המקדש במקרא ג
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי מבוא - סיכום סדרה ב' ומבוא לסדרה ג' סיכום קצר של השיעורים בסדרת 'מקדש ב', וסקירה קצרה על התוכנית ל'מקדש ג'.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 1 - המזבח, כתיבת התורה ומעבד הברכות בהר עיבל (א) בשיעור זה נעסוק במעמדות המיוחדים המתרחשים בהר עיבל. מהי מטרת מעמד הברכות והקללות בהר גריזים ובהר עיבל? מדוע נבחרו דווקא מקומות אלו? מדוע נבחר דווקא עיתוי זה?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 2 - המזבח, כתיבת התורה ומעבד הברכות בהר עיבל (ב) מהי משמעות בניית המזבח בהר עיבל? מדוע נבנה דווקא מזבח אבנים? מהו טעם איסור בניית המזבח גזית? מהי משמעות המעבר ממזבח אדמה למזבח אבנים? מדוע בני ישראל כותבים את התורה על האבנים?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 3 - בנין המזבח בהר עיבל וכתיבת התורה על האבנים תולדות השראת שכינה – בנין המזבח בהר עיבל וכתיבת התורה על האבנים
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 4 - הברכה והקללה בהר גריזים ובהר עיבל שיעור זה עוסק בברכות והקללות שניתנו בהר גריזים ובהר עיבל. מהי משמעות חלוקת השבטים להר גריזים ולהר עיבל? בשיעור זה נבחן נקודה זו ונערוך השוואה בין מעמד זה למעמד מתן תורה בהר סיני.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 5 - הכינוס בשכם - חידוש מעמד הר סיני לאחר מעמד הברכה והקללה בהר עיבל, כאשר יהושע נמצא כמעט בסוף תקופת פועלו, מכנס יהושע את כל שבטי ישראל בשכם, וכורת עמהם ברית. מהו טיבו של מעמד זה? מהי משמעות ברית זו? מדוע נבחרה דווקא שכם לאירוע זה?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 6 - מעמדן של בית אל ומצפה כפי שראינו בשיעורים קודמים, בנחלת בנימין ישנו ריכוז גדול של מקומות קדושים בתקופה המתחילה בכיבוש הארץ ומסתיימת בימי דוד. שיעור זה עוסק בשני מקומות, בית אל ומצפה, ובוחן את העבר שלהן, ואת הסיבה להיותן מקום מרכזי כל כך.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 7 - הגבעונים - חוטבי עצים ושואבי מים למשכן בעקבות כריתת הברית שלא על פי דין בין יהושע לגבעונים, הופכים הגבעונים לחוטבי עצים ושואבי מים. מהו ההבדל בין הצעת הנשיאים כי הגבעונים יהיו חטבי עצים ושאבי מים לכל העדה, ובין דברי יהושע כי יהיו לבית א-להי? בשיעור זה נסקור את המקומות בהם מוזכרים הגבעונים, מימי יהושע ועד ימי דוד.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 8 - בחירת ירושלים והמקדש (א) שיעור זה פותח את העיסוק בירושלים בימי דוד, ותמצית טענתנו היא שמהלך בחירת העיר והמקדש מורכב משלושה שלבים: בחירה אנושית-מלכותית בעיר ירושלים; בחירה א-לוהית במקום המקדש; בחירה א-לוהית בעיר ירושלים. בשיעור זה נעסוק בבחירתו של דוד בירושלים, ונראה כי היא נעשתה ביוזמתו המוחלטת של דוד, בלי התערבות א-לוהית, וננסה לבחון מה הביא אותו לבחירה זו. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 9 - בחירת ירושלים והמקדש (ב) שיעור זה פותח בהעלאת הארון ובבקשת דוד לבנות את בית ה', ועוסק בניתוח פועלו של דוד למען המקדש, בבחירה הא-לוהית בירושלים בימי שלמה ובהקבלת המהלך הכולל לצביונה של ירושלים בתורה ולקורות תקופתנו. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 10 - העלאת הארון לירושלים (א) העלאת הארון היא המעשה הממלכתי המשמעותי הראשון שעשה דוד לאחר כיבוש ירושלים והפיכתה לעיר בירת מלכות ישראל. בסדרת השיעורים הקודמת הזכרנו שני חידושים גדולים הקשורים במעשה: ראשית, עצם התעוזה שבהתעניינות בארון ובלקיחתו; שנית, הבאת הארון לבירה ירושלים, ולא למשכן, אצל הבמה הגדולה בגבעון. בשיעור זה נידונים היחס בין התיאור בשמואל לבין תיאור בדברי הימים וחטאו של דוד בהעלאה הראשונה. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 11 - העלאת הארון לירושלים (ב) שיעור זה משלים את נושא החטא בהעלאה הראשונה ועוסק בהיבטים אחרים בפרשה. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 12 - מדוע לא יכול דוד לבנות את בית ה' (א) משהושכן הארון באוהל בעיר דוד, מגיע השלב הבא: בקשתו של דוד לבנות את בית ה'. ואולם, ה' משיב לדוד כי לא יוכל לבנות את הבית. בשיעור זה ננסה לבחון חלק מהסיבות לכך
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 13 - מדוע לא יכול דוד לבנות את בית ה' (ב) משהושכן הארון באוהל בעיר דוד, מגיע השלב הבא: בקשתו של דוד לבנות את בית ה'. ואולם, ה' משיב לדוד כי לא יוכל לבנות את הבית. בשיעור זה ננסה לבחון חלק מהסיבות לכך. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 14 - פועלו של דוד למען המקדש (א) טענתנו העיקרית היא שבית המקדש הראשון נבנה על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. נשמת הבניין - היוזמה, חיפוש המקום ומציאתו, קניינו ובניין מזבח במקום, התכנון והכנת חומרים, בעלי מלאכה, משמרות ומעמדות - את כל אלו עשה דוד, ומחז"ל נראה כי יש גם דברים מעשיים שדוד עשאם בעצמו. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 15 - פועלו של דוד למען המקדש (ב) טענתנו העיקרית היא שבית המקדש הראשון נבנה על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. נשמת הבניין - היוזמה, חיפוש המקום ומציאתו, קניינו ובניין מזבח במקום, התכנון והכנת חומרים, בעלי מלאכה, משמרות ומעמדות - את כל אלו עשה דוד, ומחז"ל נראה כי יש גם דברים מעשיים שדוד עשאם בעצמו. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 16 - מפקד דוד וגילוי מקום המקדש בגורן ארוונה היבוסי (א) בספר שמואל ב' ובספר דברי הימים א' מתוארים המפקד שערך דוד, המגפה שבאה בעקבותיו וגילוי מקום המקדש לראשונה לדוד. שיעור זה עוסק בפרטי הפרשה ומשמעותם. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 17 - מפקד דוד וגילוי מקום המקדש בגורן ארוונה היבוסי (ב) בספר שמואל ב' ובספר דברי הימים א' מתוארים המפקד שערך דוד, המגפה שבאה בעקבותיו וגילוי מקום המקדש לראשונה לדוד. שיעור זה עוסק במשמעות ההתגלות, תוך הקבלתה להתגלויות אחרות, ובוחן את פירושו של רמב"ן לפרשה. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 18 - מלכות שלמה בירושלים (א) - סקירה כללית שיעור זה - השיעור הראשון על ירושלים בימי שלמה - מנסה להציג תמונה כוללת של תקופה זו מבחינת העיר והמקדש, ולבחון את הדרך שבה ראה שלמה עצמו את משמעותו של בניין בית ה
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 19 - מלכות שלמה בירושלים (ד) - בית ה' ובית המלך שלמה המלך יזם מפעלי בנייה רבים ביותר בארץ ישראל כולה ובירושלים בפרט, אך גולת הכותרת הייתה בניין בית ה' ובית המלך בירושלים. באופן מפתיע מתוארים שני מבנים אלו כמכלול אחד, הנבנה ברצף מבחינת המקום והזמן. בשיעור זה ברצוננו לעמוד על משמעות הקשר בין שני המבנים. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 20 - מלכות שלמה בירושלים (ב) - בית ה' (א) לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 21 - מלכות שלמה בירושלים (ב) - בית ה' (ב) לבניין המקדש יש מקור אחד בלבד בתורה - הציווי על בניין המשכן בפרשת תרומה. אין ציווי נפרד לבנות מקדש קבוע. במובן זה, ההבדלים בין משכן למקדש הם לכאורה הבדלים קטנים, טכניים בעיקרם, בחומרים, במבנה ובמקום, אך ביסודו של דבר המקדש והמשכן הם מבנים דומים בעלי תפקיד דומה. למעשה ההבדלים בין המקדש והמשכן - בבחירת המקום, בחומרים, במבנה, בגודל ובעצם קיומו של מקום קבוע להשראת שכינה - הם הבדלים משמעותיים, והנושא המרכזי של שיעורים אלו הוא משמעות ההבדלים הללו ומשמעות המעבר ממשכן למקדש: מאוהל עראי לבית קבוע. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 22 - מלכות שלמה בירושלים (ג) - פועלו של שלמה למען בית ה' שיעור זה עוסק בפועלו הכללי של שלמה למען בניין הבית: הברית עם חירם מלך צור, חלקו של שלמה בבניין לעומת חלקו של דוד בו, והמשמעות של בניין בית ה' על ידי שני מלכים - דוד ושלמה. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 23 - מלכות שלמה בירושלים (ה) - המילוא אחד הבניינים החשובים בתקופת שלמה הינו המילוא. נתחיל בזיהויו, נמשיך בבחינת האירועים הקשורים אליו - בניין מכלול בית המלך והבית לבת פרעה ומרד ירבעם - ונסיים בבחינת המשמעות של בניינו כחלק מהשקפתו הכוללת של שלמה. 
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 24 - מלכות שלמה בירושלים (ו) - הנפילה השיעור בוחן את המרכיבים השונים בנפילתו האדירה של שלמה - הנישואין לבת פרעה, בניית הבמות לעבודה זרה והעבירה הגורפת על פרשת המלך - שבעטיים נגזרו דווקא בימיו פילוג הממלכה וחורבן הבית. נדון בקצרה גם במסורות על הכנסת הארון לקודש הקדשים ועל הכנת המקום לגניזת הארון.
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 25 - ימי שלמה וירבעם - האם רק עבודת ה'? בימי שלמה עצמו, במקביל לחידוש הגדול של קביעת המקדש בהר המוריה בירושלים, נבנות בסוף ימיו במות לעבודה זרה, והיא אף מתחזקת בימי ירבעם. מה היתה עבודה זו? האם המדובר בעבודה זרה ממש? מה היו מניעיו של ירבעם בבניית העגלים?
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 26 - חטאי מלכות ירבעם חטאי מלכות ירבעם
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 27 - עבודת ה' בימי אחאב, ומימי רחבעם ועד ימי אמציה עבודת ה' בימי אחאב, ומימי רחבעם ועד ימי אמציה
שיעורי טקסט הרב יצחק לוי שיעור 28 - עבודת ה' בממלכת יהודה מימי עוזיה ועד ימי צדקיהו עבודת ה' בממלכת יהודה מימי עוזיה ועד ימי צדקיהו