דף יומיומי בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ כא - ייאוש וייאוש שלא מדעת מהו ייאוש, וכיצד ייתכן שיועיל אף שלא מדעת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ כו - איסור `לא תוכל להתעלם` והיחס בינו ובין מצוַת ההשבה מה היחס בין העשה `השב תשיבם` ובין הלאו `לא תוכל להתעלם`?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ כז - שעת אבדה ושעת מציאה האם מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה משקפת מחלוקת מהותית בהבנת חיוב השבת אבדה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ כח - תפקיד הראיה בהשבת אבדה מה תפקיד הראיה שממציא המאבד למוצא?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ לג - כיצד השומר קונה את הכפל כיצד השומר זוכה בכפל? נחלקו בדבר הבבלי והירושלמי, וייתכן שמחלוקתם משקפת מחלוקת יסודית בהבנת מהותו של חוזה ההפקדה בכלל.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ לד - חזרת שומר מוויתור על זכותו להישבע ולהיפטר `אמר: הריני משלם, וחזר ואמר: איני משלם – מאי?`. רבנו תם הסתפק אם השומר אכן יכול לחזור בו, ובעיוננו נעמוד על הסברות לשני צדדי הספק.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ לה - כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו?! `אמר רבי יוסי: כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו?! אלא תחזור פרה לבעלים`. מה נימוקו של רבי יוסי?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ מ - המשתכר אל ישתכר יתר על שתות `המשתכר – אל ישתכר יתר על שתות`. מה טעמו של דין זה, וכיצד הוא משפיע על היקפו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ מא - גזלה ושליחות יד מה בין נטלה על מנת לגזלה לנטלה על מנת לשלוח בה יד?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ מב - גנבת אונס שומר שכר שהטמין מעות בקרקע ונגנבו משם – מה דינו? ומה ניתן ללמוד מכך על גדרי החיוב של שומר שכר?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ מז - קניין בכליו של מקנה כיצד ניתן להבין את שיטת לוי שקניין חליפין נעשה בכליו של מַקנה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ מח - דבר תורה מעות קונות באילו מקרים מודה רבי יוחנן שקניין נעשה במשיכה דווקא?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ מט - יסוד דין `מי שפרע` מה יסודו של דין `מי שפרע`? מה בינו ובין דין `מחוסרי אמנה`?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ נד - קרן וחומש בכמה תחומים חייבה התורה להוסיף חומש. מה היחס בין תשלום החומש ובין תשלום הקרן?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ נה - הזדקקות בית דין לפחות משווה פרוטה מדוע אין בית דין נזקק לפחות משווה פרוטה, ואימתי עליו להיזקק גם לכך?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ נו - אונאה בקרקעות אילו דיני אונאה שייכים בקרקעות ואילו דיני אונאה אינם שייכים בהן?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ סא - ריבית, גזל ואונאה האם ריבית כמוה כגזלה ממש? מה בין הלוואה בריבית להשכרת כלי?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ סב - השבת ריבית חיוב השבת ריבית ומשמעותו להבנת יסוד איסור ריבית.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ סג - צד אחד בריבית מדוע התיר רבי יהודה צד אחד בריבית?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ סח - שכר המקבל עסקה מה יסודן של מחלוקות התנאים והראשונים בדבר גובה השכר המתיר קבלת עִסקה למחצית שכר?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ סט - ריבית הבאה מִלוֹוה למַלווה מה היחס בין שני חידושיו של רבא: `לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה`, ו`הכא שכר אמירה קא שקיל`?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ עה - הלוואת סאה בסאה לדעת חכמים באיזה אופן התירו חכמים ללוות סאה בסאה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ עו - חיובו של בעל הבית שהזמין פועלים והתחרט מדוע אם הלכו הפועלים לשדה ואז התחרט בעל הבית, עליו לשלם להם?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ עז - חשיבות התשלום לקיום המכר מה ההבדל בין `עייל ונפיק אזוזי` ובין מקרה שהמוכר אינו רודף אחר הלוקח בתביעה לקבל את כספו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ פב - אומן שהזיק האם ניתן לחייב פועל שהזיק גם מצד דיני נזיקין, או שמא אין הוא עשוי להתחייב אלא מצד דיני שומרים בלבד?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ פג - שבועה במקום שניתן להביא ראיה `איסי בן יהודה אומר: 'אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם' – הא יש רואה, יביא ראיה ויפטר`. מדוע שולל איסי בן יהודה מן השומר את האפשרות להיפטר בשבועה במקום שיש עדים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ פד - רבי יוחנן וריש לקיש: מסורת וחידוש מה עומד מאחורי סיפור פגישתם ופרדתם הטרגית של רבי יוחנן וריש לקיש?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ פט - אכילה קודם גמר מלאכה מדוע מותר לפועל לאכול רק עד גמר מלאכה? מה הדין במוצרים שיש להם שני גמרי מלאכה, למעשר ולחלה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ צ - בשעת דישה לא תהא חסימה מה היחס בין מעשה החסימה לבין מעשה הדישה באיסור `לא תחסֹם שור בדישו`? מי מהם הוא מעשה האיסור, ומי מהם תנאי בלבד?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ צא - קים ליה בדרבה מיניה בהסכמי ממון `רבא אמר: אתנן אסרה תורה, ואפילו בא על אמו`. האם דין `קים ליה בדרבה מיניה` תקף גם לעניין חיובים שאינם עונשים?

עמודים