נושאים בהלכה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין בדין נטילת ידיים הגמרא בחולין (קו.) אומרת "נטילת ידיים לחולין משום סרך תרומה", ופרש"י: "שהידיים שניות ופוסלות את התרומה, אבל חולין לא מהני בהו שני. ומפני סרך תרומה, שירגילו אוכלי תרומה ליטול ידיהם, הנהיגוה בחולין."
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין דין אסמכתא בכרטיס מפעל הפיס הבעיה בקניית כרטיס פיס נובעת מדין "אסמכתא לא קניא".
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין "מגילה ניתנת לקרות ולא לכתוב" נקדים שתי קושיות בהלכות מגילה.
שיעורי טקסט הרב יהודה ראק חידוש התכלת הצורך בחלזון
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן בדיקת חמץ לפני י"ד הגמרא בפסחים ד' מסתפקת לגבי בית שהושכר בי"ד בניסן: האם חובת הבדיקה מוטלת על המשכיר שהרי החמץ ברשותו, או על השוכר לבדוק מכיוון שהחמץ נמצא בבית שלו.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין חיוב כוונה בברכות חידושו של בעל התניא: כתב השו"ע: "שנים שאכלו.., אם אחד יודע (לברך ברכת המזון) והשני אינו יודע - מברך היודע ויוצא השני, אם מבין לשון הקודש אלא שאינו יודע לברך.. אבל אם אינו מבין אינו יוצא בשמיעה" (או"ח קצ"ג).
שיעורי טקסט הרב יעקב פרנצוס איסור אבר מן החי לבני נח "תנו רבנן: שבע מצות נצטוו בני נח: דינין וברכת השם, עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החי...
שיעורי טקסט הרב דניאל וולף דעת האישה בקידושין משמע מדברי רש"י שהצורך בדעת האישה בקידושין הוא חידוש מיוחד הנלמד מגזרת הכתוב.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין דעת וכוונה בקניין שני דברים מלווים דרך כלל את הקניין - מעשה ודעת. האם ייתכן קניין שיחסר אחד ממרכיבים אלה?
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי אמירת ברכת חתנים על ידי נשים שאלת השתתפות אישה באמירת ברכה משבע הברכות תחת החופה או בסעודה תלויה בהבנת מעמדן ואופיין של הברכות ובשאלה על מי מוטלת החובה לברכן.
שיעורי טקסט הרב יובל שרלו "טוב מזה ומזה" "טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם" (קהלת ה', ד). העיקרון שמציב כאן קהלת הוא עיקרון פשוט ומובן שאין צורך בביאורו: פסול הדבר, שיקבע האדם לעצמו גדרים נוספים ואתגרים חדשים אם אין הוא יכול לעמוד בהם.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין דיבור אחרי מים אחרונים מקובל לומר כי להלכה אין חיוב מים אחרונים בימינו, ואף אל פי כן רבים מחמירים ונוהגים בהם גם בזמן הזה, ובפרט בשבתות. אך על פי רוב, העושים כן אינם רגילים לגמור את "שיר המעלות" לפני שנוטלים את ידיהם, בניגוד להכרעת כמה מהאחרונים, שאין להפסיק בדיבור בין מים אחרונים לברכת המזון - בדומה לאיסור הנהוג בין מים ראשונים לברכת 'המוציא' (עיין במשנה ברורה סימן קע"ט ס"ק ב שהכריע כן). במאמר זה נבדוק את המקורות הנוגעים בדין זה ואת השלכותיהם להלכה.
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון קטניות אחד המנהגים הידועים ביותר בפסח הוא המנהג שלא לאכול קטניות. מהו מקור מנהג זה? בשיעור זה נעמוד על מקורותיו השונים ועל פרטי הדין הנוגעים לכך, מן הראשונים ועד לגדולי פוסקי זמנינו.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות קבורה
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין והארץ לא תימכר לצמיתות
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי בעניין חודש העיבור לחודש העיבור ישנן השלכות רבות על עולמו של היהודי. מאמר זה סוקר את ההשלכות השונות ואת ההתייחסויות לחודש אדר א' בפוסקים. מסקנת המאמר היא שיש לחלק בין דינים המתייחסים לשנה כמסגרת זמן נפרדת לבין דינים המתייחסים לשנה כמקבץ של שנים-עשר חודשים.
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין הלילה כזמן החיוב של מצוות ספירת העומר
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי בעניין ברכת המילה הגמרא בפסחים דנה בצורת הניסוח של ברכות ומסבירה, שבעוד שניסוח של "ל..." (כמו בברכה 'להדליק נר של חנוכה') מתאים למצב בו הברכה קודמת לעשיית המצווה, בניסוח של "על..." (כמו בברכה 'על ביעור חמץ') קיימת מחלוקת בין ר' פפי לבין ר' פפא.
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי קריעה על ירושלים והמקדש? הגמרא מציינת שלושה חיובי קריעה שונים: על חורבן ערי יהודה, על חורבן ירושלים ועל חורבן המקדש. בשיעור זה נתיחס לכל אחד מחיובים אלו.
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון הלכות ברכות – חלק א' אחת הנקודות המרכזיות בהלכות ברכות, הגורמת לכך שיש הרבה ספקות ומחלוקות בעניינים אלו, היא הפער הקיים בין המציאות בימינו לבין המציאות בעבר.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין נענועי לולב בהלל
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין לימוד חכמה יוונית מקור הגזרה: במשנה, סוטה מט. - "בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים...בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלה ושלא ילמד אדם את בנו יוונית...".
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון ברכת הבנים
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין בישול בדבר לח בישול בדבר לח
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב תפילה אל מול הזכוכית בעזרת הנשים שבישיבה תפילה אל מול הזכוכית בעזרת הנשים שבישיבה
שיעורי טקסט הרב יוסף סלוטניק תעלומת הרביעי בדצמבר בסידור רינת ישראל מופיעה ההלכה הבאה: ז' במרחשוון: מתפילת ערבית של אותו יום מתחילים לשאול על הגשמים ("טל ומטר") בברכת השנים. בגולה מתחילים לשאול גשמים ששים יום אחרי תקופת תשרי, שהוא על פי רוב יום 4 בדצמבר בערב בתפילת ערבית.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן בעניין שליח צבור בקריאת התורה
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בענין מלאכת מחשבת
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל קריאת המגילה קודם פורים, כשחל פורים ביום ראשון השנה חל פורים ביום א' וקריאת המגילה במוצאי שבת, האם מותר למי שלא יכול לקרוא בלילה, להתחיל בקריאת המגילה כבר בשבת מבעוד יום?
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון פסח שחל בשבת

עמודים