עיון מחשבתי בתנ`ך
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן מי מדד בשעלו מים (ישעיהו מ') הנביא ישעיהו מתאר את בריאת העולם כפעולה דקדקנית ומדוייקת, ובכך מעביר לעם ישראל מסר שהקב"ה משגיח על מעשיהם ועתיד לגאול אותם.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן מלכות בית דוד (שמואל ב' כ`ג) מהו ייחודה של מלכות בית דוד? מדוע זכה דוד לשושלת מלוכה נצחית?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן מנורת המקדש וחנוכה הרמב`ן בפירושו על פרשת בהעלותך מקשר בין הדלקת נרות חנוכה לבין הדלקת נרות המנורה בבית המקדש. מכאן, שחג החנוכה מסמל שהשכינה שורה בכל בית מישראל גם אחרי החורבן.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן מצור אשור על ירושלים כיצד ניצלה יהודה ממצור סנחריב מלך אשור?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן משיב הרוח ומוריד הגשם (תהילים ס`ה) מזמור ס"ה שבתהילים מבטא את ההכרה בכך שהטוב שבעולם הוא מאת ה', הרצון להתקרב אליו, הודאה בכך שהוא המפעיל את גרמי הטבע, וניסיון להתקרב אליו ית' באמצעות הטבע בכלל והגשם בפרט.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן נבואות ירמיהו על ירושלים מדוע ניסה ירמיהו לשכנע את עם ישראל להיכנע לבבלים? מדוע לא צידד בהתנגדות תקיפה, מתוך אמונה בה'?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן נתת ליראיך נס להתנוסס (תהילים ס') מזמור ס' שבתהילים הוא קשה, ואחד מהפסוקים הקשים שבו הוא: "נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושט סלה". מה פירושו של פסוק זה? מהו ה"נס" ומהו ה"קושט"? האם הפסוק מתאר ניצחון או מפלה?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן ספר משלי מדוע ספר משלי מכיל כל-כך הרבה תיאורים מעולם המשפחה? מהו היחס בין ספרי משלי וקהלת, שנכתבו שניהם ע"י שלמה המלך ומתייחסים לבעיות הקיומיות של החיים?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן עיבור השנה (דברי הימים ב' כ`ט-ל') מאילו סיבות מותר לעבר את השנה? בספר דברי הימים מתואר שהמלך חזקיהו, כחלק מטיהור ירושלים והמקדש, עיבר את השנה ודחה את פסח בחודש כדי לאפשר לכל בני ישראל לעלות לרגל בחג.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן עיבור השנה כתכסיס (מלכים א' י`ב) לאחר מות שלמה ופילוג הממלכה, ירבעם ביקש למנוע מתושבי ישראל לעלות לרגל למקדש, ששכן בממלכת רחבעם. לשם כך, הוא עיבר את השנה בחודש תשרי, ושינה באופן מלאכותי את לוח השנה ה'ישראלי' מלוח השנה ה'יהודאי' - של ממלכת יהודה.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן פסח - יום העצמאות! מדוע דווקא גדעון מרבה להשתמש בניסים ובאותות? ייתכן שיש בכך כדי ללמד על מצבו הרוחני הירוד של אותו דור, שנזקק לאותות כדי להאמין בקב`ה.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן קומי אורי כי בא אורך משמעויות רבות לאור במקרא: הוא מסמל טוב, התחלה חדשה, קשר עם ה' והנהגה. זוהי הסיבה לכך שדווקא באור בחר המדרש כדי לסמל את דמותו של משה.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן ראש השנה וסוכות בתקופת עזרא (נחמיה ח') כיצד נחוגו חגי תשרי בתקופת עזרא? מדוע מדגישה כל כך התורה את הקריאה בתורה ואת השמחה בחג הסוכות? הייתכן שלא קראו בתורה ולא חגגו את סוכות מאז הכניסה לארץ?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן רני עקרה הנביא ישעיהו מדמה את עם ישראל לעקרה שלא ילדה. כדי להבין דימוי זה, עלינו לבחון את דמותן של העקרות במקרא, ובעיקר את דמותה של חנה אם שמואל.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן שותפות האדם בגאולה גאולת מצרים לא הייתה פעולת הקב`ה בלבד, ואף בני ישראל השתתפו בגאולה. השתתפות זו באה לידי ביטוי בשני מעשים: בנתינת הדם על המשקוף, ובאכילת בשר הפסח ע`י נימולים בלבד. בכך, מסמל הפסח - כמו גם ברית המילה - את שותפות האדם בגאולה ובמעשי הבורא.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן שמירת השבת בזמן הנביאים כחוט השני, עוברת דרך תוכחות הנביאים התוכחה על אי-שמירת השבת. כך בנבואותיהם של יחזקאל וירמיהו, וכך בתיאורו של נחמיה, לאחר שיבת ציון. מדוע תוכחה זו כה חשובה? מה הפגם החמור כל-כך במסחר בשבת, ומה הקשר בינו לבין לקיטת המן (בימי המדבר) בשבת?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן שנות המצור על ירושלים ארבעה אירועים מרכזיים אירעו בירושלים בתקופת המצור, כפי שמבואר בנבואת ירמיהו: ירמיהו קנה שדה כדי להראות שהגאולה לאחר החורבן היא ודאית, עם ישראל שחרר עבדים בשמיטה וחזר מייד להעביד אותם, הבבלים הפסיקו את המצור לזמן-מה כדי להילחם במצרים, וירמיהו נזרק לבור מלא טיט כעונש על נבואות החורבן שלו.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן שקר הם מנבאים מי היו נביאי השקר? מה ניבאו, ומדוע התנגד כל כך ירמיהו לנבואתם?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן שתי ראיות הן מה פירושו של המונח `ראייה`? יש ראייה חיצונית, ויש ראייה פנימית. לשתי הראיות תפקיד חשוב בגאולת מצרים - החל ממעשה המילדות והצלת משה, עבור דרך פעילותו של משה ומעמד הסנה, וכלה בקריעת ים סוף.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן תודעת ההיסטוריה - הדרך לידיעת ה' (ירמיהו ב') ירמיהו מדגיש כי עם ישראל שכח את הקב"ה כי הוא שכח את ההיסטוריה - את ניסי יציאת מצרים, את ימי הנדודים במדבר ואת כיבוש הארץ. תוכחה זו משתלבת עם דברי התורה, שראתה בלימוד ובזכירת תולדות עם ישראל דרך המלך להכרת ה'.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן תפילה ועתירה (תהילים ה') מה צריך להיות תוכנה של התפילה? האם בכלל יש לה תוכן ספציפי, או רק רצון לקרבת אלוקים? נוכל לענות על שאלה זו מתוך עיון בפסוקי מזמור ה' שבספר תהילים.

עמודים