הלכות ברכות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 12 / ברכת פרי העץ (ב) ברכת פרי העץ (ב)
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 13 / "שהכל נהיה בדברו" ו"בורא פרי הגפן" "שהכל נהיה בדברו" ו"בורא פרי הגפן"
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 14 / רסק, מרק ובישול רסק, מרק ובישול
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 15 / בורא מיני מזונות הגמרא מביאה כלל לגבי חמשת מיני דגן: "כל שהוא מחמשת המינין - בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין שלש" (ברכות מד ע"א). להלן נראה שמברכים בורא מיני מזונות בעיקר על שני סוגי מאכלים המופקים ממיני הדגן: תבשיל דגן ו"פת הבאה בכיסנין".
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 16 / ברכת בורא נפשות וברכה מעין שלוש ברכת בורא נפשות וברכה מעין שלוש
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 17 / פת הבאה בכיסנין הגמרא (ברכות מב ע"א) מביאה ברייתא הקובעת: "פת הבאה בכסנין מברכין עליה המוציא". אך רב יהודה פסק שם שאין הלכה כברייתא זו. אם כך, מה מברכים על פת הבאה בכיסנין? הרי"ף (ברכות ל ע"א) כתב: לפניה מברך מזונות ולאחריה אינו מברך כלום. תלמידי רבנו יונה (שם) כתבו שיש אומרים שאחריה מברך בורא נפשות. הרמב"ם (הלכות ברכות ג', ט-יא), הרשב"א (ברכות מב ע"א) והרא"ש (ברכות פ"ו סימן ל) כתבו שמברך אחריה ברכה מעין שלוש. וכן פסק השולחן ערוך (או"ח קס"ח, ו), שעל פת הבאה בכיסנין מברכים מזונות וברכה מעין שלוש.
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 18 / לחם מבושל ומפורר לחם מבושל ומפורר
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 19 / עיקר וטפל עיקר וטפל
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 20 / קדימה בברכות חכמינו קבעו שכאשר נמצאים בפני האדם כמה מאכלים שונים, עליו לנקוט סדר מסוים של קדימות באכילתם ובברכותיהם. וזהו הידור מצווה (משנה ברורה קס"ח ס"ק א). הפרטים בזה רבים ומסובכים מאוד, ובסוף השיעור נציע דרך מעשית, פשוטה באופן יחסי, שאדם יכול לנהוג בה.
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 21 / הפסק בסדרת שיעורים זו איננו עוסקים בדיני נטילת ידיים. עם זאת, אנו עומדים לעסוק בדיני סעודה; ובאופן טבעי, יש לדון בברכת המוציא שבפתיחת הסעודה, וממילא גם בדין הפסק בין נטילת ידיים לברכת המוציא.
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 22 / ברכה על מאכלים שלפני הסעודה ברכה על מאכלים שלפני הסעודה
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 23 / ברכה על מאכלים אחרים בתוך סעודת פת מה דינם של מאכלים אחרים - מלבד לחם - הנאכלים בסעודת פת? אילו מהם נפטרים בברכת המוציא, ואילו מצריכים ברכה בפני עצמם?
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 24 / ברכת היין ושאר המשקים בסעודה ברכת היין ושאר המשקים בסעודה
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 25 / ברכת המזון ברכת המזון, הנאמרת לאחר אכילת לחם, היא ברכת הנהנין היחידה שחיובה הוא מן התורה ולא מדברי חכמים (ברכות כא ע"א).
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 26 / ברכת המזון לנשים וילדים ברכת המזון לנשים וילדים
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 27 / ברכת המזון בשבתות ובמועדים ברכת המזון בשבתות ובמועדים
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 28 / שינוי מקום בסעודה שינוי מקום בסעודה
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 29 / היסח הדעת פשוט שאם בירך ברכה אחרונה לאחר אכילתו, והחליט לחזור ולאכול, צריך לשוב ולברך ברכה ראשונה. אך בנסיבות מסוימות צריך לברך שוב ברכה ראשונה גם אם לא בירך ברכה אחרונה.
שיעורי טקסט הרב חיים נבון שיעור 30 / ברכות הריח כשם שמברכים לפני הנאת אכילה, כך חייבים לברך לפני הנאת ריח.

עמודים