לפני סיני (4)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג "קדמה לתורה" – הלכה וערכים (א) – הקדמה בשיעור זה נתחיל לפרוס את הסוגיה הפותחת שלנו ואת היסודות להמשך דיוננו. נבחן את השינוי שחל בתפיסת ערכי היהדות והיחס בינם לבין ההלכה בעקבות הגר"א ואת גלגולי משנתו אצל בריסק. משם נניח את היסוד להמשך כשנגיע למשנת הגרי"ד בנידון.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג האם ישנה מערכת מוסרית מעבר להלכה? (ב) בשיעור זה נדון באופן התפיסה והיחס אל המוסר כשהוא לכאורה מחוץ להלכה הכתובה, דרך סימוכין לכך מתוך ההלכה עצמה, כגון 'לפנים משורת הדין' ודוגמאות אחרות. נבחן סוגיות אלה בעיקר בתורתם של הרב ליכטנשטיין, הרב בלייך והרב וורצבורגר, וכמוכן נביא גם את הרב עמיטל.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג "קדמה לתורה" – הלכה וערכים (ג) בשיעור זה נבחן את הברית שכרת ה' עם האבות ואת ההבדלים בינה לבין הברית שנכרתה אחר-כך עם בני ישראל.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ברית אבות וברית סיני : שני סוגים של ברית (ד) בשיעור זה נעמוד על ההבדלים בין ברית האבות לברית סיני, באופן בו ברית סיני תיראה כמו חוזה לעומת ברית האבות, שהיא אכן 'בריתית' יותר.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג "קדמה לתורה" – הלכה וערכים (ה) בשיעור זה נדון בפער בין הלכה כ'חוק' לבין הערכים, אף שהם פחות נוקשים, כפי שנראה יכולים להיות מחייבים יותר.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עצמאותה של ברית האבות ויחסה לברית סיני – חלק א' (ו) בשיעור זה נתעמק בעיקר בסוגיית נישואי תערובת וההסתכלות עליה מצד ברית האבות לעומת ההלכה היבשה.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עצמאותה של ברית האבות ויחסה לברית סיני – חלק ב' (ז) בשיעור זה נמשיך את בבחינת היחס בין ברית האבות וברית סיני בסוגיות נוספות אצל הרמב"ם- יציאה מארץ ישראל, צדקה, עד לעניין החיוב במצוות.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עם ישראל – חלק א': גיור וקהילה (ח) בשיעור זה בצדדים השונים של גירות אל מול המושגים שדנו בהם קודם לכן - ברית האבות וברית סיני.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עם ישראל – חלק ב': גיור וקהילה (ט) בשיעור זה נעסוק בהיכללות גרים בעם ישראל, בעיקר לעניין חיתון עם כהנים.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עם ישראל – חלק ג': גירות מעמד הר סיני – יסוד וחריג (י) בשיעור זה נשווה בין הגיור במעמד הר סיני לבין הגיור הרגיל, ובסוגיות של קשרי משפחה העולים מכל מקרה.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עם ישראל – חלק ד': האם ישנה דלת אחורית ליהדות (א)? (יא) בשיעור זה ניגע בסוגיית הגיור דרך פרשית אשת יפת תואר.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עם ישראל – חלק ה': האם ישנה דלת אחורית ליהדות (ב)? (יב) בשיעור זה נעסוק בהשלכות על הגיור שיש בסוגיית עבד כנעני, ובמחלוקת רמב"ם ורמב"ן בסוגייה.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עם ישראל – חלק ו': גירות חלקית (א) – (יג) בשיעור זה נדון בשיטות של הרמב"ם והרי"ף בגר שהתגייר רק באחת מהבריתות, ובעניין יכולתו להינשא עם ישראל.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עם ישראל – חלק ז': גירות חלקית (ב) – (יד) בשיעור זה נדון בהצטרפותן וזיקתן של קבוצות לעם ישראל (גבעונים, כותים, נתינים)
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עם ישראל – חלק ח': לצאת מן היהדות – (טו) בשיעור זה נעסוק בסוגיית עזיבת היהדות ביחס לשתי הבריתות שעסקנו בהן בשיעורים האחרונים וסביב מאמר יסודי של הרב ליכטנשטיין בסוגיה.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עם ישראל – חלק ט': ציונות ויהודים שאינם שומרי מצוות במשנתו של הרי"ד סולובייצ'יק – (טז) בשיעור זה נבחן כיצד יישם הרב סולובייצ'יק עצמו את מערכת הברית הכפולה שהוא מציג בדרשתו הקלאסית – שהפכה למאמר – "קול דודי דופק".
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג עם ישראל – חלק י': ציונות של ברית (יז) בשיעור זה נראה אצל הרב עמיטל איך ברית האבות משליכה על הזהות הלאומית שלנו.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (א) – הגדרתה של ארץ ישראל (יח) בשיעור זה נבחן שיטות שונות בהגדרת תחום ארץ ישראל.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ב) – ארץ ישראל וברית האבות (יט) בשיעור זה נראה את הקשר בין ברית האבות וברית סיני להגדרות השונות של גבולות הארץ.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ג) –ארץ ישראל ויציאת מצרים (כ) בשיעור זה נראה איך יציאת מצרים בפסח הייתה אמור להיות מושלמת על ידי כניסה לארץ, ואיך הדבר בא לידי ביטוי בהגדה.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ד) – ארץ ישראל כמקום השראת השכינה – חלק א' (כא) בשיעור זה נראה את משמעות קדושת הארץ מנקודת המבט של ברית האבות.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ה) – ארץ ישראל כמקום השראת השכינה – חלק ב' (כב) בשיעור זה נבאר איך קיום ברית סיני מכשיר את הארץ כמקום השראת שכינה.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ו) – חמישה מימדים של ארץ ישראל (כג) בשיעור זה נעשה סדר בהגדרות השונות של ארץ ישראל שהצטברו לנו בשיעורים הקודמים.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ז) – ביכורים וברית האבות (כד) בשיעור זה, ובשיעור הבא, נתמקד במצווה הכפולה של הבאת ביכורים ומקרא ביכורים, ונבחן את הקשר האפשרי שלהם לברית האבות ול"שם" ארץ ישראל.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ח) – מקרא ביכורים ווידוי מעשר (כה) בשיעור זה נעסוק במצוות מקרא ביכורים ווידוי מעשר ובאופן שבו ברית האבות וברית סיני משתקפות בפרטי המצוות הללו.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ט) – ישוב ארץ ישראל (כו) בשיעור זה נראה את מצוות ישוב ארץ אצל הרמב"ן והרמב"ם.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (י) – נסיגה מארץ ישראל (כז) בשיעור זה נדון במעמד ההלכתי של שאלת מסירת שטחים של ארץ ישראל.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (יא) – חיוב עלייה (כח) בשיעור זה נבחן את צדדי ואופן החיוב של מצוות יישוב ארץ ישראל ועליה לארץ.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (יב) – ביקור ומתן עדיפות לארץ ישראל (כט) בשיעור זה נסקור את המקום בהלכה של ביקורים בארץ, והיחס של מבקרים לארץ.
שיעורי טקסט הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (א) - סדום ואברהם (ל) בשיעור זה נפתח בחקירת ערך היסוד השלישי של ברית האבות, המרדף אחרי החיים המוסריים.

עמודים