עיון ביורה-דעה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי ?לפני עיוור - במעשה או בתוצאה מהו איסור `לפני עִוֵּר לא תתן מכשול`? האם המכשיל עובר רק על איסור לפני עוור, או שמא לפני עוור איננו איסור עצמאי, אלא הרחבה של האיסור שהשני עמד לעבור בגללו? נפקא מינות בין הבנות אלו: מה דינו של מי שמכריחים אותו לסייע לחברו לעבוד עבודה זרה? האם אדם שמכשיל את חברו באיסור דרבנן, עובר על `לפני עוור` דאורייתא? האם איסור `לפני עיוור` שייך במי שמכשיל את חברו בעברה שהוא עצמו אינו מוזהר עליה?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי אבלות
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי אופי דין 'טעם כעיקר' כמה צריכים לאכול כמתערובת איסור והיתר כדי להתחייב מלקות? נחלקו ראשונים בשאלה, ונראה שמחלוקתם היא ביסוד דין טעם כעיקר. האם האיסור שומר על זהותו ולא מתבטל בתערובת, אך גם לא משפיע על ההיתר? או האם האיסור מגדיר את התערובת כולה כחתיכה דאיסורא?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי אין איסור חל על איסור מהו דין `אין איסור חל על איסור`? האם דין זה נוגע לעצם חלות האיסור, או רק לחיוב העונש? נפקא מינות לשאלה זו: האם מותר ליהנות מחֵלֶב שהתבשל בחָלָב? האם מי שעבר במזיד על אותם איסורים ייקבר לאחר מותו בין רשעים גמורים, כמו אלו שעברו על כמה עבֵרות במזיד, או שמא ייקבר בין רשעים שלא עברו אלא עבירה אחת?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי איסור חמץ איך אפשר להבין את האיבור המיוחד שבחמץ, שהרי כל איסור שבתורה, אסור לעולם, ואילו החמץ אסור לגמרי, אך רק לשבוע? האם החמץ מותר כל ימות השנה ויורד עליו איסור מהשמים רק בפסח, או שמא הוא אסור כל השנה, אלא שהאיסור לאכול תקף רק בפסח? נפקא מינה להבנות אלו: האם כלי שבלע חמץ באוּר לפני פסח, ורוצים להכשירו לפסח, טעון ליבון או הגעלה?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי איסור נידה וטומאת נידה
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי איסורי תורה - איסורי גברא או חפצא?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי אנינות ואבלות
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי ביטול איסורי דרבנן לכתחילה האם מותר לבטל איסורי דרבנן לכתחילה? מהי הסתירה בשו`ע מהלכות תערובות להלכות חנוכה, וכיצד היא מיושבת באחרונים?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי ביטול ברוב מהו היחס בין דין קבוע לדין ביטול ברוב? מי גובר על מי במצב בו יש התנגשות בין שני העקרונות ההלכתיים?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי ביטול בשישים מנין נלמד הדין של `ביטול בשישים`? האם הלימוד של הגמרא הוא אסמכתא בעלמא, או שמא יש כאן דין עצמאי של בטל בשישים?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי ברייה למה לוקים על אכילת ברייה אע`פ שיש בה פחות מכזית? מה מוגדר כברייה ומה לא?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי דבר שיש לו מתירין (א) מהם הנימוקים שעולים בראשונים לכך ש"דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל"? מה יהיה הדין במקרה שחפץ שאסור מחמת שני איסורי - שלאחד יש מתירין ולשני לא - נפל לתוך תערובת?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי דבר שיש לו מתירין (ב) נפקא מינות נוספות להבנות השונות בדין דבר שיש לו מתירין: מה דינו של חפץ שכאשר יגיע זמן היתרו יתקלקל ולא יהיה ראוי לאכילה? מה קורה במצב בו חפץ שאינו אסור רק באכילה אלא גם בטלטול, כגון מוקצה, נפל לתערובת. האם מותר לטלטל אותה כעת? האם בתערובת מין בשאינו מינו - האיסור בטל אפילו אם יש לו מתירין?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי האמנם חתיכה נעשית ממש נבלה? מה פשר המילים `חתיכה נעשית נבלה`? האם מדובר בלשון מושאלת, והכוונה היא: `נעשית כחתיכת איסור`, או שמא הלשון מדוייקת, והכוונה היא שחתיכה זו נחשבת מכאן ואילך כחתיכת נבלה לכל דבר? מהן הנפקא מינות בין שתי אפשרויות אלו?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי היתר מאכלות אסורים במלחמה התורה אומרת שבכניסה לארץ, יוכלו ישראל לאכול ממה שימצאו בבתים. אבל איך ניתן לאכול את מה שנמצא בבתים שייכבשו בארץ כנען, הרי מאכלים אלו מן הסתם אינם כשרים? ומכאן מחדשת הגמרא שבמלחמה מותר לאכול מאכלות אסורים. לאחר מכן הגמרא מגבילה היתר זה מכיוונים שונים, ונראה כי הגבלות אילו נובעות מהבנות עקרוניות שונות של ההיתר.
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי הכשר מים שאובים ע`י רבייה והמשכה
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי זה וזה גורם
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי חזקה דמעיקרא וחזקה דהשתא מהי חזקה מעיקרא ומהי חזקה דהשתא? מה קורה כאשר יש סתירה בין חזקה מעיקרא לחזקה דהשתא?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי חצי שיעור ר' יוחנן מחדש שגם חצי שיעור אסור כי הוא `חזי לאיצטרופי`? כיצד הבינו האחרונים את הסברו של ר' יוחנן? מהן הנפקא מינות השונות בין ההבנות האלו?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי חציצה בטבילה
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי חתיכה נעשית נבלה
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי חתיכה נעשית נבלה בבשר בחלב ובשאר איסורים מהו דין `חתיכה נעשית נבלה`? האם דין `חתיכה נעשית נבלה` קיים רק בנוגע לבשר בחלב, או שמא הוא תקף גם לשאר איסורים?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי טעם כעיקר טעם כעיקר - היינו, שתערובת שניתן לחוש בה את טעמו של האיסור, אסורה באכילה כמו האיסור עצמו. שתי הבנות אפשריות לדין זה: האם הכוונה היא שטעם נחשב ממש כעיקר האיסור, וכאילו יש כאן איסור בעין, או שמא הכוונה היא שמבחינה הלכתית, טעם אסור כשם שעיקר אסור, אף שאין שום דמיון ביניהם. בהמשך השיער מובאות נפקא מינות לשאלה זו.
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי ייהרג ואל יעבור באילו מקרים על האדם למות ולא לעבור על מצוות מהתורה? האם יש להבדיל בין שלוש העבירות - גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה - לבין עבירות בפרהסיה או בשעת השמד? מה דינו של מי שלא קיים הלכה זו, אלא עבר על אחת משלוש העברות במקום למסור עצמו למיתה?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי ייהרג ואל יעבור בשב ואל תעשה הגמרא בסנהדרין אומרת, שאם מאיימים להרוג את ראובן אם הוא לא יהרוג את שמעון, עליו לסרב לעשות זאת כי הדם שלו אינו אדום יותר מזה של שמעון. אך השאלה ההפוכה יכולה גם היא להישאל: למה דמו של שמעון אדום יותר מזה של ראובן? מה יקרה כאשר העבירה שאותה מחייבים את האדם לעבור היא ב'שב ואל תעשה'?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי יסודם של איסורי האכילה
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי כוחה של חזקה דמעיקרא מהו היחס בדיני חזקות, בין המצב של ספק האם חל שינוי, לספק בשאלה מתי חל השינוי? האם החזקה נחשבת קביעה בתורת ודאי, או רק הנחיה מעשית למצב של ספק?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי כזית בכדי אכילת פרס בגמרא בעבודה זרה יוצא ש`כזית בכדי אכילת פרס` הוא דין בשיעור האיסור בתערובת. בדר`כ דן זה מוסבר כזמן האכילה המחייב. כיצד זה מתיישב? מה מחדש הרמב`ם בדין של `כזית בכדי אכילת פרס`?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי כל קבוע כמחצה על מחצה דמי מהו דין `כל קבוע כמחצה על מחצה דמי`? כיצד מסבירים האחרונים את החידוש הגדול שיש בדין זה?

עמודים