עיון באורח-חיים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מי ששכח לספור ספירת העומר מדוע זמנה של ספירת העומר הוא בלילה? מה דינו של מי ששכח לספור בלילה? האם מי ששכח לספור יום אחד יכול להמשיך ולספור בשאר הימים?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מלאכת אוכל נפש ביום טוב מדוע מותר לעשות מלאכת אוכל נפש ביום טוב, אך אסור לעשותה בשבת? היראים הציע שהדבר נלמד מפסוק מפורש שנאמר ביחס לפסח, והורחב לשאר החגים. ייתכן שחשיבות האכילה ביום טוב היא גדולה יותר מחשיבות האכילה בשבת, אולם הסבר מסוג זה לא יסביר מדוע אסור לעשות מלאכת אוכל-נפש ביום טוב שחל בשבת. לכן, נראה שיש לנקוט כדברי הראב"ן, שקדושתו של יום טוב נחותה מקדושת השבת, שכן יום המתקדש ע"י ישראל הוא פחות קדוש מיום שהתקדש ע"י הקב"ה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מלאכת אוכל נפש ביום טוב לשיטת הרמב`ן לדעת הרמב`ן, התורה לא אסרה כלל עשיית מלאכות אוכל-נפש ביום-טוב, ואסרה רק מלאכות המוגדרות 'מלאכת עבודה'. על פי שיטתו, קל להבין מדוע קבעו חז`ל שמלאכת אוכל-נפש - `מתוך שהותרה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך`, וכן קל להבין מדוע מכשירי אוכל-נפש אסורים למרות שהם חיוניים לצורכי אכילה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מלאכת בורר מהו אופייה של מלאכת בורר? האם עיקר המלאכה הוא ברירת הפסולת מתוך האוכל, תיקון האוכל או אולי ההפרדה בין האוכל לבין הפסולת? מדוע `בורר` אינה מלאכה שאינה צריכה לגופה, שפטורים עליה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מלכויות, זכרונות ושופרות תפילת מוסף של ראש השנה מכילה הצהרה על שלושת עיקרי האמונה החשובים: מציאות ה', שכר ועונש ותורה מן השמיים. האם אמירת מלכויות, זכרונות ושופרות בתפילה זו היא חובה מדאורייתא?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מעמדה של שאילת הגשמים (א) לעיתים, כאשר שוכחים להוסיף בתפילה "ותן טל ומטר" או "יעלה ויבוא" - יש לחזור על התפילה שוב. מהו תפקידה של החזרה? האם המטרה היא להשלים את ההזכרה החסירה, או שמא המטרה היא להשלים את התפילה שפוספסה? אילו מההוספות הללו הן חלק אינטגרלי מהתפילה, ואילו הן רק תוספות חיצוניות?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מעמדה של שאילת הגשמים (ב) מה דינו של אדם שכחן במיוחד, ששכח לומר "ותן טל ומטר", חזר על תפילתו, ובתפילה השנייה - שכח להוסיף "יעלה ויבוא"? ומה דינו של אדם שהתפלל תפילת תשלומין, ושכח לומר בה "ותן טל ומטר"?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מעשה ותוצאה במלאכות שבת הגמרא כותבת שהאפייה בפועל היא תנאי הכרחי לעבירה על מלאכת `אופה`, ולכן אדם שהכניס פת לתנור בשבת ורדה אותה לפני אפייתה - אינו מתחייב. האחרונים נחלקו האם התוצאה היא תנאי הכרחי לחיוב גם במלאכת `זורע`. מה דינו של אדם שזרע זרע בקרקע, והוציא אותו לפני שהספיק להשריש?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מצוַת השופר בראש השנה (א) מהי הגדרתה המדוייקת של מצוַת השופר - האם לתקוע בשופר או לשמוע את קולו? האם יוצאים ידי חובת השופר ע"י השמיעה או מדין "שומע כעונה"? מהו אופי מצווה זו: תפילה וזעקה של האדם כלפי הקב"ה, או תביעה המופנית כלפי האדם לשוב בתשובה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מצוַת השופר בראש השנה (ב) מדוע לדעת הרמב"ם, שמצוַת השופר היא בשמיעה, אין יוצאים ידי חובה בשמיעת תקיעתו של חרש, שוטה וקטן? ומדוע לדעת רבנו-תם, שהמצווה היא בתקיעה, התוקע לתוך בור אינו יוצא ידי חובה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני מצוַת מקרא מגילה - האומנם מדרבנן? מדוע אדם ששכח `יעלה ויבוא` בתפילת העמידה צריך לחזור על תפילתו? האם התפילה החדשה היא תפילה רגילה, תפילת נדבה או רק דרך לאמירת האזכרה שלא נאמרה? מה דינו של אדם ששכח `יעלה ויבוא` במנחה של ראש חודש, ונזכר רק אחרי שראש החודש כבר נגמר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני משלוח מנות מהו יסוד חיוב משלוח המנות? ייתכן שהמנות נועדו לצורך סעודת הפורים, אך ייתכן גם שכל מטרתן היא להרבות שמחה ורעות. לשאלה זו השלכות חשובות: האם אפשר לצאת ידי חובת משלוח מנות באכילה אצל חבר, האם אפשר לשלוח דברים שאינם אוכל והאם המקבל יכול למחול על משלוח המנות.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני נר הבדלה שנעשתה בו עבירה הגמרא קובעת שאסור להבדיל על נר שנעשה בו חילול שבת, ואסור להבדיל אפילו על נר שהדליקו בשבת גוי, אך לעומת זאת - מותר להבדיל על נר שהודלק בשבת לצורך פיקוח נפש. הייתכן שמלאכת גוי חמורה יותר ממלאכת פיקוח נפש? האם יש קשר לשאלה זו עם המחלוקת האם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני נר הבדלה שנעשתה בו עבירה - שיטת הרמב`ן הרמב"ן הסביר בצורה ייחודית מדוע מותר להבדיל על נר שהודלק בשבת לצורך פיקוח נפש, אך אסור להבדיל על נר שהודלק בשבת ע"י גוי. לדבריו, היתר פיקוח נפש בשבת אינו מבוסס על הדין הכללי של פיקוח נפש, אלא על העובדה שמלאכות פיקוח נפש מוגדרות 'מלאכות הצלה', ולא 'מלאכות עבודה' שנאסרו בשבת. לשיטה זו השלכה על פיקוח נפש בשאר איסורי התורה, ועל ההיתר לעשות לחולה את כל צרכיו בשבת, כשם שעושים לו בחול.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני סוף זמן תפילת שחרית (א) הגמרא מביאה מחלוקת אודות סוף זמן תפילת שחרית: לדעת ר' יהודה - עד ארבע שעות, ולדעת חכמים - עד חצות היום. הרי"ף מחדש שגם ר' יהודה מודה שמי שלא התפלל עד ארבע שעות - רשאי להתפלל עד חצות היום. מה טעמו של ר' יהודה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני סוף זמן תפילת שחרית (ב) לדעת ר' יהודה, זמן תפילת שחרית הוא עד ארבע שעות, אך מי שהתפלל עד חצות היום - שכר תפילה יש לו, ושכר תפילה בזמנה אין לו. מתברר, שניתן להבין שיטה זו על פי המחלוקת ביסוד התפילות: האם האבות תיקנום, או שמא הם תוקנו כנגד התמידים.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ספירת העומר בזמן הזה האם ספירת העומר בזמן הזה היא מדאורייתא? לדעת רוב הראשונים, ספירת העומר קשורה להקרבת מנחת העומר ושתי הלחם, ולאחר שבית המקדש חרב - הספירה היא מדרבנן בלבד. בדעת הרמב`ם נחלקו הדעות: יש שהבינו שלדעתו מצוַת הספירה נוהגת גם כיום מדאורייתא, ור' חיים מבריסק הסביר שהספירה קשורה לדעתו בחובת ההקרבה, ולא בהקרבה בפועל. יש שהבחינו בין ספירת השבועות לבין ספירת הימים, וקבעו שאחת מהן היא דאורייתא והשנייה - דרבנן.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ספירת העומר ומצוַת ספירת העומר הגרי`ד סולובייצ'יק חילק בין מצוַת ספירת העומר לבין הספירה עצמה. לטענתו, אדם שספר ספירת העומר אך לא קיים את המצווה (כי ספר ביום ולא בלילה, כי היה קטן או כי היה אונן) - אמנם לא קיים את המצווה, אך ספירתו עולה כדי לשמור על רצף ספירת הימים שבין פסח לשבועות. לכן, גם אם ספר באחד הימים בלי לקיים את המצווה - הוא יכול להמשיך ולספור בברכה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני עד מתי ניתן להתפלל תפילת תשלומין? הראשונים נחלקו בעניין ההגבלות שהטילו חז`ל על השלמת תפילות: חלק טענו שניתן תמיד להשלים תפילות שפוספסו, חלק הגבילו יכולת זו להשלמת תפילה אחת בלבד, וחלק הוסיפו וקבעו שניתן להשלים תפילה רק בתפילה שאחריה, ולא אחר כך. מהי הסברה להגבלות אלו?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני עשרה בטבת שחל להיות בערב שבת הגמרא חוקרת מה דינו של אדם שנדר תענית יחיד בערב שבת: האם עליו להשלים את התענית, למרות שסוף התענית יוצא בשבת, או שמא עליו להפסיק את צומו לפני כניסת השבת. מעניין, שהגמרא אינה מעלה שאלה דומה על תענית עשרה בטבת שחלה בערב שבת: האם יש לצום עד השקיעה או עד צאת הכוכבים? ה`אור שמח` הסביר כי לעשרה בטבת מעמד ייחודי: אפילו אם הוא היה חל בשבת עצמה - הוא לא היה נדחה!
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני שלוש תפילות ביום ותפילת תשלומין האם יש חובה להתפלל שלוש תפילות ביום, בנפרד מהחובה להתפלל בכל יום שחרית, מנחה וערבית? ייתכן שהתשובה היא חיובית, וכי אדם ש'פספס' תפילה אחת ומשלים אותה בתפילה הבאה - מקיים לכל הפחות את רובד החיוב הבסיסי, של שלוש תפילות ביום. כך ניתן להבין את דעת הבה`ג, שניתן להשלים אפילו יותר מתפילה אחת, ומי שלא התפלל ערבית ושחרית רשאי להתפלל שלוש פעמים מנחה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני תולדות הדומות לאב באופי הפעולה ובתכליתה שני סוגים של תולדות מוכרים בהלכות שבת: תולדות הדומות לאב המלאכה באופי הפעולה, ותולדות הדומות לאב בתכלית הפעולה. הרב שלמה פישר מוכיח שדין מלאכה שאינה צריכה לגופה נאמר רק באבות המלאכה ובתולדות הדומות להם באופי הפעולה, ולא בתכליתה. כך ניתן להסביר מדוע מותר לסחוט לאיבוד ומדוע מותר לעשות כלי כאשר אין מתכוונים לכך.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני תפילת ערבית כמו לכל התפילות, אף לתפילת ערבית אופי כפול: מחד - האבות תיקנו את התפילות, וזוהי תפילתו של יעקב; ומאידך - חכמים הסמיכו את התפילות על הקרבנות, וערבית ניתקנה כנגד הקטרת האיברים והפדרים בסיום היום. אופי כפול זה מסביר מדוע תפילת ערבית היא רשות, וכן כיצד אפשר להתפלל בערבית תפילת תשלומין לתפילת מנחה, ובשחרית - תפילת תשלומין לתפילת ערבית.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני תשלומין לתפילת נעילה ה`פרי מגדים` והרמ`ע מפאנו נחלקו האם יש תפילת תשלומין לתפילת הנעילה. מדוע שלא תהיה תפילת תשלומין לתפילה זו? הגרי`ד סולובייצ'יק הסביר שתפילת הנעילה אינה אחת מתפילות יום הכיפורים, אלא תפילה בעלת צביון מיוחד - היא נועדה להוסיף וידוי ותחנונים. לכן אין חותמים בה (לדעת חלק מהראשונים) בחתימה הרגילה של תפילות הימים הטובים, ואין לה (לדעת חלק מהאחרונים) תפילת תשלומין.

עמודים