מדוע נכשל דוד בפסיקה לא-הוגנת? מה הקשר בין יחסו של דוד למפיבושת לבין יחסו ליהונתן אביו? וכיצד קשורה פרשה זו לסיפור הקללות שקילל שמעי בן גרא את דוד?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק חושי ואחיתופל חושי הארכי נשלח אל אבשלום על מנת לסכל את עצת אחיתופל. באילו אמצעים פעל חושי? מדוע יעץ אחיתופל לאבשלום לבוא על פילגשי אביו, ומדוע שתק חושי ולא ערער על עצה זו?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק עצת חושי בנאום מזהיר מצליח חושי הארכי לסכל את עצת אחיתופל, אף שהכתוב מעיד עליה כי הייתה טובה יותר. מהם האמצעים שחושי נקט בהם? במה דומה פרשה זו לפרשת העצות שקיבל רחבעם בתחילתו של מרד ירבעם?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק דוד עובר את הירדן אף על פי שעצת חושי התקבלה, דוד ממהר לברוח לעבר הירדן. מה משמעותו של צעד זה? מי סייע לדוד בעבר הירדן, ומה המשמעות הסמלית הנלווית לסיוע זה?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק מות אבשלום דוד יוצא לקרב המכריע נגד אבשלום בלב מלא חששות לגורל בנו. כיצד מביע המקרא את שיפוטו כלפי דרכו של דוד בעניין זה? כיצד הומת אבשלום, ומדוע הומת בדרך זו דווקא?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק הבשורה על מות אבשלום דוד יושב ומצפה בכיליון עיניים לשמוע על גורל בנו. הבשורה באה אליו בדרך מפתיעה ביותר. מה מגמתו של המקרא בתיאור זה?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק תגובת דוד למות אבשלום דוד מתאבל על אבשלום אבל שאין דומה לו במקרא. הוא מפגין את אבלו לעיני כל העם, ויואב בן צרויה תוקף אותו בחריפות על התנהגותו.
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק שובם של שמעי וציבא בדרכו חזרה לירושלים דוד פוגש בשמעי בן גרא, שבא להתחנן על נפשו. מדוע אין דוד משיב לו כגמולו הרע? האם באמת סלח לשמעי?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק ראשיתו של מרד שבע בן בכרי (ועוד עניינים) בשובו לירושלים פגש דוד במפיבושת בן יונתן, שהסביר את האירועים מזווית הראייה שלו. האם צדק דוד בהחלטתו בעניין שדה מפיבושת?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק מרד שבע בן בכרי דוד שולח את עמשא בן יתר, שר הצבא החדש, לדכא את מרד שבע בן בכרי, אך הלה נכשל במשימתו לגייס את תומכי דוד. מה הסיבות לכישלונו? מה הצעד המפתיע שעשה לאחר הכישלון? האם צדק יואב בהריגתו?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק סיומו של מרד שבע בן בכרי מרד שבע בן בכרי הוכרע בזכות חכמתה של האישה מאבל מעכה. במה התבטאה חכמתה? מה היחס בינה ובין שתי נשים אחרות במקרא – האישה התקועית והאישה מתבץ?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק דוד והגבעונים שלוש שנות רעב באו על ישראל בגלל פגיעת שאול בגבעונים. מה הרקע לפגיעה זו?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק המלחמות עם הענקים מדוע מבקשים הגבעונים להרוג שבעה מצאצאי שאול? האם צדק דוד כשנענה להם?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק שירת דוד מה בין שאול לדוד בעניין קיום שבועה?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק דברי דוד האחרונים, גיבורי דוד מה טיבם של `דברי דוד האחרונים`? כמה קבוצות ייחודיות היו בין גיבורי דוד? לאן 'נעלם' הגיבור השלושים ושבעה? האם באמת היו רק שלושים ושבעה גיבורים?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק חטא המפקד הפרק המסיים את ספר שמואל עוסק בחטא המפקד. במה חומרת המעשה? מדוע נכשל בו דוד? כיצד הגיב דוד לאחר החטא, וכיצד הדבר מאפיין את דמותו?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק העונש לאחר תשובתו של דוד הוא מתבקש לבחור אחד משלושה עונשים. האם בחר דוד בעונש הנכון? מדוע לא פסק הדֶבר לאחר שלושה ימים?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק קניית הגורן המקרא מאריך בתיאור קניית גורן ארוונה. אריכות זו - מה עניינה? מה באה ללמד ההקבלה בין סיפור זה ובין סיפור קניית מערת המכפלה?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק גורן ארוונה ובחירת ירושלים מה עניינה של ההקבלה בין פרשת קניית גורן ארוונה ובין עקדת יצחק? מדוע נבחר סיפור זה לחתום בו את ספר שמואל?

עמודים