דף יומיומי בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ צו - שלוחו של אדם כמותו בהפרת נדרים ובשאילה בבעלים מה יסוד ההשוואה בין הפרת נדרים ושאילה בבעלים לעניין שלוחו של אדם כמותו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ צז - הבאת עדים במתה מחמת מלאכה מדוע חִייב רב פפא את השואל להביא עדים כדי להיפטר בטענת מתה מחמת מלאכה? מה הם יסודותיו של פטור זה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ צח - גלגול שבועה שתי הבנות בדין גלגול שבועה ומשמעויותיהן.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ קג - אריסות וחכירות מהי אריסות ומהי חכירות? האם יש הבדל מהותי בין שני סוגי העסקות האלה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ קד - דורש לשון הדיוט הגמרא בדף קד מונה כמה וכמה תנאים שהיו דורשים `לשון הדיוט`. 'דרישה' זו – מה טיבה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ קה - שותפות עסקית ופירוקה אימתי מותר לפרק שותפות עסקית ואימתי אין לעשות כן? מה ניתן ללמוד מכך על אופייה של שותפות?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ קי - גביית בעל חוב משבח שהשביחו יתומים מתי יצטרך בעל חוב לשלם על השבח שגבה מן היתומים ומתי הוא גובה אותו ללא תשלום? האם יש קשר בין שאלה זו ובין השאלה על מי מוטלת חובת הראיה מי הוא זה שהשביח?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ קיא - איסור בל תשהא בשכירות פועלים על ידי שליח `האומר לחבירו 'צא שכור לי פועלים' – שניהן אין עוברין משום בל תלין: זה לפי שלא שכרן, וזה לפי שאין פעולתו אצלו`. מה טעם הפטור מאיסור בל תלין? האם יש כאן משום בל תשהא?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ קיב - שבועת השכיר מדוע נתקנה שבועת השכיר, ולטובת מי נתקנה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ קיז - חיובי בעל הבית לבעל העלייה מדוע לא יוכל בעל העלייה לחייב את בעל הבית לבנות לו את ביתו? ומה ניתן ללמוד מכאן על חיובי השכנים בבית משותף איש כלפי רעהו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ קיח - קניין הבטה האם הבטה יכולה לקנות? האם יש הבדל בין הבטה לראייה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`מ קיט - שדי נופו בתר עיקרו האם רבי שמעון סובר כרבי יהודה או כרבי מאיר? האם ההשוואה בין המחלוקות בעניין `שדי נופו בתר עיקרו` היא מלאה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף ע - הלוואה בריבית לגויים ובין גויים הלוואה בריבית לגוי – האם היא איסור, או שמא מצוה? ומה הדין בגויים: האם הם מותרים להלוות בריבית זה לזה?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ ב - אֱמֶת וּמִשְׁפַּט שָׁלוֹם: פתיחה לפרק שניים אוחזין פרק שניים אוחזין עוסק בדיני ממון המוטל בספק. הסוגיה הראשונה מציגה דרכים שונות להכרעת ההלכה במצב זה, ואנו נסקור בקצרה את הדרכים הללו ואת יסודותיהן המשפטיים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ ח - המגביה מציאה לחברו: מעשה וחלות בקניינים על רקע המחלוקת בדין המגביה מציאה לחברו נבחן את היחס בין מעשה הקניין ובין חלות הקניין.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ ט - קניין משיכה בבעלי חיים בתוספותיו לסוגיית רכוב ומנהיג מחדש הרי`ד שקניין משיכה בבעלי חיים שונה מקניין משיכה במיטלטלין.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ טו - אופייה של זכות בעל החוב בנכסי הלווה סוגייתנו עוסקת בגביית חוב מנכסי הלווה שמכרם לאחרים, וניתן ללמוד ממנה על אופייה המיוחד של זכותו של בעל חוב בקרקעותיו של הלווה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ טז - הכיר בה שאינה שלו סוגייתנו עוסקת באדם שקנה שדה מחברו אף שידע שהשדה אינה של המוכר. לכאורה אין תוקף לקניין כזה, אך מתברר כי ייתכן שיש לו בכל זאת משמעות כלשהי, ואנו נציע כמה סברות בדבר.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ כב - אבֵדה ששטפה נהר נחלקו הראשונים בביאור דין אבֵדה ששטפה נהר. נבחן את מחלוקתם ואת היסוד העקרוני העולה ממנה בהבנת חיוב השבת אבדה ובהבנת מושג הבעלות בכלל.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ כג - השבת אבֵדה בטביעות עין וחקירת יסוד בדין סימנים הגמרא קובעת שמשיבים אבדה לתלמיד חכם על פי טביעות עין. לאור הלכה זו נראה חקירת יסוד בדין השבת אבדה על פי סימנים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ כט - העוסק במצוה פטור מן המצוה אגב מחלוקת רבה ורב יוסף בדין שומר אבדה, מניחים התוספות בסוגייתנו יסוד חשוב בדין העוסק במצוה פטור מן המצוה. נבחן את היסוד הזה וכן דעות של ראשונים אחרים בנושא.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ ל - השבת אבדה לפנים משורת הדין סוגייתנו עוסקת בהשבת אבדה לפנים משורת הדין. נראה מקרה אחר של השבת אבדה לפנים משורת הדין ונבחן חילוק אפשרי בין שני המצבים.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ לו - פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה נחלקו רבא ואביי בדין שומר שהתרשל בשמירתו, אך בסופו של דבר מתה הבהמה שלא מחמת רשלנותו. נבחן את ביאורו של בעל השיטה מקובצת לדעת אביי, ולאורו – את הסוגיה כולה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ לז - בא לצאת ידי שמים בפיקדון סוגייתנו עוסקת בחיוב התשלום של גזלן הבא לצאת ידי שמים. נבחן את ההלכה הזאת ואת יישומה במקרה הנידון במשנה ובברייתא בסוגייתנו: נפקד שאינו יודע כמה עליו לשלם למפקיד.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ מג - תברה או שתייה סוגיית `תברה או שתייה` היא סוגיה יסודית בהלכות גזלה והשבתה. נזכיר בקצרה את יסודותיה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ מד - החושב לשלוח יד בפיקדון `החושב לשלוח יד בפקדון – בית שמאי אומרים: חייב`. נבחן את אופיו של חיוב זה, התלוי במחשבה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ נ - יסודות דין אונאה (א): בין איסור לממון באונאה נציג את דין אונאה ונבחן אם הוא דין 'ממוני' או דין 'איסורי'.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ נא - יסודות דין אונאה (ב): שתות וביטול מיקח חכמים הגדירו שלושה מצבי אונאה. נבחן את שלושת המצבים האלה ואת ההבדלים ביניהם.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ נז - ריבית בהקדש אגב הדיון בריבית ובאונאה בהקדש נדון את מעמדם של נכסי הקדש בכלל, ובפרט בשאלה אם בנכס של הקדש חייבת להיות קדושה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ נח - ויראת מא-לוהיך הגמרא מונה שלוש עברות שעונשן גיהינום. נדון ביחס בין העברות אלה, ומתוך כך – בחומרת הפגיעה בזולת ובצלם א?לוקים שבו.

עמודים