דף יומיומי קידושין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין כב - חיוב האדון במזונות אשתו ובניו של העבד רבי שמעון סובר כי האדון חייב במזונות אשתו ובניו של העבד. נעסוק ביסוד החיוב הזה ובהשלכותיו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין כג - שחרור עבד בעל כורחו בכסף ובשטר מדוע חילק רבי מאיר בין שטר לכסף לעניין שחרורו של העבד בעל כורחו? נחלקו בשאלה זו רבא ואביי, ואנו ננסה לבאר את מחלוקתם.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין כד - שן ועין ושאר ראשי איברים על פי הכרעת חכמים, אם הפיל האדון את שן עבדו או סימא את עינו, הרי העבד יוצא לחופשי בלא גט שחרור, אך אם הפיל אחד מכ`ב ראשי האיברים האחרים, צריך האדון לתת לו גט שחרור, ורק אז יוצא העבד לחירות. מה סברת החילוק?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין כט - מצוות הבן על האב וחובות האב בבנו המשנה והתוספתא מציינות חובות שונות של האב כלפי בנו. אנו נעלה שאלה בסיסית בדבר אופי היחסים בין האב והבן בחובות אלו, ונביא לכך נפקא מינה מהלכות מילה.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין ל - חיוב הסב ללמד את נכדו תורה הברייתא קובעת כי הסב חייב ללמד את נכדו תורה. מה יסוד החיוב?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין לא - מי שאינו מצווה ועושה רבי חנינא קבע כי גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. האם יש ערך לקיומו של מי שאינו מצווה ועושה, והאם הוא יכול לברך על קיומו? האם כל הפטורים עשויים מעור אחד?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין לו - נשים בכהונה המשנה מונה אחת לאחת את מלאכות הקרבן, שנשים, אף אם נולדו למשפחת כהונה, אינן יכולות לעשותן. מה ניתן להסיק מכך על מעמדן של נשים ככוהנות?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין לז - מצוה התלויה בארץ מהי משמעות התלבטותה של הגמרא בהגדרת מצוה התלויה בארץ?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין לח - יובל ושמיטה “'וזה דבר השמִטה שמוט' – בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים`. מהי שמיטת קרקע ומהי שמיטת כספים, ומדוע הוקשו זו לזו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין מג - זה נהנה וזה מתחייב מה יסודו של הכלל `שלא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה וזה מתחייב`?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין מד - קבלת קידושין בנערה רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו אם לפי דעת חכמים, שנערה יכולה לקבל את גִטה, תוכל גם לקבל את קידושיה. נעיין בפירושו של הפני יהושע למחלוקת זו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין מה - זכין בקידושין במהלך הדיון באפשרויותיו של האב לקדש אישה לבנו עולה האפשרות ש`ארצויי ארצייה קמיה`. רש`י קישר אפשרות זאת לדין זכין לאדם שלא בפניו, ובכך עורר דיון בראשונים אם ניתן לקדש אישה לאדם אחר מדין זכין, אף ללא מינוי גמור של השליח.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין נ - דברים שבלב רבא קובע כי `דברים שבלב אינם דברים`. נבחן שני הסברים לטעמה של קביעה זו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין נא - המקדש אחת משתי אחיות מה משמעותם של קידושין המופנים כלפי 'אחת משתי נשים'? האם זהו ספק בידיעה או ספק בעצם, ומהו ההבדל בין שני ספקות אלו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין נב - לקיחת חפץ ללא רשות אדם קידש בחפץ של חברו, בידיעה שחברו היה מסכים לוּ ידע על כך. האם קידושיו חלים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין נז - לא אמרה תורה שלח לתקלה האחרונים התקשו: איזו תקלה עלולה להיגרם משילוחה של ציפור המצורע? גם אם תישאר אסורה בהנאה, סוף סוף, הרי היא בטלה ברוב! ננסה להציע תשובה לשאלה זו.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין נח - איסורי הנאה דאורייתא ודרבנן הגמרא תולה את האפשרות להתקדש באיסור הנאה ביסוד האיסור – האם הוא דאורייתא או דרבנן. מה ההבדל?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין נט - ביטול דיבור וביטול מעשה רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו אם נתינת המעות כאשר הקידושין יחולו רק לאחר שלושים יום נחשבת מעשה, או שמא אין היא אלא דיבור בלבד. מה יסוד המחלוקת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין סד - מיגו וחזקה רבי ורבי נתן נחלקו בשאלת מעמדו של מיגו אל מול חזקה. מה היחס בין מחלוקת זו לבין השאלה הדומה הנידונה במסכת בבא בתרא?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין סה - עדות קידושין: עדות קיום או עדות בירור? כידוע, בכל קידושין דרושים שני עדים. האם עדים אלו נדרשים אך ורק למקרה שיתעורר ספק לגבי הקידושין, או שמא נוכחותם חיונית לעצם התהליך?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין סו - חזקת כשרות מדוע לא הועילה חזקת כשרותה של אם ינאי לבנה? עיוננו יעסוק במחלוקת רש`י ותוספות בהבנת דין חזקת כשרות.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין עא - היתר ממזר שנטמע רבי יצחק מחדש, כי משפחה שנטמע בה פסול – נטמעה. מדוע נשתנה דינו של ספק פסול יוחסין משאר דיני ספק איסור?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין עב - ייאוש מעבד שמואל סובר כי עבד שבעליו הפקירו יוצא לחירות, ואינו צריך גט שחרור. האם גם ייאוש מועיל, ומדוע?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין עג - רוב וקבוע מדוע אין הולכים בקבוע אחר הרוב?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין עח - נאמנות האב על בנו רבי יהודה סובר כי האב נאמן להעיד על בנו שהוא ממזר. באיזו ממזרות מדובר, ומה יסוד הנאמנות?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין עט - חזקה דמעיקרא וחזקה דהשתא מה שורש מחלוקתם של רב ושמואל בדבר ההתנגשות בין חזקת קטנה דמעיקרא לחזקת בוגרת דהשתא?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב קידושין פ - איסור ייחוד בסוגייתנו אנו פוגשים את איסור ייחוד. מה מקורו, ומה הם יסודותיו?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין ד - איילונית מיהי איילונית? מה דינה של אישה שאין לה סימני איילונית, אך גם אין לה סימני נערות או בגרות?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין ה - פדיון הקדש בשטר הגמרא קובעת כי אי אפשר לפדות הקדש בשטר. באיזה שטר מדובר: שטר שאמור להחיל את הפדיון, או שטר שכתוב בו סכום פדיון (צ'ק)? האם גזבר ההקדש נחשב כבעלים על ההקדש?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין יא - בנותיו של ר' ינאי ההלכה קובעת שאישה מתקדשת בשווה פרוטה. האם הלכה זו עשויה להשתנות כשהאישה מעוניינת בסכום גבוה יותר או מסתפקת בסכום נמוך יותר?

עמודים