המקדש במקרא ב
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי סיכום סדרה א' ומבוא לסדרה ב' השיעור סוקר את הנושאים שנידונו בשנה שעברה: חסרון המקדש, תפקידי המקדש, ותולדות השראת השכינה עד לתקופת המשכן. השנה יושלם הנושא של תולדות השראת שכינה, מבניין המשכן ועד סוף ימי הבית השני. בפירוט, השיעור יעסוק בנדודי המשכן במדבר, בתחנות המשכן בארץ ישראל, בבניין המזבח והכתיבה על האבנים בהר עיבל, בעבודת ה' בתקופת השופטים ובימי שמואל ושאול, ביחסו של דוד למקדש, במעבר ממשכן למקדש, תוך בחינת יחסו של שלמה למקדש, בעבודת ה' ביהודה ובישראל בימי הבית הראשון (במות, עגלים, עבודה זרה) וברקע לחורבנו , ובימי שיבת ציון.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 1 - תולדות השראת שכינה (יד) - המשכן כדרך חדשה של עבודת ה' (לעומת מזבח ומצבה) מאז בריאת העולם ועד מעמד הר סיני הייתה עבודת ה' במזבחות ובמצבות. ביטוי לדרך זו מצינו עוד למרגלות הר סיני, אך כבר בפרק הבא מצווה ה' על בניין המשכן. מה ההבדל המהותי בין עבודה במזבח ובמצבה לבין עבודה במשכן? מדוע בכלל נדרש השינוי, ומדוע דווקא בעיתוי זה?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 2 - תולדות השראת שכינה (טו) - ממעמד הר סיני למשכן לאחר שבחנו בשיעור הקודם את ההבדלים בין עבודה במזבח ובמצבה לבין עבודה במשכן ואת הגורמים העיקריים לשינוי, נעסוק בשיעור זה במעבר מהר סיני למשכן, וכן ננסה להבין את היחס בין הציווי בסוף פרשת יתרו על בניין מזבח לבין הציווי על המשכן בפרשות תרומה ותצוה.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 3 - תולדות השראת שכינה (טז) - בכל המקום אשר אזכיר את שמי לאחר שעסקנו בשיעור הקודם במילים "מ?ז?ב??ח א?ד?מ?ה ת??ע?ש??ה ל??י" (שמות כ', כ), נדון עתה בחלקו השני של הפסוק – "...ב??כ?ל ה?מ??קו?ם א?ש??ר א?ז?כ??יר א?ת ש??מ?י א?בו?א א?ל?יך? ו?ב?ר?כ?ת??יך?" – ובפרט במילים "ב??כ?ל ה?מ??קו?ם" ובמשמעותן להבנת הדרך בה שורה שכינה בעם ישראל, על פי דרכו של יחיאל בן-נון ז"ל.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 4 - תולדות השראת שכינה (יז) - איסור הבמות - תולדותיו ומשמעותו (א) בשיעור 2 ראינו כי לדעת הרמב"ם, הציווי "מ?ז?ב??ח א?ד?מ?ה ת??ע?ש??ה ל??י" מכוון להיתר במות, דהיינו: לפרקי הזמן בהם הותר קרבן כל איש בביתו. למעשה, ההיתר להקריב שלא במשכן היה מוגבל לתקופות מסוימות ביותר, כמפורט במשנה בזבחים (פי"ד משניות ד-ח). בשיעור זה נציג את התקופות השונות בתולדות האיסור. כפי שנראה, החלוקה הבאה במשנה מוכחת מן המקראות, ומשקפת נאמנה את המתואר בתורה ובנביאים.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 5 - תולדות השראת שכינה (יז) - איסור הבמות - תולדותיו ומשמעותו (ב) בשיעור הקודם קיבלנו תמונה כוללת של תולדות איסור הבמות. בשיעור זה ברצוננו להתבונן במהות האיסור לדורות ובטעמו, ולהסביר מדוע גם בשעה שנהג היתר במות, אין זו מציאות שלמה ואידאלית. בכך אנו ממשיכים, למעשה, את המעגל הרחב של הדיון על אודות המעבר מעבודה במזבח ומצבה לעבודה במשכן, בו אנו עסוקים מאז ראשית השנה.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 6 - תולדות השראת שכינה (יח) - העומדים לפני ה' (א) - הבכורות כעובדי ה' לאחר חנוכת המשכן, שהה עדיין מחנה ישראל למרגלות הר סיני עד כ' באייר של השנה השנייה ליציאת מצרים, ונערך לקראת עזיבת הר סיני והתחלת התנועה לכיוון ארץ ישראל. במסגרת היערכות זו החליף הקב"ה את הבכורות בלוויים. שיעור זה, הראשון מבין כמה שיעורים על עובדי המשכן, ידון בעבודת הבכורות ובהחלפתם בלוויים (ובמובן זה הוא מהווה עדיין גם חלק מעיסוקנו במעבר לעבודה במשכן).
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 7 - תולדות השראת שכינה (יח) - העומדים לפני ה' (ב) - הלוויים (1) שני השיעורים הקרובים ידונו בעבודת הלוויים. שיעור 1 יעסוק בקצרה בסדר הזמנים של בחירתם, ויתמקד בתפקידיהם השונים.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 8 - תולדות השראת שכינה (יח) - העומדים לפני ה' (ב) - הלוויים (2) חלק זה של השיעור ידון במעמדם המורכב של הלוויים ובטקס הכנסת הלוויים לתפקידם.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 9 - תולדות השראת שכינה (יח) - העומדים לפני ה' (ג) - היחס בין הכוהנים ללוויים שיעור זה חותם את דיוננו בעובדי המקדש בבחינת ראשי פרקים ביחס המהותי בין הכהונה והלו?י??ה: קדושה מול טהרה, חסד מול דין, שלוחי דרחמנא מול שלוחי דידן.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 10 - תולדות השראת שכינה (יט) - המשכן בחניה ובמסע (א) השיעורים הקרובים ייוחדו למקומו של המשכן ולתפקודו במסגרת המאורגנת והמסודרת של חניית מחנה ישראל ושל מסעו. שיעור זה דן במקומו של המשכן בקרב מחנה ישראל. מחנה ישראל כולו מסודר בסדר מופתי סביב המשכן, ואנו נסקור את הסדר הזה ונעסוק במשמעותו. סדר זה נשמר גם במהלך מסע המחנה, וכאן עלינו להבין את סדרי המסע וכיצד השתלב המשכן בהם.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 11 - תולדות השראת שכינה (יט) - המשכן בחנייה ובמסע (ב) - ענן ואש על המשכן אחד הגורמים המרכזיים הקובעים את סדרי החנייה והמסע, ואשר אחראי גם להובלת המחנה, הנו הענן ששכן על המשכן משעת הקמתו. לענן שעל המשכן ולתופעה המשלימה אותו - האש - מוקדש שיעור זה.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 12 - תולדות השראת שכינה (יט) - המשכן בחנייה ובמסע (ג) - כלי המשכן במסע שיעור זה דן בשני נושאים הקשורים למקומם של כלי המשכן במהלך מסע המחנות: א. סדר פירוק המשכן ונשיאת הכלים; ב. מקומו של הארון במסע.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 13 - `המקום אשר יבחר ה'` (א) בשיעור זה נתמקד בביטוי "המקום אשר יבחר ה'", החוזר על עצמו מספר פעמים בתורה. נעמוד על ההופעות השונות של הביטוי ונבחן את ביאור המילה 'המקום'. מן הפסוקים עולה כי בעקבות עקדת יצחק וסיפור יעקב בבית אל, קיבל המונח 'מקום' משמעות רחבה ועמוקה בכל המקרא כולו.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 14 - `המקום אשר יבחר ה'` (ב) בשיעור זה נמשיך לעסוק בעניין המקום אשר יבחר ה', ונתמקד בבחירת ירושלים ובמעמדה של שילה במקרא. מהי המשמעות של העובדה שהקב"ה בחר במקום מסוים להשרות את שכינתו שם? מה פירוש הביטוי "לשכן שמו שם"? האם ירושלים הינה מיוחדת ובלעדית, או שמא יש לה תחליף?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 15 - `המקום אשר יבחר ה'` (ג) מדוע התורה בוחרת לנסח את הבחירה בירושלים בלשון עתיד - "המקום אשר יבחר ה'"? מה מבטאת בחירתה של עיר כמקום מקודש?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 16 - מדוע אין ירושלים נזכרת בתורה בשמה? בתורה אנו מוצאים מספר רמזים לירושלים, אולם בשום מקום היא אינה מוזכרת בשמה. מדוע? בשיעור זה נדון בכמה הסברים אפשריים לשאלה זו - בין ההסברים: הסתרתה נועדה למנוע פולחן זר במקום; גילויה מותנה ברמה רוחנית מתאימה; ההגעה לירושלים מותנית באחדות ישראל.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 17 - נחלת בנימין - נחלת שכינה (א) בשיעורים הקרובים נדון בדבר היות נחלת בנימין נחלת השכינה.שיעור זה יעסוק בברכת משה לבנימין ובמשמעות הביטוי 'בין כתפיו שכן'.בנוסף, נדון במיקומה הגאוגרפי של ירושלים ובמשמעות השראת השכינה במקום נמוך.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 18 - נחלת בנימין - נחלת שכינה (ב) בשיעור זה נמשיך לעסוק בנחלתו של שבט בנימין, ונביא ראיות לקביעה כי נחלת בנימין היא נחלת השכינה. חלקו השני של השיעור יעסוק בהקבלה בין בית אל וירושלים ובמשמעויותיה.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 19 - נחלת בנימין - נחלת שכינה (ג) לאחר שהראינו את הביטויים השונים להיות נחלת בנימין נחלת שכינה והבאנו לכך ראיות שונות, ננסה כעת לבחון מהו ייחודו של שבט בנימין? מדוע זכה בנימין להיות השבט שבו בחר ה' להשרות שכינתו, ומה המשמעות של היות נחלתו, נחלת שכינה.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 20 - כיבוש הארץ (א) בשיעור זה נתחיל לעסוק בתולדות השראת השכינה מכניסת בני ישראל לארץ, ובפרט נתמקד בכמה סוגיות הקשורות לכניסת בני ישראל לארץ. במסגרת זאת נדון במעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבעית ובתפקיד הארון בכיבוש הארץ.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 21 - כיבוש הארץ (ב) בשיעור זה נמשיך לעסוק בכניסת בני ישראל לארץ ובכיבושה. נערוך השוואה בין הכניסה לארץ למתן תורה, ונדון במעמדה במיוחד של העיר יריחו כעיר הראשונה שנכבשה בארץ ישראל.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 22 - תחנות המשכן בארץ ישראל (א) מכניסת בני ישראל לארץ נדד המשכן במקומות שונים בארץ במשך 440 שנה עד הגיעו לירושלים בתקופת דוד. מיקומו הגאוגרפי של המשכן משפיע על המציאות הרוחנית של עם ישראל. בעת שהיית המשכן בשילה, העם אינו עולה למשכן הנמצא תחת חסותם של בני עלי הנוהגים בשחיתות, ורבים מעם ישראל עובדים עבודה זרה.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 23 - תחנות המשכן בארץ ישראל (ב) העדר התיחסות למשכן בולטת ביותר לנוכח תפקידה הבולט ביותר התקופת המדבר וכיבוש הארץ. התר בשר התאווה וכן ההתישבות בכל חלקי הארץ יכול לשמש הסבר לכך. התלות שפתחו עמ"י בארון בתקופת עלי כמצילם מביא את שמואל שלא להעלות את הארון חזרה אל המשכן. דוד בוחר להעלותו כשלב ראשון להקמת המקדש בירושלים, גם ללא המשכן הנמצא בגבעון.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 24 - משמעות מיקום תחנות המשכן (א) למיקומו של המשכן ישנה משמעות מעבר להמצאותו הפיזית במקום. הגלגל, מיקומו הראשון בארץ ישראל מסמל את הברית בין עמ"י להקב"ה ומבטא את הקדושה ומלכות באחיזה בארץ
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 25 - משמעות מיקום תחנות המשכן (ב) - יחידותה של שילה המשכן בשילה משמעותי בימי אלקנה ועלי, והמקום מקודש בקדושה זמנית הנובעת מהמצאות המשכן ב"מנוחה". המשכן בשילה מייצג את יוסף לעומת ירושלים המייצגת את יהודה ומבטאת את הקשר ברוחני בין ישראל להקב"ה.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 26 - משמעות מיקום תחנות המשכן (ג) להשלמת בחינת משמעות תחנות המשכן השונות, נבחן את עניינן של נב וגבעון, המקומות בהם נמצאת הבמה הגדולה לאחר שילה ועד בנין בית ה' על ידי שלמה. אחר כך נתייחס להעלאת הארון מבית שמש לקרית יערים, התחנה האחרונה של הארון לפני העלאתו לעיר דוד בירושלים. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 27 - תולדות הכהונה לאחר מות אהרון ועד בניין הבית הראשון בשיעור זה נבחן את השתלשלות הכהונה הגדולה, מן התקופה שלאחר מות אהרן ועד ימי שלמה בספר מלכים. נראה כי הכהונה עברה משושלתו של אלעזר לשולת פנחס (שהינו מצאצאי איתמר) וחזרה לצאצאי אלעזר רק במרד אבשלום. נבחן מדוע עברה הכהונה משושלת זו לאחרת ובחזרה