דף יומיומי קידושין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין יב - שווה פרוטה במדי אישה מתקדשת רק בדבר ששווה לפחות פרוטה. כיצד ניתן לקבוע את שוויו של חפץ, כאשר במקומות שונים קובעים לו מחירים שונים?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין יח - ירושה לעשו בגמרא נאמר שעשו היה ישראל מומר. האם ניתן להסיק מכאן מסקנה כללית ביחס למעמדם של האבות?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין יט - קידושין לקטן הגמרא קובעת שלא ניתן לייעד אישה עבור קטן, משום שאין לו קידושין. אך האומנם דבר פשוט הוא שאין כלל קידושין לקטן?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין כה - קניין מסירה מחלוקת הראשונים בהבנת קניין מסירה מבוססת על הבחנה בין שני זנים של קניינים: קנייני ייחוס וקנייני שליטה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין כו - קניין אגב קניין אגב מאפשר לערוך 'עסקת חבילה' הכוללת קרקע ומיטלטלין. נברר מה אופיו של קניין זה, ונציין את משמעותו הרוחנית ליחסו של עם ישראל לארץ ישראל ולמצוות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין לב - כבוד זקן וכבוד חכם בגמרא נחלקו תנאים אם חובה לכבד כל זקן, או שמא דווקא תלמיד חכם. מה יסוד המחלוקת?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין לג - כיבוד זקן נכרי רבי יוחנן פוסק שיש מצוה לכבד אפילו זקן נכרי. מה יסוד החיוב? האם כיבוד זקן יהודי וכיבוד זקן גוי זהים לחלוטין?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין לט - העושה מצוה אחת במשנה נאמר שהמקיים מצוה אחת זוכה לחיי העולם הבא. האם באמת ניתן לזכות לדבר גדול כל כך על ידי מצוה אחת?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין מ - תלמוד ומעשה תלמוד ומעשה בשלבים שונים בחייו של אדם.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין מו - התקדשי לי בתמרה סוגייתנו דנה בדעת רבי שמעון, שדורש אמירות מפורשות כדי לחלק משפט אחד ארוך לחלקים נפרדים. הגמרא מקבילה בין תחומים שונים, ואנו נבחן את ההקבלה הזאת לאור פסקי הרמב`ם.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין מז - מִלווה להוצאה ניתנה סוגייתנו מציעה שנחלקו תנאים אם מִלווה להוצאה ניתנה. ננסה לעמוד על יסוד המחלוקת.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין נג - קידושין הבאים בעבֵרה בסוגייתנו נאמר שאישה לא תסכים, מן הסתם, שיהיה איסור כלשהו מעורב בתהליך הקידושין. האם נפסקה קביעה זו להלכה?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין נד - מעילה בבגדי כהונה בסוגייתנו נאמר שאין מעילה בבגדי כהונה. נבחן הלכה זו וננסה לברר את היקפה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין ס - מבוא לדיני תנאים מה כוחו של תנאי בביטול קידושין או בהחלתם?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין סא - תנאי כפול סוגייתנו עוסקת בדין 'תנאי כפול'. לאור הבחנתו של הרמב"ן בין תנאי על העבר ותנאי על העתיד, נעמוד על ההבדל שבין כפילת תנאי לבין הדרישות האחרות בניסוח תנאים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין סז - הגדרת נידה כערווה בסוגייתנו נאמר, שקידושין אינם תופסים באישה שמוגדרת ערווה ושהבא עליה חייב כרת. הגמרא מציינת שאיסור נידה הוא איסור יוצא דופן בהקשר זה, ובעיוננו נברר מהו ההבדל בין נידה לשאר עריות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין סח - עַם הדומה לחמור הגמרא קובעת ששפחה היא `עַם הדומה לחמור`. האם יש לקבל את הדברים כפשוטם?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין עד - שודא דדייני סוגייתנו עוסקת בהכרעת דין בדרך של `שודא דדייני`. בעיוננו נעסוק בביאור מושג זה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין עה - אלמנת עיסה ודין חזקת כשרות סוגייתנו מזכירה את המשנה על `אלמנת עיסה`. נברר מיהי אותה אלמנת עיסה ומדוע היא כשרה לכהונה, ומתוך כך נכיר יסוד חשוב בדין חזקת כשרות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין פא - איסור ייחוד בדירה סגורה או בחדר סגור בסוגייתנו נאמר, שאם יש `פתח פתוח לרשות הרבים` אין איסור ייחוד. בעיוננו נציג את הדיון ההלכתי בשאלה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קידושין פב - קיום מצוות על ידי האבות במשנה נאמר שאברהם אבינו קיים את כל התורה. נביא פירושים שונים להיגד זה.

עמודים