שיעורים בפרקי אלישע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט מבוא - מבוא קצר לפרקי אלישע בדרך כלל ה' ממנה את הנביא. הקשר בין ה' לנביא הוא אישי, ואינו קשור לנביא אחר. לעומת זאת, אליהו הוא שממנה את אלישע לנביא, ואלישע משמש כתלמידו של אליהו. חריגה זו באה ללמד אותנו שאף שדרכו של אלישע שונה משל אליהו - היא מהווה המשך והשלמה לדרכו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 1 - המפגש הראשון בין אליהו לאלישע נעסוק במפגש הראשון בין אליהו ואלישע. נעמוד על משמעות השלכת האדרת ועל תפיסות הנבואה השונות העולות מתוך הדו-שיח שבין אליהו ואלישע. נראה איך בסיפור זה מצויים בקצרה כל המשותף והמפריד בין שני הנביאים.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 2 - עליית אליהו בסערה והחלפתו באלישע (א) לאחר עלייתו של אליהו לשמיים, הולך אלישע בדרך שבה הלך עם אליהו וממשיך להר הכרמל, מקום משמעותי בחיי אליהו. בכך הוא מבטא את היותו יורשו של אליהו. נסביר מה היתה מטרתו של אליהו בבחירת הדרך, ומדוע הוא הסתלק דווקא בעבר הירדן. נדון במבנה הסיפור, בלשונותיו ובתיחומו. כמו כן, מתוך המפגשים בין אליהו לאלישע נעמוד על היחס ביניהם ובין תקופותיהם.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 3 - עליית אליהו בסערה והחלפתו באלישע (ב) אלישע מבקש מאליהו לקבל "פי שנים מרוחך אלי". נדון במשמעות הביטוי "פי שניים", ונסביר את בקשת אלישע. נעמוד על תגובתו של אלישע להסתלקותו של אליהו, ונעמיק במשמעות הקריאה "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" ובמשמעות קריעת הבגדים ונטילת אדרת אליהו. מתוך הבנת מעמד הפרידה ותגובת אלישע, נבין את משמעות היחס בין אליהו ובין אלישע יורשו, ואת היחס בין דרכיהם השונות.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 4 - המאבק על ההכרה באלישע כיורשו של אליהו (א) לאחר הסתלקות אליהו, אלישע נאבק לזכות בהכרה מצד בני הנביאים והעם. נדון בנס חציית הירדן ונסביר את חשיבות האמירה של אלישע "איה ה' א-לוהי אליהו". בני הנביאים אינם משלימים עם הסתלקותו של אליהו ומבקשים לחפש אותו. עימות זה עם בני הנביאים מהווה שלב חשוב בהכרה של בני הנביאים באלישע כיורשו של אליהו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 5 - המאבק על ההכרה באלישע כיורשו של אליהו (ב) אנשי יריחו מבקשים מאלישע לתקן את מי עירם. בבקשה זו הם מראים שהם מכירים בו כיורשו של אליהו. עם זאת, הבקשה עצמה מבטאת הבנה שדרכו של אלישע היא אחרת מדרכו של אליהו. בניגוד לאליהו, שמעשהו הראשון כנביא היה מניעת מים, אלישע ממתיק את מי יריחו ובכך מתקן וממתיק את דרך רבו - אליהו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 6 - המאבק על ההכרה באלישע כיורשו של אליהו (ג) התקלסות הנערים באלישע היא חלק ממאבקו לזכות בהכרה כיורשו של אליהו. בעזרת הבנה זו, נסביר את משמעות הקריאה "עלה קרח", את תגובתו החריפה של אלישע ואת דרך הענישה - דובים.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 7א - המלחמה במואב - מבוא (א) עיון זה הוא פתיחה לסדרת עיונים על סיפור המלחמה במואב (מל"ב ג). נעמוד על מבנה הסיפור והנושאים המרכזיים בו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 7ב - המלחמה במואב - מבוא (ב) עיון זה הוא פתיחה לסדרת עיונים על סיפור המלחמה במואב (מל"ב ג). נעסוק ברקע הגיאוגרפי-פיזי, ההיסטורי-מדיני והאקלימי החשוב להבנת הסיפור.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 8 - המלחמה במואב - מבוא (ג) נשווה את המלחמה במואב למלחמת אחאב ברמות גלעד. בשתי המלחמות בולטת השתתפותו של יהושפט מלך יהודה. הנביא ביקר את השתתפותו של יהושפט במלחמה לצד אחאב, ונראה שיהושפט חזר בתשובה על שיתוף הפעולה עם בית אחאב. אם כן, מדוע כאן חוזר יהושפט לשתף פעולה עם בית אחאב, ומדוע אין כל תוכחה נבואית או עונש? שאלה נוספת שנדון בה בשיעור זה נוגעת לציוויו של אלישע לפגוע בעצי מואב ולהותיר "אדמה חרוכה". האם אין ציווי זה עומד סותר את דברי התורה להשחית עצי פרי במלחמה?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 9 - המלחמה במואב (א) שיעור זה מוקדש למצבת מישע. נדון בנוסח המצבה ובתוכנה, ונעמוד על הרקע הגיאוגרפי לאירועים המתוארים בה ועל זמנם.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 10 - המלחמה במואב (ב) מהו היחס בין מצבת מישע לבין הכתוב במקרא? מדוע הדברים המפורטים במצבת מישע אינם מתוארים במקרא, וכיצד מצבת מישע מתאימה לנבואות המתייחסות למואב?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 11 - המלחמה במואב (ג) מצבת מישע תורמת רבות להבנת סיפור המלחמה במואב. נראה איך המצבה מסבירה רבות מן השאלות שהתלבטנו בהן בעיונים הקודמים: תוואי המלחמה, הסיבה להשתתפותו של מלך אדום, הסיבה לציוויו החריג של אלישע להשחית את מואב, והסיבה ליחס הדו-ערכי למלחמה כפי העולה מן הכתובים.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 12 - המלחמה במואב (ד) המלחמה מסתיימת בעקבות מעשה של מלך מואב וקצף על ישראל. האירועים המתוארים קשים ביותר להבנה, ופירושים שונים הוצעו להבנתם. נבחן את הפירושים המופיעים בחז"ל, בפרשני המקרא המודרניים ובספרו של פרופ' אליצור, ונדון בקשיים העולים מפירושיהם. לאחר מכן נביא את הפירוש של רוב פרשני הפשט מימי הביניים והלאה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 13 - המלחמה במואב (ה) בשיעור זה נעסוק בפירוש שהובא בעיון הקודם - פירוש פרשני הפשט. נסביר את התאמתו של הפירוש להקשרו המיידי וכן להקשרים מתאימים אחרים במקרא, ונעמוד על התאמת הפירוש לתפיסת העולם המקראית. נראה איך פירוש זה תורם להבנה של הסיפור כולו ולראייה מחודשת ושלמה של האירועים
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 14 - המלחמה במואב (ו) בשיעור זה נעסוק בדמותו של אלישע כפי שהיא עולה מן הסיפור. נשווה בין אלישע לאליהו, השוואה העולה מתיאורו של אלישע בסיפור כמי "אשר יצק מים על ידי אליהו". אף ששניהם קשורים למחסור במים ולירידת גשמים, אליהו מזוהה עם הבצורת ואילו אלישע עם בוא המים.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 15 - אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים (א) האלמנה צועקת אל אלישע. הצעקה אל המלך היתה מוסד חברתי ידוע ואפשר פניה בלתי אמצעית אל המלך לבקש תיקון עוולות. נסביר מדוע האישה בוחרת לצעוק דווקא אל אישה, ואת משמעות תשובתו "מה אעשה לך".
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 16 - אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים (ב) מתוך סיפור האלמנה נעמוד על תפיסת הנס במקרא. נסים הם ברכת ה', והיא יכולה לשרות רק על דבר קיים. נס הינו חיבור בין מעשי האדם וברכת ה' שמרבה ומעצימה אותם מעבר לחוקי הטבע.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 17 - אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים (ג) בהתאם למגמת המקרא לצמצום הנס, פרטי הנס בסיפורינו מלמדים על צמצום הנס מבחינות רבות כגון הזמן והמקום. אך כל הגבלות והצמצומים האלה אינם קוצבים את השפע והברכה. מידת הברכה תלויה רק במעשי האישה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 18 - אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים (ד) סיפור האלמנה מקביל לשני סיפורים מחיי אליהו: הסיפור אודות האישה הצרפית (מל"א יז) והמפגש עם עובדיהו (מל"א יח). ההשוואה בין סיפורים אלו לבין סיפור הנס שעשה אלישע לאלמנה מדגישה את הדומה והשונה בין אלישע לבין אליהו רבו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 19 - אלישע ואלמנת אחד מבני הנביאים (ה) מהסיפור עולה תופעה איומה של מכירת ילדים לעבדות. נדון ביחס לעבדות בתורה ובדרכי ההתמודדות של אלישע, ירמיהו ונחמיה עם נוהג אכזרי זה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 20 - אלישע והשונמית (א) נדון ביחס בין סיפור זה לסיפור נס אסוך השמן שקדם לו ולסיפור תיאור 'הגדולות אשר עשה אלישע' בפרק ח'. נציג את מבנה הסיפור ונראה את חשיבותו של הציר המרכזי של הסיפור להבנתו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 21 - אלישע והשונמית (ב) המחצית הראשונה של הסיפור בונה את הבעיה המרכזית בסיפור. נדון המצג של הסיפור ונראה מה ניתן ללמוד ממנו לגבי דמויותיהם של אלישע והשונמית.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 22 - אלישע והשונמית (ג) נדון בדו שיח בין אלישע והשונמית. איך יתכן שאלישע לא שם לב לעקרותה של השונמית? מדוע אין אלישע מדבר ישירות אל השונמית אלא רק דרך גיחזי? מדוע תגובתה של השונמית כה מסויגת?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 23 - אלישע והשונמית (ד) נדון במחצית השנייה של סיפור השונמית (פסוקים כה-לז). נסביר מדוע נמנעת השונמית מלומר בפירוש שבנה מת, ונדון בשאלה מדוע נכשל ניסיון ההחייאה באמצעות גיחזי.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 24 - אלישע והשונמית (ה) בשאר סיפורי המקרא על נשים עקרות, הן סובלות מחסרון פרי הבטן ונאבקות למימוש אימהותן. בניגוד אליהן, נראה שהאישה השונמית השלימה עם עקרותה ואף אינה חשה בחסרון הבנים. אלישע אמנם מבטיח לה בן, אך אינו מכין אותה לשינוי גדול זה בחייה. גם לאחר הולדת הבן האישה השונמי
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 25 - אלישע והשונמית (ו) בסיפור קיימת ביקורת על אלישע. אלישע בוחר לשמור על ריחוק מהשונמית ואינו מגלה אחריות כלפי שהילד שנולד בגזרתו. רק כאשר אלישע יוצר קשר אישי וישיר עם הילד ומכיר באחריותו כלפיו קם הילד לתחיה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 26 - הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה (א) נקביל בין חלקי הסיפור ונראה מה ניתן ללמוד מתוך ההקבלה. נשווה בין סיפור זה לסיפור החייאת בן האלמנה בידי אליהו ונדון בתפקיד הסיפור כהפטרת פרשת וירא.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 27 - הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה (ב) נדון בשני הסיפורים וראה שאין כאן רק סמיכות בין שני סיפורים דומים אלא יחידה ספרותית אחת. לשני הסיפורים מגמה גלויה משותפת, להראות לנו את דאגתו של אלישע לתלמידיו בימי הרעב. נראה שלשני הסיפורים מגמה נוספת מהותית יותר. נחשוף את הנושא העיקרי של שני הסיפורים: לה
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 28 - הנזיד והלחם - שני נסים סמוכים זה לזה (ג) נעמוד על ההבדלים בין הנסים בשני הסיפורים. הבדלים אלו נובעים מהבדלים במהות שני הנסים. כאשר נס גורם לשינוי בעולם הפיזי צריך לעשות מעשה, וה' עושה נס ובכך משלים את השתדלותו של האדם. לעומת זאת כאשר הנס מעוגן בחוקי העולם, ועיקרו תזמון או ידיעת העתיד אין כל צורך

עמודים