עיון באגדה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אליהו שי ?`מיתתו בצוק`
שיעורי טקסט הרב אליהו שי בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים
שיעורי טקסט הרב אליהו שי יום הכיפורים - איל אחד או שני אילים?
שיעורי טקסט הרב אליהו שי כיבוד אב ואם וכבוד שבת
שיעורי טקסט הרב אליהו שי כיבוד ה' וכיבוד אב ואם
שיעורי טקסט הרב אליהו שי לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'
שיעורי טקסט הרב אליהו שי לאכול מצות בחג סוכות?!
שיעורי טקסט הרב אליהו שי עד מתי צריך השעיר המשתלח להיוותר בחיים?
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שלושה שותפים בו באדם
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ב`ב ס: - לפרוש או לבנות עם חורבן הבית השני, היו כאלו שרצו לפרוש מכל הנאות החיים, והיו שביקשו אף שלא להקים משפחה לאחר החורבן. משמעות ההכרעה שהכריעו גדולי ישראל של אותה תקופה היא שדווקא בשעה שאסון מתרחש על האדם, עליו להתגבר עליו במעשים מלאי חיים.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ב`ב קעה: - הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות במה התייחדו דיני הממונות משאר דיני התורה? ה`תפארת ישראל` הצביע על שני מאפיינים ייחודיים של דיני הנזיקין: יש בהם מקום נרחב לסברא האנושית, ואין בהם 'חומרא' ו'קולא'. ייתכן שיש מקום להרחיב מאפיינים אלו גם לשאר תחומי ההלכה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ב`מ מב. - אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין השיעור מסביר את האימרה `אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין` כענין מיסטי, כדי שניתן יהיה להתפלל ללא שיהיה צורך בנס גלוי או כי ברכה אמיתית מצויה בעולם הרוחני, שאינו יכול להימדד באופן כמותי.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ב`מ נט. - חכמה מול נבואה כיצד יכלו חכמים, בסוגיית `תנורו של עכנאי`, להתעלם מבת הקול שהכריעה הלכה במפורש כדעת ר' אליעזר? מדוע הפסיקה ההלכתית מבוססת רק על דברי החכמים, שהם בשר ודם, ולא על גילויי דעת אלוקיים?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ב`מ נט: - חרם על תלמיד חכם! מי צדק בסיפור נידויו של ר' אליעזר ע`י רבן גמליאל? האם ר' אליעזר, שהקב`ה הכריע כמוהו וביקש לטרוף את ספינתו של רבן גמליאל, או שמא רבן גמליאל - שהרי הוא ניצל בסופו של דבר?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ב`ק צז: - זיקנה ובחרות המטבע של אברהם ושרה מסמל את השילוב האופייני להם בין ההתלהבות לבין החכמה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ברכות ד: - אשרי יושבי ביתך הגמרא מציינת שני מאפיינים של פרק `אשרי יושבי ביתך`: הוא מסודר לפי סדר הא`ב, ומוזכר בו הפסוק `פותח את ידך`. מה הקשר בין שני מאפיינים אלו? ומה ההבדל בין פסוקי דזמרא לבין ההלל?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ברכות ו: - בית המקדש ובית הכנסת האם יש לרוץ לבית הכנסת, או ללכת אליו בצורה שקולה ומדודה, המשקפת את הכבוד למקום התפילה? מהו האיזון הראוי בין אצילות וכבוד לבין חמימות ומשפחתיות?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ברכות ח. - שילוב התפילה והלימוד בשתי מימרות מדגיש אביי את חשיבות הצמדת מקום התפילה למקום הלימוד. ר' צדוק הסביר שהדבר מרמז לשילוב בין תחושת העצמאות לבין תחושת התלות בקב`ה, אך ניתן גם להסביר שהרמז הוא לאיזון העדין שבין השכל והרגש בעבודת ה'.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ברכות י. - איש העכשיו ואיש הנצח מי עדיף: המלך או הנביא? האם חזקיהו היה צריך לבוא לישעיהו, או שמא היה ישעיהו צריך לבוא לחזקיהו? הרב קוק טוען שסיפורם של שני המנהיגים הללו מלמד שלעיתים יכולים אינטרסים מיידיים להתנגש עם אינטרסים לטווח רחוק, ויש לדעת לאזן ביניהם.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ברכות כח: - תפילתו של ר' נחוניא בן הקנה מהו הסבר התפילה שיש המתפללים לפני הכניסה לבית המדרש? מהם הסכנות שתלמיד הלומד בבית המדרש עומד בפניהן? מהו ההבדל המהותי בין השכר על לימוד התורה לבין השכר על דברים אחרים?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ברכות נד. - מביקורת לבנייה מהו הקשר בין עונשה של אשת לוט לבין נס הצלתו של לוט מסדום בזכות אברהם? מהי הדרך העדיפה - לקבול על הרוע, או להוסיף טוב?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ברכות סג. - עמל התורה מדוע מדמה המדרש את ההצלחה בלימוד התורה להקאת חלב אם? מהי הדרך החינוכית הנאותה, ומהי מטרתו העיקרית של המחנך: להקל על התלמידים, או לדרבן אותם לעמול ולהשקיע?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ברכות סד. - פעילות ומנוחה בעולם הבא מדוע אין לתלמידי החכמים מנוחה בעולם הבא? המהרש`א, בהסברו למדרש זה, מבחין בין מנוחה לבין שלמות: הצדיקים אמנם ינוחו בעולם הבא, אך ימשיכו להתקדם במעלות עבודת ה'.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו גיטין נה. - על ענווה וחורבן ירושלים מדוע הגמרא מאשימה את קמצא בחורבן ירושלים, והלא אין לו שום קשר לסיפורו העגום של בר-קמצא שהביא לחורבן? מה יכולים אנו ללמוד מכך שסיפורי החורבן מובאים בגמרא דווקא במסכת גיטין? מדוע מאשים רבי יוחנן את ר' זכריה בן אבקולס בחורבן?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו יבמות סב: - כלל ופרט בספירת העומר כיצד אירע שדווקא תלמידיו של ר' עקיבא, שהדגיש את המצווה `ואהבת לרעך כמוך`, לא נהגו כבוד זה בזה? ה'שם משמואל' מסביר שאותם תלמידים ראו את עצמם כגוף אחד גדול, וממילא לא ראו צורך לנהוג כבוד בחבריהם. דווקא בספירת העומר, יש להפנים את היחס הראוי שבין הפרטים לבין הכלל.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו יבמות סג. - האם מותר לשנות למען השלום? הגמרא מספרת שרב אסר על בנו לשנות מפני השלום, למרות שבאופן עקרוני הדבר מותר. מתי מותר ומתי אסור לשקר מפני שלום בית?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו יומא לה: - מפני מה לא עסקת בתורה?! הגמרא מביאה שלושה אנשים המלמדים שכולם יכולים לעסוק בתורה: עשירים, עניים ורשעים. מדוע משווה הגמרא בין שלושת סוגי האנשים הללו? מדוע דווקא יוסף הצדיק נבחר כמודל ללימוד תורה ע`י רשע?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו יומא לה: - עסקו של בית המדרש בתקופתו של הלל, היו גובים כסף בכניסה לבית המדרש. לעיתים אין מנוס מכך, אולם יש לשמור על היחס הראוי בין העיקר - לימוד התורה - לבין הטפל - בית המדרש כעסק.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו כתובות קג. - על מנהיגות ולימוד תורה רבי בחר שלא למנות את ר' חייא לממשיכו בראשות הישיבה שכן הוא לא רצה לפגוע בעשייתו הציבורית החשובה. יש ללמוד מכך מסר חשוב על היחס שבין עשייה ציבורית ללימוד תורה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו כתובות קה: - שוחד הרבנים כיצד בוחנים רב - האם על פי ידיעותיו בתורה, או על פי הפופולריות שלו בציבור? האם רב צריך לנסות לרצות את בני קהילתו?

עמודים