דף יומיומי בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ מה - הזהב מחייב את הכסף הגמרא מבארת שדברי משנתנו `הזהב קונה את הכסף`, אין כוונתם שהזהב באמת קונה את הכסף, אלא שהוא מחייב את הכסף. ננסה לעמוד על החידוש הגלום בקביעה זו.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ מו - קניין חליפין מה היחס בין קניין סודר סמלי לבין סחר חליפין?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ נב - מעשר שני שאין בו שווה פרוטה מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, אי אפשר לחללו בדרך הרגילה, אך חזקיה הציע שניתן לחללו על מעות שכבר התקדשו בחלקם בקדושת מעשר שני. האם המנגנון שהציע חזקיה תקף מדאורייתא? ומה מעמדו של מעשר שני שאין בו שווה פרוטה לפני פדיונו?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ נג - דבר שיש לו מתירין מה יסודו של דין דבר שיש לו מתירין? מה פשר החילוק שהעלו הראשונים בין מין במינו למין בשאינו מינו? האם דין זה הוא מהתורה או מדרבנן?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ נט - תנורו של עכנאי האומנם התקבל מסר ברור מן השמים שהאמת עם רבי אליעזר? כיצד ניתן לפסוק נגד האמת? נעיין מעט בגישתו של הר`ן בנושא.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ ס - איזהו נשך ואיזהו תרבית הגמרא מסבירה שאיסור נשך מתמקד בהפסד של הלווה בריבית, ואילו איסור תרבית – ברווח של המלווה. מה טעמו של כל אחד מן האיסורים?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ סו - מכר שדה מעכשיו בתנאי שנינו לעיל סה ע`ב: `הלוהו על שדהו ואמר לו: אם אי אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים הרי היא שלי – הרי היא שלו`. בסוגייתנו (סו ע`ב) נאמר שיש בהסכמת הבעלים בעיה של אסמכתא, ושלמשנתנו ייתכנו שני הסברים: `איבעית אימא: מתניתין רבי יוסי היא, דאמר אסמכתא קניא; איבעית אימא: דאמר ליה 'קני מעכשיו'`. מה פשר החילוק בין `מעכשיו` ובין אינו `מעכשיו`?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ סז - מחילה בטעות מהי הכרעת הגמרא בדין מחילה בטעות? האומנם ייתכן לומר שמחילה בטעות הוויא מחילה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ עג - היין של פרוותא דזולשפט כיצד מחייב רב חמא אדם שהתחייב לרכוש יין עבור חברו ופשע ולא קנה? האם יכול אדם לחייב עצמו על נזק כלכלי פוטנציאלי?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ עד - סיטומתא מה תוקפו של דין סיטומתא, ומה יסודו? כיצד הרחיבו הפוסקים את השימוש בו, ואיך יש להבין את ההרחבות הללו?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ פ - שוכר נחלקו התנאים אם שוכר חייב כשומר שכר או כשומר חינם. מה שורש מחלוקתם? האם היה מקום לומר ששוכר חייב כשואל?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ פא - שמור לי ואשמור לך א. כאשר חברי מבקש ממני לשמור על ספרו ואין לו התנגדות שאקרא בו, כיצד אני מוגדר: כשומר חינם, כשומר שכר, כשוכר או כשואל? ב. האם שואל הוא גם שומר? ג. האם יש שעבוד של המשאיל לשואל?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ פז - אכילת פועל מדין תורה מה היסוד להיתר אכילת פועל מדין תורה? האם ההיתר הוא חלק מתנאי השכר של הפועלים, או שמא יסודו בגורם אחר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ פח - ראיית פני הבית אימתי נקבעים פירות למעשרות רק בראיית פני הבית?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ צד - התניות לקולא בשומרים מדוע מודה רבי מאיר – הסבור, בדרך כלל, שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה אפילו בדבר שבממון – כי שומר יכול להתנות שחיובו יהיה פחות מן החיוב הסטנדרטי? תשובות הראשונים לבעיה זו נוגעות לשאלות יסוד בדיני שומרים.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ צה - פשיעה בבעלים ובמקרים אחרים של פטור בשמירה נחלקו רב אחא ורבינא בדין פושע בבעלים. מדוע יש מקום לחלק בין פשיעה לשאר חיובי שומרים? האם יש לחילוק זה משמעות גם בהקשרים אחרים?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ קא - היורד לשדה חברו שלא ברשות מה מחייב את בעל הקרקע לשלם ליורד שלא ברשות? מי זכאי להחליט אם להשאיר את המבנה והנטיעות או לסלקם?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ קב - קניין חצר בחצר מושכרת למי קונה חצר מושכרת – למשכיר או לשוכר? האם זו שאלה בגדרי שכירות או בגדרי קניין חצר? האם ניתן להקנות חצר לעניין קניין חצר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ קח - דינא דבר מצרא מהם המנגנונים ההלכתיים שעליהם הסמיכו חכמים את דינא דבר מצרא?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ קט - חזרת שבח ביובל `'ויצא ממכר בית' – ממכר חוזר, שבח אינו חוזר`. האם יש חילוק בין שבח הבא מאליו לשבח הבא בידיים? האם הבעלות על שבח הקרקע נובעת מבעלות על הקרקע או מההשקעה בשבח?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ קטו - אלמנה עשירה וסוגיית טעמא דקרא מה פשר המחלוקת אם דרשינן טעמא דקרא? האם האיסור למשכן אלמנה עשירה לדעת רבי יהודה הוא איסור שרירותי?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ קטז - ברי ושמא באבני הבית `הבית והעלייה של שנים שנפלו... אם היה אחד מהן מכיר מקצת אבניו – נוטלן, ועולות לו מן החשבון`. סוגייתנו, המבקשת להביא ממשנה זו ראיה לסוברים ש`ברי ושמא ברי עדיף`, פותחת צוהר להבנת שיטתם.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ ה - הילך מה סברתו של רב ששת, הפוסק שהאומר 'הילך' פטור משבועת מודה במקצת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ ו - מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא מה יסוד המחלוקת אם מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ ז - תפיסה בממון המוטל בספק האם תפיסה מועילה בממון המוטל בספק, ומדוע?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ יב - חצר איתרבאי משום יד ולא גרעה משליחות סיכום קצר לדיני קניין חצר שנלמדו בדפים י ע`ב – יב ע`א.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ יג - משמעות ההחזקה בשטר מה המשמעות של החזקת השטר ביד המַלווה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ יד - אחריות טעות סופר מתי אומרים 'אחריות טעות סופר' ומתי אין אומרים כן, ומדוע?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ יט - טביעות עין מהי טביעות עין?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ כ - חששות לזהות השטר בממונות ובאיסור אשת איש מה הסברה לחלק בין שטרות שונים מבחינת החשש להחלפה במקרה של אבדה?

עמודים