דף יומיומי בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ סד - הלווהו ודר בחצרו אגב הסוגיה העוסקת באיסור המַלווה לדור בחצר השייכת ללווה, נבחן שאלה יסודית בדיני ריבית: האם מוקד האיסור הוא ברווח של המַלווה או בהפסדו של הלווה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ סה - ריבית בדרך מיקח וממכר ריבית היא תוספת שמוסיף הלווה על סכום ההלוואה. האם ייתכן איסור ריבית גם בעִסקה שאינה הלוואה, כגון במכירה?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ עא - שליחות לנכרי בריבית ובתחומים אחרים אגב סוגיית הלוואת מעות בריבית על ידי נכרי מעלה רש`י את האפשרות שיש 'שליחות לחומרה' בנכרי. נבחן את משמעותו של חידוש זה לעניין איסור אמירה לנכרי בשבת.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ עב - גביית הקרן של הלוואה בריבית נחלקו רבי מאיר וחכמים אם מותר למי שהִלווה בריבית לגבות את הקרן. במה בדיוק נחלקו?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ עח - כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן `רבי מאיר היא, דאמר: כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן`. בעיוננו נבחן את ההיבטים השונים בקביעה הזאת של רבי מאיר.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ עט - הכול לפי המנהג הסוגיות שאנו עסוקים בהן מעוררות שאלות שונות בעניין יחסי שוכר ומשכיר. הרמב`ם קובע שמלבד הכרעת ההלכה בשאלות אלה, יש להתייחס גם למנהג המדינה. בעיוננו נבחן את מקומו וחשיבותו של מנהג המדינה בהקשר זה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ פה - כמה גדולים מעשי חייא! נעסוק בדמותו של רבי חייא, אשר זכה לשבחים רבים על מאמציו הכבירים להנחלת התורה בעם ישראל.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ פו - הכנסת אורחים וביקור חולים סוגייתנו עוסקת בהכנסת האורחים של אברהם אבינו, ובין היתר דורשת שהקב`ה קיים באברהם ביקור חולים. בעיוננו נעמוד על הקשר בין שתי המצוות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ צב - אכילה `משל שמים` הגמרא חוקרת אם זכות אכילת הפועל היא `משלו` או `משל שמים`. נבחן מה טיבה של זכות אכילה `משל שמים`.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ צג - מבוא לדיני שומרים כמבוא לדיני שומרים נציג את היסוד הכללי של 'מסגרת השמירה', שיש לו כמה וכמה משמעויות בתחום זה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ צט - תפקיד מעשה הקניין בהחלת שמירה מה מקומו של מעשה הקניין בהחלת המסגרת ההלכתית של שמירה?
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ ק - חזקת מרא קמא סוגייתנו מחדשת את עקרון `חזקת מרא קמא`. נביא את חקירתו היסודית של בעל `קונטרס הספקות` בביאור המושג הזה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ קו - האם סומכים על הנס? בסוגייתנו נאמר, שלעתים יכול בעל השדה לתבוע את מלוא סכום החכירה למרות מכת מדינה שהכתה בשדה, בטענה שהקב`ה היה עושה לו נס או שומע בקול תפילתו ומציל את השדה. האם יש ממש בטענה זו? כלום באמת יכול אדם להיות סמוך ובטוח בסיועו של הקב`ה, עד כדי כך שידרוש מהחוכר לשלם לו טבין ותקילין?!
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ קז - למשמעות המושג `עין הרע` סוגייתנו מזכירה את החשש ל`עין הרע`. נבאר את המושג.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ קיג - כניסה לבית הלווה לגביית משכון `כִּי תַשֶּׁה בְרֵעֲךָ מַשַּׁאת מְאוּמָה לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ`. נציג שני טעמים אפשריים לאיסור ונפקא מינה ביניהם.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ב`מ קיד - טומאת אוהל במת נכרי סוגייתנו עוסקת בהימצאותו של אליהו הנביא – שהיה, על פי המדרש, כוהן – בבית קברות של גויים. אגב הכי הגמרא מבררת את דין טומאת אוהל במת נכרי, ובו יעסוק עיוננו.

עמודים