עיון באגדה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו מועד קטן כה. - הספד ואמת מדוע לא עברה מיטתו של רב הונא בדלת לאחר שנפטר? כיצד ראוי להספיד תלמיד חכם שמת: כפי מידתו הגדולה, בצורה שאולי לא תובן ע`י ההמון, או בצורה פופולרית יותר, כמידתם של השומעים?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו סוכה לא. - לא להתייאש! מדוע חייב רב נחמן את ראש הגלות, שעבדיו גנבו עצים מאישה זקנה ובנו מהם סוכה, לשלם לאישה המסכנה רק פיצוי כספי? שאלה זו משמשת את ר' צדוק הכהן מלובלין כדי לטוות חוט המתחיל באברהם ושרה, הזוכים לבן לאחר שכבר התייאשו מלקוות לו, לבין כל יהודי ויהודי.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו סוכה נב. - חדשנות ויצר הרע כיצד נתמודד עם החדשנות שמשתמש בה היצר הרע כדי להביא את האדם לחטא?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו סנהדרין לז: - איסורי התורה ושושנים הגמרא משווה את איסורי התורה לגדר של שושנים, המונעת מן האדם להיכנע ליצרו הרע. מה פשר דימוי זה?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ערובין יג: - יראת שמיים ובריאת האדם כיצד יכולים חכמים לקבוע כי `נוח לו לאדם שלא נברא משנברא`, והלא כתוב מפורש אומר `והנה טוב מאוד`?! ייתכן שהתשובה לשאלה זו תלויה בהבחנה בין עבודה מיראה לבין עבודה מאהבה, ובהבנה כי `הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים`.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ערובין סה: - היקף חייו הדתיים של האדם `בשלושה דברים אדם ניכר: בכוסו, בכיסו ובכעסו`. מאמרה זו למד המהרש`א כי היהדות אינה עוסקת רק בחובות שבין האדם למקום ובין האדם לחבירו, אלא גם באלו שבין האדם לעצמו. מדעה נוספת המובאת במדרש ניתן ללמוד שהיהדות מייחסת חשיבות רבה למה שעושה האדם בשעות הפנאי שלו.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו ערכין טז: - ערכה של ענווה שלא לשמה הגמרא מעמתת בין תוכחה לשמה לבין ענווה שלא לשמה. נראה, שהמדרש רומז לכך שישנן מצוות שאין לרדוף אחריהן, שכן להיטות מוגזמת לקיימן מעידה על מניעים לא-טובים.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו פסחים סו. - תחילת דרכו של הלל הגמרא מספרת שכשבני בתירא לא ידעו כיצד מביאים קרבן פסח כשפסח יוצא בשבת, הלל קנטר אותם. מדוע התנהג כך הלל?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו פסחים קי: - שדים ואמונות תפלות מדוע חז`ל לא יצאו בתקיפות נגד אמונות תפלות, אלא השאירו להמון העם מקום להאמין בהן?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו שבת יג:; שבת ל: - סתירות ופתרונן על שלושה ספרים - יחזקאל, קהלת ומשלי - מעידים חז`ל שרצו לגוזנם בגלל סתירות שנתגלעו בהם, אך לבסוף החליטו להכלילם בתנ`ך. את הסתירות שבספר יחזקאל הצליחו חז`ל לתרץ, על ספר קהלת נאמר שתחילתו וסופו טובים, ועל ספר משלי כלל לא מוסבר מדוע החליטו להכלילו בתנ`ך. כיצד עלינו לסתירות שאנו מוצאים בלימודנו?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו שבת כא: - נס חנוכה מדוע מדגישים חז`ל את נס פך השמן, ולא את נצחון המכבים על היוונים? המהר`ל מסביר שחז`ל רצו להדגיש את מעורבות הקב`ה בנס, ואילו ה`משך חכמה` מבאר שהתורה חוגגת נצחונות רוחניים, ולא גשמיים. שני ההסברים הללו יכולים להסביר מדוע שילבה הגמרא את סיפורו של יוסף בתוך דיני החנוכה.
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו שבת לא. - הלל שמאי והנכרי (א)
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו שבת לא. - הלל שמאי והנכרי (ב)
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו שבת צו: - מיהו המקושש? מדוע יש הבדל בין זיהוי צלפחד כמקושש לבין זיהויו בחטא המעפילים? ההבדל המהותי בין החטאים. מדוע רבי עקיבא מזהה את צלפחד כמקושש?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו שבת קמה: - תלמידי חכמים שבבבל הגמרא מספרת שתלמידי החכמים שבבבל היו לבושים בצורה נאה, כדי להסתיר את העובדה שהם אינם בני תורה. מה פשר הגמרא הזו, ומה נוכל ללמוד ממנה?
שיעורי טקסט הרב יצחק בלאו תענית כ. - ר' אלעזר והמכוער מהו היחס הראוי בין התורה לבין העולם: האם תלמיד חכם צריך להתבונן על העולם בצורה שלילית, או שמא עליו לחפש בו צדדים חיוביים?

עמודים