נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד איסרו חג מה פשר יום ה'איסרו חג', שנחוג לאחר תום פסח וסוכות? הגמרא דורשת שיש להרבות באכילה ובשתייה ביום שאחרי החג מפסוק הדן בהכנות שיש לעשות לפני הבאת קרבן החגיגה. האם יש קשר בין פשט הפסוק לבין מדרשו?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד המשכן והחיים מה ייחודן של הפרשיות ההלכתיות הנמצאות באמצע פרשת נשא? מהו היחס בין ספר ויקרא לספר במדבר? מהו הקשר בין המשכן לבין מציאות החיים המקיפה אותו?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד חייב אדם להקביל פני רבו ברגל מדוע חייב האדם להקביל ברגל את פני רבו? הפרשנים הציעו שתי הצעות: כחלק ממצוַת כיבוד הרב, או כדי ללמוד בצוותא את הלכות הרגל. נראה, שניתן להציע הצעה שלישית: הקבלת פני הרב מהווה קרש קפיצה לעלייה הרוחנית הדרושה בחג, ובימינו - תחליף (אמנם חיוור) לקבלת פני השכינה בהר הבית.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד יום העצמאות - האם ניתן/צריך לברך שהחיינו ביום העצמאות? האם יש לברך ברכת שהחיינו ביום העצמאות? אנו מכירים שני סוגים של ברכות שהחיינו: על ימים קדושים ועל מצווה מיוחדת. ייתכן שיום העצמאות מהווה 'יום קדוש' שיש לברך עליו שהחיינו, וייתכן שאמירת ההלל היא מצווה המחייבת אמירת שהחיינו. כיוון שהדברים אינם מוכרעים, יש לדון גם בגדר הכלל 'ספק ברכות להקל': האם הוא חל גם על ספק בברכת שהחיינו, או שמא זוהי ברכה שניתקנה על הרגשת הלב, ומותר לברכה גם במצב של ספק?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת אחרי מות - איסור אכילת דם הראשונים נתנו טעמים שונים לאיסור אכילת הדם: מניעת עבודה זרה, חינוך האדם והדאגה לבעלי החיים. טעמים אלו מייצגים את שלושת המימדים של עבודת ה', ע"פ משנתו של פרנץ רוזנצווייג: אלוקים, אדם ועולם.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת אמור - אופיין הכפול של מתנות העניים באמצע פרשת המועדות, מזכירה התורה את מצוות מתנות העניים. מה הקשר בין מתנות העניים לבין חג השבועות? מדוע חוזרת התורה על חיוב מתנות העניים, למרות שהוא הוזכר כמעט באותן מילים בפרשת קדושים? ייתכן שהאזכור הכפול מלמד על אופיין הכפול של מתנות העניים: מצוות שבין האדם לחבירו, ומצוות שבין האדם למקום.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת בא - קידוש החודש והמועדים כיצד מתקדש החודש ונקבעים המועדים לאחר ביטול בתי הדין? לדעת הרמב`ן, הלל הזקן, שתיקן את לוח השנה הקבוע, קידש את החודשים והמועדים לזמנינו. לדעת הרמב`ם, בני ארץ ישראל מקדשים - גם בזמנינו - את החודשים והמועדים. כיצד ייתכן הדבר? האם יש תוקף הלכתי ל`ברכת החודש` הנאמרת בשבת מברכין?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת בהעלותך - התרועה בחצוצרות ומצוַת התפילה בפרשת בהעלותך, מצווה התורה להריע בחצוצרות בהזדמנויות שונות. מה פשרה של מצווה זו? האם פירושה הוא מצווה להתפלל בזמנים אלו, או מצווה לשוב בתשובה?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת בהר - שמיטת קרקעות הראשונים הזכירו שלושה טעמים לשמיטת הקרקעות: טעם חקלאי, טעם חברתי וטעם חינוכי. הטעמים השונים משפיעים על אופייה של המצווה: האם איסורי השמיטה הם איסורי גברא או איסורי חפצא? לשאלה זו נפקא-מינות רבות: האם מותר לעשות מלאכת קרקע בשמיטה בגרמא? האם הקרקע מופקרת באופן אוטומטי, או שהאדם צריך להפקיר אותה בצורה פעילה?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת בחוקותי - תמורה כאשר אדם מנסה להמיר בהמת קדשים - שתי הבהמות (המקורית והתמורה) מתקדשות. מהו אופיו של דין זה? האם התמורה חלה, והבהמה המקורית נותרת קדושה כקנס; או שמא התמורה אינה חלה, ובהמת התמורה מתקדשת כקנס? שאלה זו קשורה למחלוקת הידועה בדבר "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד - אי עביד מהני (או לא מהני)". למחלוקת זו גם השלכה מחשבתית חשובה, בדבר נשוא הציווי האלוקי.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת בלק - קנאים פוגעים בו! נחלקו האמוראים בפרשנות מעשהו של פינחס: האם הוא שאל קודם שהרג את זמרי, או שמא עשה זאת על דעת עצמו. גם בהלכה החריגה של `הבועל ארמית - קנאים פוגעים בו`, לדעת רב יש צורך להסתמך על סמכות הלכתית חיצונית.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת במדבר - מה בין כהן ללוי? בניגוד לכהנים, שמעמדם המיוחד מעוגן בפסוקים כבר מראשית פרשיות המשכן, מעמדם של הלויים מוזכר לראשונה רק בתחילת ספר במדבר. ייתכן שעובדה זו מלמדת על הבדל מהותי בין השניים: מעמדו המיוחד של הכהן הוא מהותי, ואילו מעמדו המיוחד של הלוי הוא פונקציונאלי, ונגזר מתפקידו. כך ניתן להסביר גם הבדלים שונים בין ההלכות החלות על שניהם (כשרות בעל מום לעבודה, גילאי העבודה והכשרות לעבודה שונה).
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת בראשית - המאורות הגדולים ויום השבת שתי מערכות של מועדים מקודשים מוכרים בעולם ההלכה: המערכת של שלושת הרגלים, המבוססת על הירח והשמש, והמערכת של ימי השבוע, המבוססת רק על האמונה בקב`ה, בלי עוגן בעולם המציאות. באופן מפתיע, דווקא המערכת המציאותית נקבעת באופן בלעדי ע`י בני אדם, ואילו המערכת השנייה קבועה וקיימת משבעת ימי הבריאה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת בשלח - אל יצא איש ממקומו ביום השביעי בדרך כלל, אדם העושה מלאכה בשבת עובר על לאו של עשיית מלאכה ועל עשה של שביתה ביום השבת. האם הוא הדין ביחס לאיסור תחומין, או שמא מעמדו של איסור זה שונה ממעמד שאר איסורי השבת?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת דברים - תפקידם הכפול של השופטים פרשת מינוי השופטים מתוארת בפרשת יתרו כמתרחשת לפני מעמד הר סיני, ואילו בפרשת דברים - כמתרחשת לפני קבלת התורה. מה פשר סתירה זו? ייתכן שלתפקידם של השופטים יש אופי כפול, במקביל לתיארוך הכפול של מינויים: מחד - הם שליחי הציבור ואחראים להשכין שלום בין האנשים; ומאידך - הם שליחיו של הקב`ה, ואחראים ליישם את דיני התורה על הסכסוכים המובאים לפניהם.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת האזינו - מצוַת כתיבת ספר תורה האם כל אדם חייב לכתוב לו ספר תורה, או שדי לו לקנות ספר כזה? מדוע התורה ניסחה את הציווי לכתוב ספר תורה בלשון "כתבו לכם את השירה הזאת"?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת וארא - והמה עזרו לרעה מדוע נענש פרעה, למרות שהוא רק מימש את גזירת הקב`ה על עם ישראל, כפי שהובאה ב`ברית בין הבתרים`? בשאלה זו נחלקו הרמב`ם והרמב`ן. נראה, שמחלוקתם משקפת מחלוקת יסודית בשאלה עד כמה צריך האדם להשתדל לממש את מה שנראה לו כרצון ה', גם כאשר הוא עומד בניגוד למוסר המקובל.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת וזאת הברכה - חידוש הסמיכה האם ניתן לחדש את הסמיכה בימינו? הרמב"ם כותב שאם יסכימו כל חכמי ארץ ישראל לסמוך מישהו - הרי הוא סמוך, אולם ייתכן שהוא מסתפק בדבר. במאה ה-16, על רקע בעיית האנוסים, התעורר פולמוס הסמיכה במלוא עוזו.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת ויגש - ייחודו של קרבן השלמים יעקב היה הראשון להקריב קרבן שלמים. מצד אחד - קרבן זה פחות קדוש מקרבנות אחרים, אך מצד שני - יש לו דינים ייחודיים המלמדים על קדושתו היתירה. מהו סודו של קרבן השלמים?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת ויחי - חובת אבלות מניין? מה מקורה של חובת האבלות? האם היא מדאורייתא או מדרבנן? מדוע קובע הירושלמי שמשה רבנו נצרך לתקן שבעת ימי אבלות ושבעת ימי משתה החתונה, אם ממקורות רבים ברור לנו שמנהגים אלו נהגו עוד קודם למתן תורה?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת וילך - מצוות הקהל וכתיבת ספר תורה מה טיבן של מצוות ההקהל וכתיבת ספר התורה? מדוע מצוות אלו נזכרו באמצע פרשייה אחרת - פרשיית כתיבת ספר התורה ע`י משה ומסירתו למשמרת ללויים?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת ויצא - מתי מותר לצאת מהארץ? מהן הסיבות המתירות לאדם לצאת מהארץ? מהו שורשו של איסור היציאה לחוץ לארץ?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת ויקהל - לא תבערו אש בכל מושבותיכם נחלקו התנאים מדוע ייחדה התורה איסור מפורש למלאכת ההבערה, בניגוד לכל מלאכות השבת: האם הבערה ללאו יצאת, והיא שונה מכל שאר מלאכות השבת, או שמא `הבערה לחילוק מלאכות יצאת`, ולמדים ממנה על כל שאר המלאכות. ממה נובע מעמדה הייחודי של מלאכת ההבערה?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת ויקרא - קרבנות יחיד וקרבנות ציבור המדרש לומד מראשית פרשת ויקרא שאף הציבור יכול להביא קרבן עולה. אמנם, אין סומכים על קרבן ציבור. ניתן להסביר שלקרבן ציבור אין בעלים שיכול לסמוך עליו, אך ניתן גם להסביר שהסמיכה מסמלת שהקרבן מומת במקום מביא הקרבן שחטא, ולכן היא שייכת רק בקרבנות יחיד, שכן ברית כרותה לציבור שאיננו כלה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת וירא - ענישה קולקטיבית מדוע הקב`ה ביקש להעניק את סדום ועמורה בצורה קולקטיבית, ולא להציל את הצדיקים שבה? האם הקב`ה שופט את החברה כמכלול שלם, או כל פרט בנפרד?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת וישב - איסור השחתת זרע המדרש מספר שער ואונן עברו שניהם על איסור השחתת זרע. מהם גדריו של איסור זה? האם תשמיש במוך נאסר משום השחתת זרע?
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת וישלח - איסור אכילת גיד הנשה, ומערכת המצוות של ספר בראשית התורה אוסרת עלינו לאכול את גיד הנשה, שכן איבר זה מסמל את הנשגב מבינתו של האדם. גם שתי המצוות האחרות של הספר - ברית המילה ו`פרו ורבו` - מסמלות את המתח שבין עשייתו של האדם בעולם הזה לבין הכרתו בקב`ה הנעלה והמופלא מהגיונו.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת חוקת - פרה אדומה וטומאת מת הרמב`ם מונה שתי מצוות שונות בפרשת הפרה האדומה: דיני הפרה האדומה וטהרת טמאי מתים כמצווה אחת, והציווי לעשות אפר פרה אדומה כמצווה שנייה. הרמב`ן חלק על הגדרת המצווה הראשונה כמצווה, שכן לדעתו קביעה הלכתית שאינה הנחיה נורמטיבית (כמו 'דיני טומאת שרץ') אינה יכולה להיחשב מצווה; והיראים חלק על הגדרת המצווה השנייה כמצווה, שכן אין עניין בהכנת האפר כשלעצמו, אלא רק בטהרת טמאי המתים. ייתכן, שלדעת הרמב`ם יש עניין עצמאי בכך שטמאי מתים יוכלו להיטהר אם רק ירצו בכך.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת חיי-שרה - נר דלוק מערב שבת לערב שבת האם ניתן לצאת ידי חובת הדלקת נרות שבת בנר דלוק, או שמא צריך להדליק את הנר במיוחד לכבוד השבת? פתרון שאלה זו קשור לאופי הכפול של מצווה זו: כבוד שבת ועונג שבת.
שיעורי טקסט הרב יצחק בן-דוד פרשת יתרו - לא תחמוד מה פשר האיסור לחמוד? המכילתא כותבת שעוברים על איסור זה רק בחימוד שהוביל לידי לקיחה בפועל. נחלקו הרמב"ם והראב"ד, האם עיקר האיסור הוא החימוד, או שמא עיקר האיסור הוא הלקיחה.

עמודים