עיון בחושן-משפט
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני עד אחד נאמן באיסורין מהו המקור לכך שעד אחד נאמן בענייני איסור והיתר? לשאלה זו השלכה על הבנת אופי הדין: האם באופן בסיסי צריך שני עדים, והתורה צריכה לפרש היכן צריך עד אחד, או שמא באופן בסיסי צריך עד אחד, והתורה פירשה היכן צריך שני עדים.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני עד אחד נאמן באיסורין - דין `איתחזק איסורא` ו`בידו` הגמרא בבבא-מציעא כותבת שאם פועל ומעביד סיכמו ביניהם על עבודה, ואחד מהם חזר בו לפני תחילת העבודה - `אין להם זה על זה אלא תרעומת`, שכן הסיכום בעל-פה אינו מחייב דבר. מה פירושה של `תרעומת` זו? האם יש לה משמעות הלכתית? האם הפועל נחשב ל'פועל' מרגע הסיכום בעל-פה, או רק מרגע התחלת העבודה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני עדות שאי אתה יכול להזימה הגמרא קובעת שעדות שאי אפשר להזימה - כלומר, עדות שאם העדים יוזמו אי אפשר יהיה לקיים בהם `ועשית לו כאשר זמם` - אינה קבילה בבית דין. מה טעמו של דין זה? האם עדות כזו אינה נחשבת עדות כלל, או שהיא נחשבת עדות ופוטנציאל ההזמה נדרש לצורך הרתעה? ייתכן ששאלה זו קשורה למחלוקת האחרונים בשאלה האם עדות שאי אפשר להזימה כשרה לדיני ממונות.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני עדים שספק נפסלו השולחן-ערוך פוסק שכאשר שתי כתות עדים הכחישו זו את זו - כל אחת מהן רשאית להעיד בעניינים אחרים, ואין אנו חוששים לכך שהיא ספק שיקרה בעדותה. לעומת זאת, השולחן-ערוך גם פוסק שאם נוצר מצב של תרי ותרי (שתי כתות סותרות) לגבי כשרותו של אדם מסויים - אין מעמידים אותו על חזקתו, והוא פסול לעדות. מה פשר הסתירה הזו? האם מעמידים דבר על חזקתו במצב של תרי ותרי או שאין עושים זאת?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני על אילו מעשים ניתן להטיל תנאי? הגמרא בכתובות כותבת שניתן להטיל תנאי רק במעשים שניתן לעשותם על ידי שליח. למרות זאת, הגמרא בנזיר כותבת שניתן לקבל נזירות בתנאי, למרות שאי אפשר לקבל נזירות על ידי שליח. נראה, שהיכולת לבצע מעשה על ידי שליח אינה סיבה ליכולת להטיל בו תנאי, אלא רק סימן לכך שהאדם הוא בעל הסמכות על המעשה. בקבלת נזירות - האדם הוא בעל הסמכות, ואי-היכולת לבצע זאת על ידי שליח נובעת מסיבה צדדית (שבדיני שליחות).
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני פושע כמזיק לדעת הרמב`ם, שומר שפשע בשמירתו חייב לשלם מדיני נזיקין (בבא-קמא), ולא מדיני שומרים. מסתבר, שקיים קשר ישיר בין שיטות הרמב`ם והראב`ד בדין 'פושע כמזיק' לבין שיטותיהם בדין 'שאלה בבעלים'.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני פסול עד זומם לעדות עד ששיקר - אינו נאמן בעדויות מאותה שעה ואילך. לדעת שמואל, אם שני עדים העידו ושני עדים אחרים הזימו אותם - שני העדים הראשונים נפסלים לעדות רק מרגע ההזמה, ולא משעת עדותם. נראה, שלדעתו דין עדים זוממים אינו רק גזרת הכתוב, אלא יש סברא מוצקה לכך שכת העדים השנייה, המעידה `עמנו הייתם באותה שעה`, נאמנת יותר מכת העדים הראשונה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קים ליה בדרבה מיניה בכמה מקומות בש`ס מובא הכלל של `קים ליה בדרבה מיניה`: אדם שעבר בבת אחת שתי עבירות - אינו מתחייב אלא על החמורה מביניהן. מהו טעמו של דין זה? האם זוהי הגבלה טכנית על כוחו של בית הדין, או שמא זהו פטור מהותי מהעונש הקל יותר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קניין ארבע אמות הגמרא בבבא-מציעא כותבת שחכמים תיקנו לאדם לקנות חפצים הנמצאים בד' אמותיו. מאידך, הגמרא בגיטין כותבת שאישה מתגרשת אם בעלה נתן לה גט בד' אמותיה. האם קניין ד' אמות הוא דאורייתא או דרבנן? ייתכן שלד' אמותיו של האדם יש מעמד מיוחד מדאורייתא, אך הן קונות לו רק מדרבנן.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קניין כסף מהו אופיו של קניין הכסף? האם תשלום פרוטה תמורת קרקע יקרה היא מעשה סימבולי של קניין (כמו הקניינים האחרים), או שמא הפרוטה היא תחילת פירעון סכום השווי המלא של הקרקע? האם קניין הכסף בקרקע זהה לקניין הכסף בקידושי אישה? האם ניתן לקנות קרקע ולקדש אישה באמצעות חוב?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קניין מעות במיטלטלין מדאורייתא, חפצים ניקנים בכסף. חכמים ביטלו את קניין המעות ותיקנו שחפצים עוברים מרשות לרשות רק ברגע שהקונה מושך אותם. האם קניין המעות בוטל לחלוטין, או שהחפץ אכן נקנה במעות, אלא שחכמים תיקנו שהמוכר והקונה יכולים לחזור בהם מהמכירה עד לרגע המשיכה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קניין סודר מהו אופיו של קניין הסודר? הגר`ח מבריסק הציע שהעברת הסודר מיד ליד אינה מעשה הקניין, אלא גמירות הדעת מעבירה את הבעלות כשלעצמה, וקניין הסודר רק מעיד על חוזקה של גמירות הדעת. להצעה זו ניתן להביא מספר ראיות: דעת לוי בגמרא שקניין סודר נעשה בסודרו של המקנה, ולא של הקונה; ודעת הראב`ד שקניין סודר צריך עדי קיום.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני קניין שינוי בגזלן הגמרא קובעת שגזלן קונה את החפץ אם הוא השתנה. מה פשר דין זה? אם השינוי מעיד על השתלטות מציאותית ולכן מחליף קניין סטנדרטי - מדוע גם שינוי שם, שאינו כרוך בהפגנת בעלות אקטיבית, מקנה את החפץ לגזלן? ייתכן שהשינוי רק מפקיע את חובת ההשבה של התורה, וממילא חוזר הדין הבסיסי - שהגזלן קונה את החפץ. כך ניתן להבין את שיטת ה`פני יהושע`, ששינוי מקנה את החפץ לגזלן למפרע מרגע הגזלה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני שאלה בבעלים שואל חייב באונסין, אך אם בעל החפץ היה מושכר לשואל בשעת השאלה - השואל פטור. מה אופיו של פטור `בעליו עמו`? מדוע השואל אינו חייב להחזיר לפועל שלו את החפץ ששאל ממנו?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני שומר שכר על קרקעות לדעת הרמב`ם, שומר שפשע בשמירה על קרקעות - חייב, למרות שקרקעות הופקעו מפרשת השומרים, שכן `פושע כמזיק`. הרמב`ן והראב`ד כותבים שרק שומר שכר שפשע בשמירה על קרקעות חייב, אך שומר חינם - פטור. מסתבר, שלדעתם יסוד חיובו של שומר שכר לשמור נעוץ במעמדו כפועל, ולאו דווקא כשומר. לכן, אף על פי שהתורה הוציאה את הקרקעות מפרשיית השומרים - שומר שכר השומר על קרקע עדיין נחשב שומר.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני שותפות בנכסים מהו אופי השותפות בנכסים? האם לכל שותף יש חצי מהנכס, או שמא שני השותפים בעלים ביחד על הנכס כולו? לשאלה זו נפקא-מינות רבות, ושתיים מהן הן שאלת פירוק השותפות (מתי יכול שותף אחד לכפות על חבירו לפרק את השותפות) ואפשרות הדרת הנאה (האם שותף אחד יכול למנוע מחבירו להיכנס לחצר המשותפת).
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני שני סוגי שליחות ההבנה הרגילה של שליחות היא שהמשלח מעביר סמכות מסויימת לשליח, והשליח עושה אותה עבורו. מודל זה אינו מסביר כיצד האישה יכולה למנות שליח שיקבל את גיטה במקומה, שהרי לאישה אין שום סמכות בתהליך הגירושין. לכן, יש מקום להציע מודל נוסף של שליחות: מודל של 'ידא אריכתא', שבו השליח מתפקד כ'ידו הארוכה' של המשלח, שכאילו מבצע את המעשה בעצמו.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני שני עדים בדיני ממונות ובדיני נפשות (א) כיצד ייתכן שעד אחד אינו נאמן, אך כאשר מצטרף אליו עד אחד נוסף (שאף הוא, כמובן, אינו נאמן) - לפתע שניהם נאמנים? ייתכנו שתי תשובות לשאלה זו: ייתכן שלעד אחד יש נאמנות חלקית, וייתכן שלעד אחד אין שום נאמנות, ורק ל'כת' של עדים יש נאמנות. ייתכן שזהו גם הבדל בין תפקידם של העדים בדיני ממונות לבין תפקידם בדיני נפשות.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני שני עדים בדיני ממונות ובדיני נפשות (ב) כיצד ייתכן שעד אחד אינו נאמן, אך כאשר מצטרף אליו עד אחד נוסף (שאף הוא, כמובן, אינו נאמן) - לפתע שניהם נאמנים? ייתכנו שתי תשובות לשאלה זו: ייתכן שלעד אחד יש נאמנות חלקית, וייתכן שלעד אחד אין שום נאמנות, ורק ל'כת' של עדים יש נאמנות. ייתכן שזהו גם הבדל בין תפקידם של העדים בדיני ממונות לבין תפקידם בדיני נפשות.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני תרי ותרי שני עדים הם אמצעי הבירור האולטימטיבי של התורה. מה קורה כאשר שני עדים עומדים כנגד שני עדים אחרים? האם שתי הכתות מאזנות זו את זו, ומחזירות את המצב לאיזון, או שמא אנו מאמינים לשתי הכתות למרות הסתירה שבכך?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני תשלומי ארבעה וחמישה על הקדש אדם שגנב שור או שה והקדיש אותם - האם הוא חייב לשלם תשלומי ד' וה', כאילו מכר את הבהמה? התוספות הבחינו לעניין זה בין הקדשה למזבח לבין הקדשה לבדק הבית, והגר`ח מבריסק ביסס על חלוקה זו הבחנה יסודית בין שני סוגי הקדש: יש הקדשות שמוקדם הוא העברת הבעלות הממונית לרשות גבוה, ויש שמוקדם הוא בהחלת קדושה ואיסורי מעילה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני תשלומי נזק על חפץ מבוטח אדם שגרם נזק לחפץ של חבירו, אך החפץ הוא מבוטח - האם הוא חייב לשלם לו את דמי הנזק? בשאלה זו נחלקו האחרונים. יסוד המחלוקת הוא השאלה האם יש קשר בין ההסכם שבין חברת הביטוח לבין הניזק לבין הגדרת מעשה הנזק כ'נזק' המחייב פיצוי.

עמודים