ה`שפת אמת` על התורה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן סוכות - הישיבה בסוכה והשיבה אל ה'
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן ספר במדבר - המניין והמדבר במצוַת השמיטה, מדגישה התורה שהארץ צריכה לשבות; במצוַת היובל, התורה מדגישה שהאדם הוא זה ששובת. ה`שפת אמת` מדמה את ההבדל בין שתי המצוות הללו להבדל שבין התפילין של ראש לבין התפילין של יד: קודם צריך האדם לקשור את עצמו למצוות, ורק אחר כך הוא מתחבר אליהן ומבין כי קיום המצוות הוא החופש האמיתי.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פסח - שירת הלב ה`שפת אמת` מדגיש כי מוקדו של הקרבן הוא הבאת הפנימיות לפני ה', ולא פעולה ההקרבה הטכנית. כבר יצחק אבינו, ראשון המוקרבים על גבי המזבח, לא עלה לבסוף לעולה. האיל הועלה תמורתו, והוא הסתפק בהבאת אישיותו ורצונותיו לקרבן לה'.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשיות מטות-מסעי - להכיר שהכל מאת ה'
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת אחרי מות - קדושה ומעשה ארץ מצרים מה חשיבותה של פרשת העריות, שאנו קוראים בה ביום המקודש בשנה - ביום הכיפורים? ה`שפת אמת` מסביר שמדיני העריות אנו למדים שדיני הקדושה אינם שייכים רק למקדש, לשבת ולימים הטובים, אלא הקדושה שייכת לכל חלקי הבריאה.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת אמור - אמרות טהורות `בעשרה מאמרות נברא העולם` - יש בכך כדי ללמדנו שלמרות שאנו נוטים להעריך את החומר, ולא את הרוח, הרי דווקא המאמר הוא יסוד הקיום בעולם. זוהי הסיבה לכך שדווקא בפרשיות הקדושה והטהרה חוזרת התורה פעמים רבות על מילים המציינות אמירה.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת בא - עשרת המאמרות ועשרת הדיברות `אחר גאולת מצרים נעשה מעשרה מאמרות עשרת הדיברות באמצעות עשר מכות`. מה פשר אמרה זו של ה`שפת אמת`?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת בהעלותך - כי נר מצווה כיצד יכולה הדלקת המנורה לנחם את אהרן על כך שלא השתתף בהקרבת קרבנות הנשיאים? ה`שפת אמת` מסביר שהדלקת המנורה מסמלת את יישום העקרונות הגדולים של התורה בחיי המציאות באמצעות קיום המצוות, ולכן היא מסמלת למעשה את מהותו של המשכן.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת בהר - מה עניין שמיטה להר סיני במצוַת השמיטה, מדגישה התורה שהארץ צריכה לשבות; במצוַת היובל, התורה מדגישה שהאדם הוא זה ששובת. ה`שפת אמת` מדמה את ההבדל בין שתי המצוות הללו להבדל שבין התפילין של ראש לבין התפילין של יד: קודם צריך האדם לקשור את עצמו למצוות, ורק אחר כך הוא מתחבר אליהן ומבין כי קיום המצוות הוא החופש האמיתי.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת בלק - תלמידיו של אברהם ותלמידיו של בלעם
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת בראשית - הכל יכול וכוללם יחד
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת בשלח - ירידת המן וקבלת התורה מדוע דווקא איסוף המן הוא המבחן לכך שישראל ראויים לקבלת התורה? במה ניסה הקב`ה את ישראל במן: האם בכך שלא ילקטו יתר על המידה, או בכך שילקטו את המן יום אחרי יום בלי שינוי ובלי הפסק?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת דברים - דיבורו של משה וקבלת התורה
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת האזינו - מה פשר הסתרת פניו של הקב`ה?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת וארא - בין משה לאבות מה מעמדה של הצהרת הקב`ה - `וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בא-ל ש-די, ושמי ה' לא נודעתי להם`? מהו ההבדל בין התגלות ה' לאבות לבין התגלותו למשה?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת ואתחנן - כוחה של התפילה
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת ויגש - יוסף וגלות מצרים מדוע התחילה הגלות רק לאחר מותו של יוסף? יוסף הכין את מצרים לקראת בואם של אביו ואחיו, כיוון שידע להתכנס וליצור בעולם המנוכר מקום מוכר ובטוח.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת ויחי - שפת אמת תיכון לעד המילים שאמרו בני של יעקב ליעקב - `שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד` - הפכו לאמירה המנחה את בני-בניהם עד ימינו אנו.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת ויצא - קפיצת הדרך ותפילת ערבית במדרש אחד מקשרים חז`ל בין שני מעשים של יעקב אבינו: שקפצה לו הדרך, ושתיקן תפילת ערבית. מהו הקשר ביניהם? לדברי ה`שפת אמת`, יעקב מלמדנו כי בעזרת הרצון, יכול האדם להתגבר על מגבלות הבריאה, ואף להתקשר לקב`ה בזמן של חושך.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת ויקהל - שותפות האדם בבריאה ושותפות הקב`ה בבניין המשכן כשם שהקב`ה הותיר לאדם מקום להשלים את בריאת העולם, ולא כילה את מלאכת הבריאה בששת ימי בראשית, כך נדרשו ישראל להותיר לקב`ה מקום במלאכת המשכן, ולא להשלימו לבדם.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת ויקרא - אדם כי יקריב מכם ה`שפת אמת` מדגיש כי מוקדו של הקרבן הוא הבאת הפנימיות לפני ה', ולא פעולה ההקרבה הטכנית. כבר יצחק אבינו, ראשון המוקרבים על גבי המזבח, לא עלה לבסוף לעולה. האיל הועלה תמורתו, והוא הסתפק בהבאת אישיותו ורצונותיו לקרבן לה'.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת וירא - ההתגלות וברית המילה מדוע דווקא ברית המילה פתחה את עיניו של אברהם לזכות בהתגלות המלאכים? מה משמעות ה`ראייה` שבה נגלה הקב`ה לאברהם?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת וישב - יוסף ואשת פוטיפר שני סוגי נסיונות יש: ניסיון שבו נדרש האדם להתגבר על יצרו, וניסיון שבו נדרש האדם להבין שהרע שבעולם קבוע מאת ה'. ה`שפת אמת` מסביר שנסיונו של יוסף היה ניסיון מהסוג השני, ויוסף הצליח בו רק כי ה' שלל ממנו את הבחירה החופשית.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת וישלח - שלמותו של יעקב מה הקשר בין `וייוותר יעקב לבדו` לבין `ונשגב ה' לבדו`? כמו המציאות העתידית, בה יהיה ה' אחד ושמו אחד, כך גם מידתו של יעקב היא להילחם ברע ולא להשלים עמו.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת חוקת - התורה והמים התורה היא טבעית לאדם, אך האדם נדרש לחפש אחריה. בכך, דומה היא למים, שהאדם מחזר אחריהם כל ימיו, כדי שלא למות מצמא.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת חיי-שרה - שנותיהם של צדיקים הצדיקים מבינים וחווים את העובדה שאין רגע אחד דומה למשנהו. ציר הזמן חודר לאישיותם וללבבם. לכן, כל רגע בחייהם הוא משמעותי, וזוהי הסיבה שהתורה מונה את שנותיהם של אברהם ושרה.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת יתרו - אנוכי ה' א-לוהיך האם `אנוכי ה' א-לוהיך` הוא הדיבר הראשון של עשרת הדיברות? מה פשרו של ציווי זה?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת כי תבוא - מה עניין יציאת מצרים אצל ביכורים?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת כי תצא - בכל דרכיך דעהו
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פרשת כי-תשא - אות היא ביני וביניכם מחד, השבת היא אות בין ישראל לקב`ה; מאידך, היא זכר לבריאת העולם. כיצד שני מסרים אלו משתלבים ביחד? כיצד תורמת השבת לכוחו של אדם מישראל?

עמודים