02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם מלכות שאול: ה'מכה בפטיש'
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם משיחת דוד גם לאחר הדחתו של שאול, שמואל המשיך לאהוב אותו ולהצטער על כשלונו. הדבר מתבטא ביחסו של שמואל לשאול, בהליך בחירתו בדוד ובאופן משיחתו למלך.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם סוף כיבוש תחילת נחלה מהי מטרתם של הפרקים המבדילים בין סוף הכיבוש לבין תחילת הנחלה? נראה, כי מטרתם להראות כי כל מעשי יהושע הם המשך למעשיו של משה, כדי להדגיש את ההמשכיות בין שני הדורות.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם סימנים של חולשה ממבט ראשון, סיפורם של דבורה וברק נראה כניצחון ישראלי גדול. ממבט שני, נראה כי התנ`ך מעביר באמצעות סיפור זה ביקורת חריפה על ישראל: ישראל מפורדים לשבטים רבים, הכוח הצבאי שלהם חלש, רק בעזרת הקב`ה הם מצליחים לנצח את סיסרא, והניצחון מושג באמצעות נשים (דבורה ויעל).
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם ספר יהושע כהמשך לחמשת חומשי התורה הגמרא קובעת שאלמלא חטאו ישראל, היו מקבלים רק את חמשת חומשי התורה ואת ספר יהושע. ואכן, מפסוקים רבים בספר עולה שספר יהושע הוא המשך ישיר של חמשת חומשי התורה.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם עליית שאול קיימת הקבלה בולטת בין שאול לבין גדעון. נראה שהקבלה זו מלמדת על אופי המלך החדש שמבקש הקב`ה להמליך על ישראל.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם פילגש בגבעה סיפור פילגש בגבעה, החותם את ספר שופטים, מלמד כי שום צורת הנהגה פרט למלך - לא שופטים, לא זקנים ולא לויים - לא תוכל להציל את עם ישראל מהידרדרות מוסרית נוראית וממלחמות אחים בלתי-פוסקות.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם שאול ועמלק מדוע לא קיים שאול את צו שמואל במלחמה בעמלק? נראה כי הלקח מתקופת מלכותו של שאול הוא כי יש למצוא לעם ישראל מנהיג בעל ענווה, שיישאר רגיש לדבר ה' גם ממרום כסא מלכותו.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם שלוש וריאציות באנרכיה סיפור פסל מיכה מבטא שלושה פנים של האנרכיה השוררת בישראל ללא מלך: עבודה זרה, שחיתות במינוי הכוהנים ואלימות. כל זאת דווקא במעטה של סיפור רגוע, כמעט מובן-מאליו, המדגיש דווקא את הצורך במלך שיגאל את העם ממצבו.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם תקופת האור והשמחה בתקופה הראשונה של מלכותו, מצליח שאול במעשיו: הוא מנצח את בני עמון, רוכש את אמונו של העם ודורש מהם לעבוד את ה' בכל לבבם.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם תקופת מעבר מדוע ייחדו חז`ל את ספר שמואל כספר מיוחד? לכאורה, מבחינת צורת השלטון, המצב הפוליטי, המחבר ואף אורך הזמן הוא אינו ראוי לספר בפני עצמו. ובכל זאת, נראה שהספר מתאר תקופה ייחודית מצד השראת השכינה בישראל, ולכן מהווה תקופת מעבר בין ספר שופטים לבין ספר מלכים.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם תקופת שאול השנייה - אור וחושך משמשים בערבוביה בתקופה הראשונה של מלכותו, מצליח שאול במעשיו: הוא מנצח את בני עמון, רוכש את אמונו של העם ודורש מהם לעבוד את ה' בכל לבבם.

עמודים