מדרש על פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת מסעי - הארץ והעם מהו היחס בין ארץ ישראל לבין עם ישראל? מהו ייחודה של ארץ ישראל ומהו ייחודו של עם ישראל?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת מקץ - קץ שם לחושך המדרש על הפרשה קובע שהקב`ה שם קץ לחושך - כלומר, ידע מראש מתי יוסף ישתחרר מבית האסורים, ויודע מראש עד מתי ישלוט הרע בעולם. מה משמעותו של המדרש?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת משפטים - המלווה בריבית מדוע התורה מתייחסת בחומרה כה רבה למלווה בריבית? המדרש מסביר שאדם המלווה בריבית אינו מבין שכל רכושו, למעשה, אינו שייך לו, אלא הוא מתנה שנתן לו הקב`ה מאוצרו. במקום להשתמש בו כראוי - הוא משתמש בו כדי לעשוק עניים ולאמלל אלמנות ויתומים.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת נח - חטא הארץ במבול מדוע גם האדמה הושחתה במבול? מה חטאה הארץ?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת נשא - הסגרו של המצורע מדוע משולח המצורע אל מחוץ למחנה? האם החברה רשאית להוציא מהמחנה כל אדם שאינו מוצא חן בעיניה? המדרש מסביר שישראל הם לגיונותיו של הקב`ה, ורק המנהיג - הקב`ה - רשאי להוציא אדם ממחנה ישראל.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת עקב - והיה עקב תשמעון על פי המדרש, במצוות שאנו מקיימים טמון שכר כפול: ראשית - יש להן תוצאות חיוביות במישור המיידי, ומעבר לכך - באחרית הימים צפוי שכר עצום למקיימי המצוות.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת פינחס - ברכת השלום מהי משמעותה של ברכת השלום שניתנה לפינחס? מדוע מאדירים כל כך חז`ל את חשיבותה של ברכה זו? נראה, שקיומם של שני אנשים שונים ביחד, בלי שנאה, יריבות וקנאה ביניהם, מעיד על קיומו של הקב`ה - עושה השלום ביניהם.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת פקודי - משכן העדות המדרש רואה במשכן עדות לכך שהקב`ה סלח לישראל על חטא העגל.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת צו - האש המכלה את הרשעים המדרש על הפסוק הראשון בפרשה דורש שכל המתגאה - אינו נידון אלא באש. דווקא האש - העולה ושואפת תמיד למעשה - היא השורפת ומכלה את מי ששם עצמו למעלה. ודווקא היא זו שמנחמת לעתיד לבוא את ישראל, המשפילים עצמם בפני קונם ושואפים לעלות מעלה מעלה.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת קורח - המהרהר אחרי רבו מדוע המהרהר אחרי רבו נחשב כמהרהר אחר השכינה? האם כבודו של הרב זהה לכבודו של מלך מלכי המלכים? נראה, שהמדרש מבקש להשוות בין מתן התורה החד-פעמי לעם ישראל במעמד הר סיני, לבין מתן התורה היומיומי, כל רב לתלמידיו.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת ראה - תכלית הקללות מדוע אסור להפסיק בקריאת הקללות? המדרש מביא שלוש תשובות לשאלה זו, וכל אחת משקפת הבנה שונה של תכלית הקללות. ייתכן שמטרת הקללות היא לפרט את העונשים שיבואו על החוטא, אך ייתכן שמטרתן היא לגלות את השקר שבהליכה בדרך הרעה.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת שופטים - צדק ומשפט מכון כסאך המדרש על פרשתנו מונה ארבעה תחומים שבהם עדיפים הצדק והמשפט על הקרבנות: הם נוהגים גם כשבית המקדש חרב, הם מכפרים גם על חטאים במזיד, הם נוהגים גם בעליונים ואפילו בעולם הבא. ייתכן שמקור עדיפותם של הצדקה והמשפט נעוץ בכך שהם מעשה שמיים, ולא מעשה אדם.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת שלח - שלוחי מצווה מדוע שלוחי מצווה פטורים מן המצוות? הרי הם אינם עסוקים בקיום מצווה, אלא רק עוסקים בשליחות לקראת קיומה; ומדוע ייפטרו ממצוות הנקרות בדרכם? המדרש מסביר ששלוחי מצווה המוסרים את נפשם על שליחותם מבטלים את כל עצמיותם מפני הקב`ה. הם חורגים מגדר `אנשים` והופכים ממש ל`מלאכים`, שכל מהותם היא קיום רצון הבורא. זהו ההבדל היסודי שבין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים ששלח יהושע.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת שמות - בחירתו של משה מדוע נבחר משה למושיען של ישראל? המדרש משיב על כך, שמשה ראה בצרת אחיו והכניס עצמו בצרתם. כשכר על כך, הקב`ה הראה לו את כבודו ונתן את התורה על ידו.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת שמיני - אל תרא יין כי יתאדם מדוע נאסר על חכמים להורות ועל כוהנים לעבוד במקדש אחרי שתיית יין? לכאורה, הסיבה היא החשש שמא החכם לא יורה היטב והכהן לא יעבוד במרץ אחרי שתייה. מהמדרש עולה שהבעייה בשתיית יין אינה טכנית אלא מהותית: הרודף אחרי היין רודף אחרי תענוגים, ואיש כזה אינו יכול, מעצם טבעו, לעבוד ולהורות כראוי.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת תולדות - עטרת זקנים בני בנים המדרש דורש על הפסוק `כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם` - `יעקב פדה את אברהם`. מהי משמעותו של מדרש זה? האין די בזכויותיו של אברהם, ראשון המאמינים, שהוא נדרש ליעקב לפדותו מכבשן האש?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת תצוה - גדולתו של אהרן המדרש מספר שאהרן נבחר לכהן דווקא בעקבות חטא העגל. כוונתו מעולם לא הייתה לעזור לעם לבצע את זממם. הוא הציג עצמו כאילו הוא בעדם, ובעצם התכוון לבטל את עצתם. כך הוא הצליח לשמור על קשריו עם העם מחד, ולהישאר נאמן לקב`ה מאידך.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת תרומה - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם המדרש על הפסוק הראשון בפרשתנו מסביר שהקב`ה כביכול נתן את עצמו ביחד עם התורה לעם ישראל. יש במדרש זה כדי ללמדנו על היחס שבינינו לבין הקב`ה באמצעות התורה: התורה אינה רק מסר חד-פעמי שנתן לנו ה', אלא אמצעי לקשר מתמשך ויומיומי עם בורא העולם.
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט פרשת בהר - לא תגזול דל האם היהדות מאמינה באיסור להתערב בבריאה? אם הקב`ה אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט פרשת בראשית - ותשלך אמת ארצה
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט פרשת ויחי - אשר יקרא אתכם באחרית הימים יעקב ביקש לגלות לבניו את הקץ, אך נסתלקה ממנו השכינה. במקום זאת, המדרש מספר שהוא אמר לבניו `הוו זהירין בכבודו של הקב`ה`. מה פשר אמירה זו?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט פרשת קדושים - ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה מה פשר מחלוקתם של ר' עקיבא ובן עזאי, האם הכלל הגדול בתורה הוא `ואהבת לרעך כמוך` או `זה ספר תולדות אדם`? ייתכן שמחלוקת זו נוגעת ביסוד דיני הממונות שבתורה: האם הם מבוססים על זכויות או על חובות.

עמודים