ה`בעל שם טוב` על התורה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי יום הכיפורים - לבקש משם, בהיותו קרוב יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פסח - אילו לא שיקע צרינו בתוכו... שלא נסחב איתנו את שאריות מצרים גם לארץ ישראל, אלא נזעק לה' בכל הכוח. וישועת ה' כהרף עין.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פסח - חוזרים בשאלה בכל הלילות אנו מנסים לעשות תשובה, אבל פסח הוא חג של שאלות. החושך גדול במשך כל השנה, אבל דווקא בחג של הגאולה - הקושיות מתעצמות.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשיות ניצבים-וילך - לא נפלאת היא ממך יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת אמור - ספירת העומר: פתחו שערים ויבוא גוי צדיק ספירת העומר מייצגת את העלייה ההדרגתית, שהראי"ה קוק מוצא לה רמז בטעם ה"דרגא". עלייה זו היא איטית וקצובה, אך היא גם תמידית ואינה מפסיקה.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת בא - הלומד מכל אדם אין אדם רואה נגעי עצמו, ואין לו אלא להשתמש באנשים אחרים לשם כך. כל דבר שברא הקב`ה בעולמו - יש לקחת ממנו ולהשתמש בו לעבודת ה', ומכל דבר צריך האדם ללמוד להעביר על עצמו ביקורת בונה.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת בהעלותך - להינצל מהאספסוף ולנצל אותו בפרשתנו, האספסוף התאווה לבשר והתלונן על משה ואהרן. כיצד אפשר להינצל מהנטייה האספסופית של הגוף, וחשוב מכך - כיצד אפשר לנצל אותה לעבודת ה'?
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת בהר - הרצון לקשר עם הקב`ה הדרגה הנמוכה ביותר, מתחת לדרגתו של מי שכבר אינו מתפלל לשוב בתשובה, היא דרגתו של מי שחושב שהוא בדרגה גבוהה. הוא השיג מעט, אך כיוון שנכנסה בו קצת יראה - נכנסה בו גאווה, ואין הוא והקב`ה יכולים לדור במחיצה אחת. הבנה זו היא בסיס ויסוד בתורתו של הבעל שם טוב, שבתחומים מסויימים העדיף את היהודים הפשוטים על פני הלמדנים.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת בחוקותי - בזכות לימוד זכות בבית מדרשו של הבעש`ט למדנו שכשם שיש ללמד זכות על עם ישראל, כך יש ללמד זכות גם על הקב`ה, בקבלת הייסורים באהבה. לכן, השתדלו הוגי החסידות לפרש את פסוקי הקללה כברכה, או לפחות להראות את יתרונה של הברכה על הקללה.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת בלק - על העיוורון מה פשר סתימות עינו של בלעם? רש`י מביא שתי דעות: יש שפירשו שבלעם היה סומא באחת מעיניו, ואונקלוס תרגם שבלעם ראה היטב (מראות נבואה). בסיפור של ר' נחמן, `מעשה משבעה קבצנים`, אנו רואים שהעיוור, שאינו מסתכל על העולם הזה, הוא הרואה האמיתי. גם הבעש`ט הסביר שהקב`ה סימא את עין בלעם כדי שלא יוכל לחטוא באותה עין, וכך תוכל לשרות עליו נבואה.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת במדבר - על האדם וסביבתו האם הצדיק צריך להתעלם מסביבתו, בבחינת `ולא יבוש מן המלעיגים עליו` או שמא עליו דווקא להתערב עם הסובבים אותו כדי שלא להיות 'צדיק בפרווה'? במדרש על פרשתנו עולים שני כיוונים מנוגדים. נראה, שבעזרת הסבריו של הבעש`ט ניתן לשלב ביניהם.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת בראשית - אפשר גם לצעוק בלחש... בעולם החסידות, פעולה גשמית הנעשית בקדושה יכולה לקדש את העולם. לכן, אין צורך לפעול כלפי חוץ, ויכול הצדיק לפעול בתוך עצמו - ולקדש את העולם בעבודתו.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת בשלח - אז ישיר משה פירש ר' לוי-יצחק מברדיצ'ב: כל מה שהאדם עושה - הוא מפעיל את הקב`ה לעשות כמוהו, וזה מה שנאמר `ה' צלך`. כאשר במערכה הראשונה מופיעים כינורות וכלי זמרה - במערכה האחרונה ודאי תהיה סיבה אמיתית להשתמש בהם...
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת דברים - פחדו בציון חטאים יסודו של חטא המרגלים היה בפחד מפני יושבי הארץ. משה אמר לבני ישראל שאל להם לפחוד מהענקים יושבי הארץ, כיוון שה' איתם. האדם צריך לפחד ולהתמלא יראה רק מהקב`ה ומהחשש שימרוד בו, והבעש`ט לימד ששתי היראות תלויות זו בזו: מי שאינו ירא מה' ית' - ירא מדברים אחרים.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת וארא - שמותיו והנהגותיו של הקב`ה הקב`ה מתגלה אלינו בשמות שונים המייצגים הנהגות שונות. למרות זאת, אנו נדרשים להתייחס אליו בדרך אחת: `בכל מאודך - בכל מידה ומידה שמודד לך, הווי מודה לו מאוד מאוד`. לדברי האדמו`ר מצ'רנוביל, בספרו `מאור עיניים`, כשאנו מודים לקב`ה על שהוא מודד לנו במידת הדין - נהפך בזה הדין לרחמים.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת ואתחנן - אהבת עולם אהבתיך כאשר אדם מישראל לומד תורה - הוא קורא בשמו של הקב`ה, ורחמיו של ה' ית' מתעוררים. כך מבטא הבעש`ט את הקשר שבין העיסוק בתורה לבין אהבת ה' הנצחית.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויגש - צער השכינה וצער הבנים השולחן-ערוך פותח בחובה להצטער על חורבן הבית, והגמרא פותחת בכך שהקב`ה מצטער על גורלם של בניו. צער השכינה על גורלנו גדול מצערו ית', כביכול, על מצבו, ואף גדול מצערנו שלנו על המצב שבו אנו נמצאים.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויחי - המשיח יבוא בהיסח הדעת הגמרא כותבת ש`שלושה באים בהיסח הדעת: משיח, מציאה ועקרב`. בתורתו של הבעש`ט, הפכה אמירה זו לעקרונית: המשיח יבוא דווקא כשלא יתעסקו בו, ומי שמתעסק בו - מעכב את בואו. מה פשר קביעה זו?
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויצא - `ויאהב יעקב את רחל` מה יעשה אדם שנופלת בלבו אהבה רעה? כיצד יכול אדם לפעול בלבו התרגשות והתפעלות מדברים שבקדושה? לפעמים המלך מזמין את האדם לבירור. רק טפש ינסה לרצות את השליח, במקום לרוץ למלך ולרצות אותו באופן ישיר.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויקהל - ככל אשר צוה ה' את משה הביטוי `ככל אשר צוה ה' את משה` חוזר שוב ושוב בפרשיות המשכן. מהי משמעותו של ביטוי זה? ה`אור החיים` הקדוש מסביר שהתורה פירטה רק את מיעוט הלכות המשכן, ורוב ההלכות - ודווקא הפנימיות שבהן - נותרו בחינת תורה שבעל פה. אף אנו, כאשר באים לקיים מצווה מן המצוות, שומה עלינו ללמוד גם את ההלכות שאינן כתובות במפורש - פנימיות ההלכה.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויקרא - אשר נשיא יחטא לעיתים, הקב`ה שולח לנו צדיקים כדי שיזכירו לנו את הקב`ה.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת וירא - השמחה שהלכה לאיבוד `את יצחק והעלהו לעולה` - כי ע`י השמחה והצחוק לשם שמיים, מעלה כל ימי הצחוק של הבחרות גם כן למעלה`. מהי שמחה חיובית ומהי שמחה שלילית?
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת וישב - `ארץ מגורי אביו` ה`תולדות יעקב יוסף`, תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, גזר את שם ספרו הגדול מפסוקי הפתיחה של פרשתנו. בשתי דרשות על פסוקים אלו, הוא מציע לנו - החיים בצל הטרור והאנטישמיות - כיצד לכלכל את צעדנו.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת וישלח - בין יראה ליראת ה' מהי היראה הראויה? מה היחס בין הפחד שפוחד האדם מזאבים או מאויבים לבין היראה שעליו לירוא מהקב`ה?
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת זכור - עמלק מיהו עמלק? האם זהו עם, או אולי הייאוש או הכפירה בה' המצויים בלבו של כל אחד? כיצד אפשר להילחם בעמלק?
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת חוקת - מטהרת טמאים ומטמאת טהורים ייחודה של הפרה האדומה הוא בפעולתה הכפולה: היא מטמאת טהורים ומטהרת טמאים. פעולה כפולה זו באה לידי ביטוי במרכיביו של אפר הפרה: הארז והאזוב מסמלים את האיזון הדרוש בין הצניעות והענווה לבין קורטוב הגדלות והגאווה הדרושים לאדם. איזון דומה מצאנו ביחס ללימוד שלא לשמה: בדרך כלל, צריך האדם ללמוד לשמה בלבד, אך כאשר הוא מרגיש שהוא עומד ליפול - עליו להיעזר בתרופת ה`שלא לשמה` כדי להתגבר על יצרו.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת חיי-שרה - `ואבוא היום אל העין` וגו' לעיתים, פשט הכתוב מסנוור אותנו, ואיננו שמים לב לרבדים נוספים הקיימים בכתוב: לדרש, לרמז ולסוד. בשיחתו של אליעזר - `שיחתם של עבדי אבות` - רמוזים סודות גדולים שאינם נמצאים אפילו בחשובי החידושים של הבנים.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת יתרו - המניעות בעבודת ה' פעמים רבות, נתקל האדם במניעות המפריעות לו בעבודת ה'. ר' נחמן מברסלב נהג להסביר שהקב`ה חבוי גם בתוך המניעות, וגם על ידן ניתן להתקרב לה' ית'. ועל זה אמר הכתוב: `ומשה נגש אל הערפל, אשר שם הא-לוהים`.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי תבוא - הפותח שער לדופקי בתשובה יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו.
שיעורי טקסט הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי תצא - על קן ציפור יגיעו רחמיך הבעש`ט, כמו הרמב`ם חשב שמותר לנו להתפלל לקב`ה ולבקש ממנו שירחם עלינו כשם שריחם על הציפור במצוַת שילוח הקן.

עמודים