דף יומיומי קידושין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין ו - מתנה על מנת להחזיר באתרוג הגמרא אומרת שניתן לקיים את מצוות ארבעת המינים ביום הראשון של חג הסוכות באתרוג שניתן במתנה על מנת להחזיר. כיצד פועל מנגנון זה? מהו רף הבעלות הנדרש באתרוג?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין ז - התפשטות קדושה וקידושין מדוע סברה הגמרא שניתן להעתיק לקידושי אישה את דין התפשטות קדושה, שנאמר ביחס להקדשת בהמה למזבח? האם הלשון בה נוקט המקדש משנה את אופי הקידושין?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין יג - אשת אליהו מדוע נדרש מקור מיוחד ללמד שאיסור אשת איש חדל להתקיים עם מות הבעל? מה אופי ההיתר של מיתת הבעל, והאם הוא תקף ביחס לאשת אליהו הנביא?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין יד - קידושין ביבמה מדוע אין היבם יכול לקדש את יבמתו בקידושי כסף ובקידושי שטר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין כ - מכירת אמה ללא ייעוד סוגייתנו מביאה שלוש דעות תנאים באשר למקרים שונים של מכירת אמה שלא תוכל להמשיך לייעוד. ננסה לעשות סדר בדעות השונות ולעמוד על נקודות המחלוקת ביניהן ועל משמעותן להבנת מהות מוסד האמהות.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין כא - אישות בגוי הגמרא דורשת מהכתוב שהיתר אשת יפת תואר כולל גם אשת איש. האם איסור אשת איש של גוי חל ביחס לישראל? מה היחס בין אישות בבני נח לאישות בישראל?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין כז - חזרה מהסכמה לכתיבת שטר באילו נסיבות יכול המוכר לחזור בו מהסכמתו לכתיבת השטר? מדוע הסכמתו כה משמעותית לכשרותו של שטר הראיה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין כח - אופייה של שבועת הסוטה מהגמרא משמע ששבועת הסוטה באה על טענת ודאי של הבעל. והדבר מפתיע: הלוא הבעל אינו יודע אם זינתה! ננסה להשיב על שאלה זו.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין לד - האיש והאישה במצוַת סוכה על פי אביי, הייתה הווה אמינא שאישה תתחייב בסוכה, משום שחיוב מצוה זו הוא `כעין תדורו`. מה נשאר מכך למסקנה: האם שהות אדם עם אשתו היא חלק מה`כעין תדורו` של מצות סוכה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין לה - קיום מצוַת עשה שהזמן גרמה על ידי אישה האם יש משמעות הלכתית לכך שאישה בוחרת לקיים מצות עשה שהזמן גרמה? הראשונים העלו מגוון תפיסות בדבר מעמדו של מי שאינו מצֻווה ועושה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין מא - שליחות מדוע נזקקה הגמרא למקורות שונים ליכולתו של הבעל למנות שליח לגרש את אשתו וליכולתה של האישה למנות שליח לקבל גט מיד בעלה? מה מלמדנו דבר זה על אופי השליחות בשני המקרים?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין מב - שליח לדבר עבֵרה `אין שליח לדבר עבירה`. על מה מבוסס דין זה? מה פשר סברת `דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים`? האם השליחות עצמה בטלה, או שמא רק העברת האחריות על האיסור?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין מח - המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו `אמר שמואל: המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו – מחול`. כיצד ניתן להבין דין מפתיע זה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין מט - 'הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק' `'על מנת שאני צדיק' – אפילו רשע גמור, מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו`. כיצד יכול אדם להפוך לצדיק גמור על ידי הרהור שבלב? האם חובת הווידוי בפה אינה חלק הכרחי מהליך התשובה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין נה - שיטתו הייחודית של הרי`ד במעילה `אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בבהמה ובכלי שרת בלבד`. עיון בדברי הרי`ד בתוספותיו לסוגייתנו ובעוד מקומות מגלה שיטה ייחודית בנושא זה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין נו - המקדש באיסורי הנאה מדוע לא ניתן לקדש באיסורי הנאה? מה משמעותה של האפשרות להשתמש בהם שלא כדרך הנאתם?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין סב - דבר שלא בא לעולם מה יסוד הקושי להקנות דבר שלא בא לעולם? כיצד יכול עשו להקנות את הבכורה ליעקב, ולמה נועדה השבועה על המכירה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין סג - מעכשיו "לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו". מה תפקידה של המילה "מעכשיו"? הרי ברור שכותב השטר אינו יכול לשחרר את העבד קודם שיגיע הלה לידו!
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין סט - יכולין ממזרין ליטהר האם איסור ישראל בשפחה כנענית הוא איסור דאורייתא? אם כן, כיצד מסיקה הסוגיה שרבי טרפון מתיר לממזר לחיות עם שפחה כנענית לכתחילה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין ע - קשים גרים לישראל כספחת `קשים גרים לישראל כספחת`. מדוע? מה מעמדו של גר לאחר גיור?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין עו - מעמד בנה של בת ישראל מגוי ומעבד מקובל להלכה שבנה של יהודייה מגוי הוא יהודי כשר לכל דבר. ואולם, מדברי רש`י במקום אחד משתמע שהוא צריך גיור. מה פשר הדבר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קידושין עז - האוכל נבֵלה ביום הכיפורים `האוכל נבילה ביום הכפורים פטור`. האם איסור יוה`כ חל על בהמה שנתנבלה בתוך יוה`כ עצמו? מהו היחס בין איסור אבר מן החי שקדם למות הבהמה לאיסור נבלה שבא לאחריו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין ב - מהם קידושין המסכת פותחת בהשוואה בין לשון קידושין ללשון ליקוחין. מה ההבדל בין הלשונות? האם קידושין הם ביסודם מעשה אישותי, או שמא מעשה קנייני?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין ג - מהו קניין חליפין? הגמרא מלמדת כי לא ניתן לקדש בחליפין, והראשונים נחלקו בטעם הדבר. ביסוד המחלוקת מונחות הבנות שונות בדבר אופיו של קניין חליפין.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין ח - נתינה על גבי סלע אם האישה אומרת לאיש לתת את מעות הקידושין על גבי סלע – הרי היא מקודשת, ובלבד שהסלע שלה. מדוע? מה ניתן ללמוד מכאן על אופי הנתינה במעשה הקידושין?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין ט - שטר קידושין לשמה האם יש לכתוב את שטר הקידושין לשם האישה המתקדשת, בדומה לגט? לאילו שטרות דומה שטר קידושין: האם לשטרי ממונות, או שמא לגטין?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין טו - חובת הענקה `'לו' ולא ליורשיו` מה אופיו של המענק שמקבל העבד עם שחרורו? מה טעמם של הסוברים כי יורשיו אינם זכאים לו? ומדוע מחלק תנא קמא לעניין הענקה בין מכרוהו בית דין לבין המוכר עצמו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין טז - עבד עברי גופו קנוי רבא חידש כי `עבד עברי גופו קנוי`. האומנם דברים ככתבם? נעיין בשתי דרכי ביאור בראשונים, המייצגות הבנות שונות בטיב החיוב הממוני של עבד עברי כלפי אדונו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין י - תחילת ביאה וסוף ביאה בסוגייתנו נאמר שאישה נקנית בגמר ביאה, אך התוספות מעירים כי מן הסוגיה ביבמות מוכח שתחילת ביאה היא הקונה. מה משמעות תירוצו של רבנו נסים גאון, אשר חילק בין אירוסין לנישואין?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין יז - ירושת עבד עברי בגמרא מפורש שאם מת האדון, אין העבד העברי עובד את בתו, כי אם את בנו בלבד. מדוע מצומצמת האפשרות להוריש את העבד העברי? בשאלה זו נשנו באחרונים שתי תשובות, שיש להן משמעות בהבנת אופי היחסים שבין העבד העברי לאדונו.

עמודים