דף יומיומי בבא בתרא
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב ד - מקיף וניקף: משמעות גילוי דעתו של הניקף מה משמעות גילוי דעתו של הניקף שניחא ליה בהקפת שדהו?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב ה - אין אדם פורע תוך זמנו כיצד ניתן להוציא ממון על ידי חזקת `אין אדם פורע תוך זמנו`?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב יא - פירוק שותפות `זה הכלל: כל שיחלק ושמו עליו – חולקין, ואם לאו – אין חולקין`. מה פשר החילוק הזה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב יב - חלק בכור וחלק פשוט יהבינן ליה אחד מצרא מה היחס בין הילפותא המיוחדת שבכור זכאי לקבל את ירושתו ביחידה אחת לבין הכלל שבכהאי גוונא כופין על מידת סדום?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב יח - פתיחה לפרק לא יחפור: מבוא לנזקי שכנים מה היחס בין דיני שכנים (פרק לא יחפור) ובין דיני נזיקין (מסכת בבא קמא)?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב יט - הצורך בביטול בסתימת חלון שמואל קובע כי כדי שחפץ יחצוץ בחלון בפני הטומאה, יש לבטלו לגבי החלון. הראב`ד סבור שדרישה זו נוגעת רק לסתימה חלקית של החלון. מה פשר החילוק בין סתימה חלקית ובין סתימה מוחלטת?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב כה - הרחקת אילן מבור במה נחלקו רבי יוסי וחכמים בעניין הרחקת אילן מבור?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב כו - רקתא מה היחס בין נזקי רקתא לנזקי אש?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב לב - שטרא זייפא האם ניתן להוציא ממון בעזרת מיגו? האם יש חילוק לעניין זה בין קרקע למיטלטלין?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב לג - קריביה דרב אידי כיצד סבר חסדא שניתן להעמיד את הקרקע בחזקת רב אידי אך לא לגבות החזר על הפירות? האם הודאת בעל דין היא נאמנות או מתנה? האם יורש מאוחר בסדר הנחלות נחשב ליורש?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב לט - מחאה בכמה נחלקו האמוראים אם מחאה צריכה להיות בפני שניים או בפני שלושה. הגמרא הציעה כמה הסברים למחלוקת, וההסבר האחרון הוא שנחלקו אם סהדותא בעינן או גילוי מילתא בעינן. מה פשר הדבר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב מ - קניין בפני שניים `קנין בפני שנים`. האם שני העדים דרושים לבירור הדבר או לקיום הדבר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב מו - חזקת אומן אימתי אין לאומן חזקת מיטלטלין?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב מז - אונסא דנפשיה ואונסא דאחריני מה הסברה לחלק בין מכר בשל אונס חיצוני לבין מכר בשל כורח עצמי?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב נג - קניין חזקה בקרקע האם קניין חזקה מבוסס על אחיזה בקרקע או על הפגנת בעלות? כיצד מתבטאת שאלה זו בקניין הילוך, בגדרי נעילה בקרקע ובמבריח ארי מנכסי חברו?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב נד - נכסי עכו`ם הרי הן כמדבר כיצד קורה שקרקע 'נופלת בין הכיסאות' במהלך המכר והופכת להפקר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`ב ס - פרייה ורבייה בזמן גזרות `ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות... דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו`. האומנם?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב ו - חזקת תשמישים מהי חזקת תשמישים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב ז - שטר חוב של יתומים שיצא עליו שובר מדוע אין קורעים שטר של יתומים קטנים שיצא עליו שובר?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב ח - פטור תלמידי חכמים ממסים מדוע תלמידי חכמים פטורים ממסים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב טו - ומשה כותב בדמע מהו `ומשה כותב בדמע`?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב יג - לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ הטענה ששִכנעה את בית הלל כי אדונו של מי שחציו עבד וחציו בן חורין צריך לשחרר אותו, היא שאותו חציו עבד וחציו בן חורין לא יוכל להינשא, `והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ (ישעיהו מ`ה, יח)`. מדוע הביאו בית שמאי ראיה לדבריהם מפסוק בישעיהו, ולא ממצוַת התורה `פרו ורבו`?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב יד - משה כתב ספרו ופרשת בלעם `משה כתב ספרו ופרשת בלעם`. מה נשתנתה פרשת בלעם מכל שאר התורה, שהיה צורך להזכירה בפני עצמה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב כ - תשלום בנזקי שכנים מה דינו של מי שהרחיק נזקיו כדין ואף על פי כן הזיק? האם יש מקום לחלק בין מקרים שונים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב כא - ירידה לאומנות חברו מתי אסור לפתוח עסק מתחרה, ומדוע?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב כב - מניעת דוושא מדוע מחויב שכן להשאיר ד' אמות פנויות בקרקעו לחיזוק כותלו של חברו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב כז - הבאת ביכורים מאילן הסמוך למצר מה טעם דינו של עולא שאין להביא ביכורים מאילך הסמוך ט`ז אמות למצר? וכיצד מסייע תנאו של יהושע בן נון לשיטתו של רבי יוחנן?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב כח - חזקת ג' שנים להולכי אושא מה משמעות הלימוד של חזקת ג' שנים משור המועד?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב כט - ביאור חזקת ג' שנים לדעת רבא מה ביאורו של רבא לחזקת ג' שנים? האם עיקרה ראיה משתיקת הבעלים, או שמא יסודה בתקנת חכמים להגנת הקונים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ב`ב לד - נסכא דרבי אבא מדוע הגדיר רבי אבא את חוטף הנסכא כמחויב שבועה? והלוא העד אינו סותר כלל את דבריו!

עמודים