עיון ב`מנחת חינוך`
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן איסור הנאה מעבודה זרה
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן איסור להותיר מבשר הפסח מהו שיעורו של איסור נותר? ה`מוצל מאש` טען ששיעורו בכלשהו, שכן אין זה איסור אכילה, ואילו ה`מנחת חינוך` חלק עליו וקבע ששיעורו בכזית, שכן כזית הוא שיעור כללי השייך לכל האיסורים. ייתכן שניתן להבחין בין איסור נותר לבין איסורים אחרים לאור טעם האיסור המובא בחינוך.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן בל ייראה ובל יימצא
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן השבתת חמץ האם מצוַת השבתת החמץ היא מצווה 'חיובית', הדורשת להשבית את החמץ בפועל, או מצווה 'שלילית', המתקיימת בכך שאין לאדם ברשותו חמץ? לשאלה זו כמה נפקא-מינות: הזמן הראוי לקיום המצווה, מהותו של ביטול החמץ, וטעם תקנת בדיקת חמץ.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן חג השבועות - חג השבועות - זמן מתן התורה מה דינו של קטן שמלאו לו שלוש-עשרה ויום אחד בתוך ימי הספירה? האם מצוַת ספירת העומר היא מצווה אחת הנמשכת ארבעים ותשעה ימים, או ארבעים ותשע מצוות שונות?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן חנוכה - מצווה לשמוע לדברי חכמים נחלקו הרמב"ם והרמב"ן בשאלה האם מצוַת "לא תסור" כוללת גם שמיעה לתקנות חז"ל וגזרותיהם, או רק לפירושיהם לתורה שבכתב. באחרונים מצאנו תשובות שונות לשאלה מהיכן לומד הרמב"ן את החובה לציית לתקנות חז"ל, אם חובה זו אינה כלולה במצוַת "לא תסור": מהעובדה שחז"ל מעגנים את כוונת התורה, או מקבלת רבים.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן מצוַת אכילת מצה האם מאכל שלעיתים מברכים עליו `המוציא` ולעיתים מברכים עליו `בורא מיני מזונות` נחשב למצה שיוצאים בה ידי חובת מצת מצווה? האם גדרי לחם לעניין ברכת 'המוציא' זהים לגדרים אלו לעניין מצוַת אכילת מצה?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן מצוַת סיפור יציאת מצרים מהו ההבדל בין מצוַת סיפור יציאת מצרים, שזמנה בליל הסדר, לבין מצוַת הזכרת יציאת מצרים, שזמנה בכל יום ובכל לילה? מהו היחס בין מצוַת ההזכרה לבין המצווה לקבל עול מלכות שמיים?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן מצוַת ספירת העומר מה דינו של קטן שמלאו לו שלוש-עשרה ויום אחד בתוך ימי הספירה? האם מצוַת ספירת העומר היא מצווה אחת הנמשכת ארבעים ותשעה ימים, או ארבעים ותשע מצוות שונות?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת אמור - מצוַת קידוש השם מצוַת קידוש השם - פירושה חיוב למות במצבים של `יהרג ואל יעבור`. מצוַת `וחי בהם` - פירושה חיוב לעבור עבירות שנאמר עליהן `יעבור ואל יהרג`. מדוע כתבה התורה את שני הדינים הללו, ולא הסתפקה רק באחד מהם? מה היה הדין אלמלא היו כתובות שתי המצוות הללו בתורה? ייתכן שניתן לענות על שאלה זו לאור דינו של אדם שנזקק לאכול בשר בשבת, ומתלבט אם לשחוט או לאכול בשר נבלה.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת בא - קידוש החודש מדוע אין ממתינים לעדי קידוש החודש ביום ל`א, וקובעים ראש חודש בלי עדים? מהו תפקידם של עדי קידוש החודש: לפשוט את הספק באשר לתאריך מולד הלבנה, או אולי תפקיד אחר?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת בהעלותך - מצוַת התקיעה בחצוצרות מדוע אין אנו תוקעים כיום בעת צרה? האם זה רק כי אין לנו כוהנים הכשרים לקיים מצווה זו, או מסיבה מהותית יותר?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת בהר - איסור עבודת האדם בשמיטה האם נשים אסורות לחרוש בשביעית, למרות שזוהי מצוַת עשה שהזמן גרמה? מהם גדרי הפטור לנשים ממצוות עשה שהזמן גרמן?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת בלק - הקרבת התמיד
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת בשלח - תחום שבת אדם היוצא בשבת מחוץ לתחום, רשאי לנוע בד' אמותיו. מה אופיו של היתר זה? האם לאדם כזה יש 'תחום שבת' של ד' אמות, או שמא הליכה של פחות מד' אמות אינה נחשבת ל'הליכה' לעניין תחומין?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת דברים - איסור לדיין לירא מפני בעל דין
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת וארא - איסור אכילת דם נחלקו הראשונים בדינו של דם שנמלח או בושל: האם הוא אסור מדאורייתא או מדרבנן. מה דינו של דם שנפלט מן הבשר בכבישה? האם 'כבוש כמבושל', או שמא דין הדם הכבוש שונה מדינו של דם מבושל?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת ואתחנן - לא תחנם
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת ויגש - עגלה ערופה באופן עקרוני, זקני העיר הקרובה אל החלל חייבים להביא עגלה ערופה. נחלקו הראשונים מה קורה כאשר דווקא העיר הרחוקה יותר היא גדולה יותר, כך שרוב הסיכויים הם שהרוצח הגיע דווקא ממנה: האם זקני העיר הרחוקה חייבים להביא את העגלה, או שמא אין מביאים עגלה במקרה כזה. ייתכן שמחלוקת זו משקפת מחלוקת על מטרת העגלה הערופה - גילוי זהותו של הרוצח או כפרה על הרצח.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת ויחי - כיבוד אב ואם האם חייב אדם לכבד את אביו ואמו לאחר מותם? האם יש חובה לכבד הורים חורגים? האם מצוַת כיבוד אב ואם היא מצווה שבין האדם לחבירו, או שבין האדם למקום?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת וירא - עשיית כלי המקדש האם בניית כלי המקדש כלולה במצוַת בניין המקדש? ייתכן ששאלה זו תלויה בהגדרת המשכן והמקדש ובשאלה האם בניית הכלים מעכבת את העבודה במקדש, אך ייתכן גם שאין קשר בין השאלות.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת וישב - גניבת נפשות מדוע אין חייבים מלקות על מכירת אדם לעבד - כיוון שזהו לאו שאין בו מעשה, או כיוון שהוא ניתן לאזהרת מיתת בית דין? `וגונב איש ומכרו... מות יומת` - על מה חיוב המיתה, על הגניבה או על המכירה?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת וישלח - איסור אכילת גיד הנשה הגמרא מביאה חקירה האם `יש בגידין בנותן טעם` או שמא לא. ברמב`ם, לכאורה, מצאנו סתירה בנושא זה: מחד - האוכל גיד הנשה של טרפה או נבלה עובר על שני איסורים, ומאידך - האוכל גיד הנשה של בהמה טמאה אינו עובר על איסור כלל. מה פשר סתירה זו? האם גיד הנשה נחשב לחלק מהבהמה, או שמא התורה אסרה אותו באכילה למרות שהוא אינו נחשב ל'אוכל'?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת חוקת - מצוַת פרה אדומה הגמרא קובעת שפרה אדומה שנעשתה בה מלאכה נפסלת רק אם המלאכה נעשתה ברצון (בניחותא). רצונו של מי הוא הנדרש - של הבעלים או של עושה המלאכה? לכאורה, מצאנו סתירה ברמב`ם בנידון זה, אך למעשה - ייתכן שניתן לתרץ סתירה זו לאור הגדרה יסודית של מושג הרצון.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת חיי-שרה - נחשו של אליעזר מדוע הציבו אליעזר ויונתן בן שאול סימנים להצלחת שליחותם - האם לא היה בכך משום ניחוש, או למצער חוסר אמונה בקב`ה?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת יתרו - לא יהיה לך אלהים אחרים על פני לדעת הרמב`ם, איסורי העבודה הזרה מתחלקים לשתיים: איסור `לא יהיה לך`, וארבעה איסורים נוספים - שלא להשתחוות, לזבוח, לנסך או להקטיר לעבודה זרה. מדוע חילק כך הרמב`ם? מדוע העובד עבודה זרה בדרך ביזיון - חייב, למרות שהוא אינו מתכוון לעובדה, ואילו העובד עבודה זרה מתוך איום על חייו - פטור?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת כי תצא - מוצא שפתיך תשמור
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת כי-תשא - נתינת מחצית השקל מהו אופייה של מצוַת נתינת מחצית השקל - האם מצווה זו יוצרת חוב ממוני למקדש, או שמא עצם הנתינה היא המצווה? כיצד עמדו שקליהם של ישראל אל מול שקליו של המן (`כבר הקדימו שקליהם לשקליך`)?
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת לך-לך - חיוב האב במילת בנו האם האב חייב למול את בנו גם לאחר שבנו גדל והתחייב במילת עצמו? ייתכן ששאלה זו תלויה בחקירה במצוַת אכילת קרבן פסח: אדם שעבדו לא נימול אינו אוכל מהפסח, אך האם הדבר נובע מכך שהוא לא קיים את המצווה המוטלת עליו? ייתכן שניתן לענות על שאלות אלו מעיון בפסוקים.
שיעורי טקסט הרב עודד מיטלמן פרשת מטות - עד הרואה נעשה דיין

עמודים