פרקים במשנתו של מניטו
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם שיעור מבוא: קורות חייו של מניטו ומשמעותם מבין רבני הדור שלפנינו, אחד המוכרים פחות והשגרתיים פחות הוא הרב יהודה ליאון אשכנזי, המכונה מניטו. אנו פותחים את הלימוד בסקירה של קורות חיים. של מניטו לקורות החיים יש משמעות, והראיה היא שהוא עצמו בוחר לפתוח את ספרו בסקירת תולדותיו.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם המימדים השונים במשנת מניטו (א) בשיעור זה ניגע באופן בו מניטו רואה את סיפור חייו של אברהם אבינו בפרט, ואיך צריך לראות את סיפורי התנ"ך בכלל לפי משנתו.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם הבריאה ומחשבת הבריאה (ב) בשיעור זה נדון בפער בין הצגת העולם בתחילת חומש בראשית לעומת האופן בו הוא מצטייר ביום-יום, ובאופן שבו צריך לבחון את ההיסטוריה כתוצאה מכך.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם קניין זכות הקיום (ג) בשיעור זה נביא את דברי הרמח"ל על השאלה מדוע הרב"ה ברא את העולם, ולאן מניטו פיתח את הדברים.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם הבריאה כאקט מוסרי (ד) בשיעור זה נעסוק במרכזיותו של הצמצום שעשה הקב"ה בבריאת העולם כיסוד למעשה המוסרי.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם המעשה המוסרי (ה) בשיעור זה נראה את תפיסת המוסר של מניטו למול תפיסות עיקריות בעולם המערבי.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם התנאים לדרישה המוסרית (ו) בשיעור זה נדון בהבדל בין הגישה המוסרית של קאנט לזו של היהדות, ובחיסרון של הראשונה לעומת השנייה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם הבחירה החופשית (ז) בשיעור זה נדון בסתירה בין דטרמניזם לבחירה חופשית.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם התורה בקריאת לכתחילה ובקריאת דיעבד (ח) בשיעור זה נראה איך מניטו מקשה על היחס בין חירות לדטרמיניזם בתרבות המודרנית, ואת ההשפעות של ביקורת זו על הקריאה בתנ"ך.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם הקריאה לכתחילה – עיקרון ויישומו (ט) בשיעור זה נדון בגישת הרמב"ם בסוגיית השגחת ה' על העולם, וביישומה בפירוש המקרא.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם תורת החלופות – השוואה לשיטת הספורנו (י) בשיעור זה נראה את גישת הספורנו לבחירה חופשית כפי שהיא משתקפת מהקדמתו לתורה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם תורת החלופות – השוואה לשל"ה (יא) בשיעור זה נתבונן במשנת השל"ה על בחירה וגזירה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם קין והבל (יב) בשיעור זה נראה את המרכזיות של רצח הבל בסיפור בראשית.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם משוואת האחווה (יג) בשיעור זה נראה את יסודות התפיסה האתית של מניטו ביחסים בין אדם לחברו, ביחיד ובאומה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם זוגיות לאור משוואת האחווה (יד) בשיעור זה נראה כיצד עקרון משוואת האחווה מתבטא בקשר הזוגי בין איש לאשתו.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם איחוד הערכים והמידות (טו) בשיעור זה נראה איך שלושת האבות ייצגו מידות שאיזנו אחת את השנייה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם איחוד הערכים והמידות – המשך (טז) בשיעור זה נמשיך מהשיעור הקודם, על חוסר האיזון במידות של ישמעאל ועשו, ובאיזון שקיים מנגד בין שלושת האבות.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם הקדושה (יז) בשיעור זה אנו נכנסים לסוגיית הקדושה. תחילה נציג את הקו המרכזי של הסוגיה אצל מניטו, ואחריה נעסוק בהשלמות חשובות לסוגיה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם קדושת הכלל (יח) בשיעור זה נבאר האופן בו הקדושה מתגלית דרך הכלל במשנת מניטו.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם הקדושה והמצוות (יט) בשיעור זה נראה איך מוסריות משתלבת במצוות במשנת מניטו.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם תורת משה ותורת אהרון (כ) בשיעור זה נראה את היחס שמניטו תובע בין הציווי לעשות לבין תיקון וכפרה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם תורת האב ותורת הרב (כא) בשיעור זה נראה את הניגוד בין הקשר של עם ישראל לאבות לעומת הקשר שלו לתורת משה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם סיבת שעבוד מצרים (כב) בשיעור זה נראה את גישת המהר"ל לסיבת שעבוד בני ישראל במצרים.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם סיבת שעבוד מצרים – המשך (כג) בשיעור זה נמשיך לעסוק בחסרון של מידת החסד הטבועה באברהם אבינו.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם נטיית האבות אצל הבנים (כד) בשיעור זה נמשיך לעסוק בתיקון מידת החסד של אברהם אצל בני ישראל.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם הפרזה במידת החסד בישראל (כה) בשיעור זה נראה מן הנזקים של ההפרזה במידת החסד בעם ישראל לאורך ההיסטוריה.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם תפקיד הגלות ומבחן הגאולה (כו) בשיעור זה נראה צדדים של ההפרזה במידת החסד אל מול חופש הבחירה ואל מול בעיית הגלות.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם בין אוניברסליות לקוסמופוליטיות (כז) בשיעור זה נעסוק בחילוק שמניטו עושה בין אוניברסליות לקוסמופוליטיות, בדגש על האופן שבו הוא משתקף במקרא.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם בחירת ישראל (כח) בשיעור זה נעסוק בשאלת הבחירה החופשית בהקשר של סיפור האבות.
שיעורי טקסט הרב אוריאל עיטם העברי המתחרה והמתנגד (כט) בשיעור זה נראה את החלוקה בין אנשים במקרא כמו נמרוד ולבן לבין ישמעאל ועשו בהתמודדות שלהם עם האבות ואת משמעות החלוקה.

עמודים