עיון ביורה-דעה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי לפני עִוֵּר לא תתן מכשול מהו איסור `לפני עִוֵּר לא תתן מכשול`? האם המכשיל עובר רק על איסור לפני עוור, או שמא לפני עוור איננו איסור עצמאי, אלא הרחבה של האיסור שהשני עמד לעבור בגללו? נפקא מינות בין הבנות אלו: מה דינו של מי שמכריחים אותו לסייע לחברו לעבוד עבודה זרה? האם אדם שמכשיל את חברו באיסור דרבנן, עובר על `לפני עוור` דאורייתא? האם איסור `לפני עיוור` שייך במי שמכשיל את חברו בעברה שהוא עצמו אינו מוזהר עליה?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי מה הקשר בין `חתיכה נעשית נבלה` לבין `תערובת מין במינו`? האם יש קשר בין דין "חתיכה נעשית נבלה" לדין של ביטול מין במינו? רוב הראשונים סבורים שלא והראב"ד סבור שכן. כיצד ניתן להסביר את דעתו?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי מילה וטבילה בגירות
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי מים לשניים
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי מעיין ומקווה
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי מקצת היום ככולו בנידה ובזבה
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי נ"ט בר נ"ט על מה מבוסס הדין של "נ"ט בר נ"ט"? האם ניתן להקל גם ב"נ"ט בר נ"ט דאיסורא", כגון לאכול דגים שבושלו בסיר שבישלו בו חזיר ?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי נותן טעם לפגם מהו המקור לדין של "נותן טעם לפגם"? כיצד ניתן להתיר את התערובת על סמך פסוק הנוגע לדבר שאינו ראוי למאכל אדם כלל?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי נותן טעם לפגם בבשר בחלב ובכלאי הכרם לפי מה שעולה מן הרמב`ם, יש שלושה דינים התלויים זה בזה: `אכילה שלא כדרך ההנאה הרגילה`, `מאכלים שאינם ראויים לאכילה` ו`נותן טעם לפגם`. האחרונים התקשו בתלות המשולשת אותה קבע הרמב`ם. כיצד מסבירים האחרונים את העובדה שגם בכלאי הכרם ובשר בחלב קיים הדין של נותן טעם לפגם, על אף שמדעת הרמב`ם נראה שלא?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי ספיקא דאורייתא לחומרא וספק ספיקא האם הכלל `ספיקא דאורייתא לחומרא` הוא מדאורייתא או מדרבנן? איך יסבירו הסבורים שכלל זה הוא מדאורייתא, את העקרון של `ספק ספיקא לקולא`?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי ספק ספיקא שאינו מתהפך מהו הכלל האומר `ספק ספיקא שאינו מתהפך`? דוגמאות שונות לכלל זה. מהו ההגיון העומד מאחורי כלל זה?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי קבוע וביטול ברוב מהו היחס בין דין קבוע לדין ביטול ברוב? מי גובר על מי במצב בו יש התנגשות בין שני העקרונות ההלכתיים?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי קבוע ופריש נפקא מינות אפשריות להבנות השונות בחידוש של דין `קבוע` - האם הולכים אחר רוב בשר או רוב חנויות? מה הדין במקרה של `קבוע למפרע`? מה הדין במקרה של `פרש לפנינו`?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי שבועות ונדרים
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי שבח עצים בפת
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי שבעה נקיים
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי תערובת יבש ביבש האם יש הבדל עקרוני בין תערובת לח בלח לתערובת יבש ביבש? בתערובת יבש ביבש, שבה האיסור בטל ברוב, האם רשאי אדם לאכול את כל החתיכות?
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי תערובת מין במינו שיטת ר' יהודה היא שביטול ברוב הוא רק בתערובת של שני מינים, רך מין במינו לא בטל ברוב. למה לחלק בין המקרים? ניתן להסביר לאור ההסברים השונים לדין ביטול ברוב: לשיטת הר"ן ניתן להסביר שרק בשני מינים שונים יש עימות המאפשר את דין ביטול ברוב. להבנה השניה ר' יהודה סובר שתערבות של שני מינים זהים לא מאפשרת להכריע בין שני המרכיבים, ולכן אין ביטול ברוב.
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי תפקיד בית הדין בגירות
שיעורי טקסט הרב מתן גלידאי תרתי דסתרי בהלכות כתמים
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 01, איסורי עבודה זרה פתיחה לסידרה - מבוא להלכות עבודה זרה, ודיון במהותו של איסור הנאה מעבודה זרה
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 02, "ובחוקותיהם לא תלכו" "ובחוקותיהם לא תלכו" - מהי "הליכה", ובאילו "חוקות" מדובר?
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 03, איסורי תמונות, צלמים וסמלים התורה אסרה לייצר דמויות וסמלים שונים אף שלא למטרות עבודה זרה. מה כלול באיסור זה? מה דין תמונות? ומה דין בובות משחק לילדים?
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 04, הקפת פאת הראש סמוך לאיסורי עבודה זרה עוסק השולחן ערוך באיסור הקפת פאת הראש. מה טעמו של איסור זה? היכן היא הפאה וכיצד בדיוק נאסרה הקפתה?
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 05, איסור השחתת הזקן נדון באיסור השחתת הזקן בתער, ובמחלוקת הנרחבת בעניין מכונות הגילוח למיניהן
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 06, איסור כתובת קעקע נדון באיסור לכתוב כתובת קעקע בגוף - טעמו, גדריו ההלכתיים, והיתרים שונים שהוצעו לצורך "קעקועים רפואיים"
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 07, כיבוד אב ואם חלק א יסודות המצוה
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 08, כיבוד אב ואם חלק ב' חובת הציות להורים
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 09, כיבוד אב ואם חלק ג' גבולות המצוה, וטיפול בהורים מבוגרים
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 10, מצות שילוח הקן

עמודים