מדרש על הפרשה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 31 במדבר: דגלים במדבר נתמקד בלימוד בפרשת במדבר בדרשותיהם של חכמים לאורך ספרות המדרש על פסוק אחד מתוך הפרשה: "אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנֶּגֶד סָבִיב לְאֹהֶל מוֹעֵד יַחֲנוּ" (במדבר ב, ב).
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 32 נשא: גדול השלום לאורך ספרות חז"ל מצויים קבצי דרשות על נושאים מרכזיים מתוך העולם הרוחני של בית המדרש. בשיעור היום נעסוק בקובץ "גדול השלום", המשובץ בתוך דרשותיהם של תנאים בספרי במדבר על ברכת כהנים.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 33 בהעלותך: נפלאות המן במהלך שיעור זה נעקוב אחר דרשותיהם של חכמים על המן לאורך ספרות המדרש, מן הספרי ועד לתנחומא, תוך שרטוט המגמות הרעיוניות העולות מדבריהם.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 34 שלח: וראיתם אותו וזכרתם מצוות ציצית היא הפרשיה החותמת את פרשת שלח. הדרשות בספרי על מצווה זו נחתמות במימרא ובסיפור המובא מפיו של רבי נתן, תנא בן הדור הרביעי שמוצאו מבבל, תלמידו של רבי עקיבא ורבו של רבי, הוא רבי יהודה הנשיא.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 35 קרח: אני חלקך ונחלתך מתוך עיוננו במדרש ספרי על ארבע פרשות בספר במדבר עולה כי רובן עוסקות בשאלות או סוגיות שיש להן נגיעה מיוחדת לתקופת התנאים. להלן נדון בדרשה המובאת בספרי על פרשת קרח, ביחס למתנות כהונה. נעיין בה, תוך כדי בדיקה האם היא מחזקת את טענה זו.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 36 חקת: הניסים שלא סופרו שיעורנו יוקדש לאופן בו מיוצגים סיפורי התורה שבפרשת חקת לאורך ספרות חז"ל בכללותה. נראה כיצד דרשותיהם של חכמים ממשיכות את המגמה המותווית בסגנונם של הכתובים, ומגלות את העלילה השלמה שמעבר לרמזים שבמקראות.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 37 בלק: וישב ישראל בשיטים בניגוד למצופה הדרשות בספרי על פרשת בלק אינן מתייחסות לסיפור בלק, בלעם וברכותיו. כל הדרשות בו מתרכזות בעניין חטא בעל פעור ועונשו ומעשה פנחס, המופיע בסופו (במדבר כה, א-ט). נעיין במבנה ובתוכן הדרשות ונעמוד על הקשרן לענייני הפרשה.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 38 פנחס: סמיכות פרשיות בשבוע שעבר עסקנו בשיטתו של רבי עקיבא על סמיכות פרשיות, ככלי פרשני ראשון במעלה לעיון ולהעמקה במשמעויות הטמונות בכתוב. נרחיב קמעא להלן לגבי אופן התקבלותה של שיטת דרשה זו אצל תנאים ואמוראים ויסודותיה הרעיוניים.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 39 מטות: מלחמת מדין מלחמת מדין נדרשת בספרי מטות בצורה מפורטת וארוכה. נעסוק במאמרנו בעניין העיקרי העולה מהדרשות – התנהגותם המופתית של היוצאים לקרב. המלחמה מוצגת בספרי כמלחמתם של צדיקים גמורים. עניין זה מודגש בארבע דרשות שונות, שיובאו ויידונו להלן.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 40 מסעי: שפיכות דמים והשראת שכינה הפרשה הסוגרת את ספרי במדבר (ואת ספרי מטות בפרט) עוסקת בעניין ערי מקלט. במהלך שיעור זה נעסוק בסיומת הרעיונית בדברי הספרי שם, המתייחסת לפסוקים החותמים נושא זה בפרשת מסעי.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 41 דברים: דברי תוכחות עם המעבר לפרשיות ספר דברים, נמשיך את עיסוקנו במדרש הספרי. כך, במהלך הלימוד נוכל בין יתר הדברים להעשיר את רצף הלימוד הקודם של ספרי במדבר. היום נתמקד בנושא התוכחה הפותח את ספרי דברים.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 42 ואתחנן: ואהבת ספר דברים עוסק בהדרכה ביחס להוויות הציבור ומגמותיו, לקראת מימוש מלא של עם ישראל החי כעמו של ה' בארץ המובטחת. כחלק מיעוד זה, מופיעים לאורכו ציוויים הקשורים לכינונה של מערכת יחסים מפותחת בין ישראל לאלוקיו. בשיעור זה נעיין בדבריהם של תנאים בספרי ואתחנן על הפסוק הראשון של הפרשה הראשונה של קריאת שמע "וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱ-לֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ" (דברים ו, ה).
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 43 עקב: שבחה של ארץ ישראל רוב ענייניה של פרשת עקב נסובים על המשמעויות הרוחניות הכרוכות בכניסה אל הארץ המובטחת ובמחויבויות הנגזרות מכך. מדרשם של תנאים על פרשת עקב פותח בארבע פרשות העוסקות באופן ישיר בשבחה של ארץ ישראל. במסגרת שיעורנו נתמקד בדרשה המסיימת את הפרשה הראשונה.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 44 ראה: ברכה וקללה "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" - רבי יצחק אברבנאל רואה בפסוק זה פתיחה לחלקו העיקרי של ספר דברים. מתוך פרשנותו של האברבנאל נעיין בדרשה הראשונה המובאת בספרי על פסוק הפתיחה.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 45 שופטים: הנהגה יתומה, הנהגה מתחדשת פרשת שופטים הינה פרשת ההנהגה השלמה של האומה הישראלית. חכמי התורה ובית הדין, מלך, כהן ונביא – כולם יחד מנצחים על קיומה של האומה ותפקודה המלא, בחומר וברוח. פרשת שופטים הינה פרשת ההנהגה השלמה של האומה הישראלית. חכמי התורה ובית הדין, מלך, כהן ונביא – כולם יחד מנצחים על קיומה של האומה ותפקודה המלא, בחומר וברוח.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 46 כי תצא: אין שלום יוצא מתוך מריבה במקרים מסוימים מצווה על בית דין של חכמים סמוכים בישראל להלקות את מי שעמד לפניהם בדין והורשע. לעומת הדרשות ההלכתיות של הכתובים בעניינה של מצווה זו המשובצים בספרי, הדרשה הפותחת של הספרי בעניין זה הינה דרשה רעיונית. במהלך שיעורנו נעמוד על מקומה המיוחד של הדרשה זו בתוך דרשות הספרי על מצוות מלקות, מבחינת פשוטו של מקרא ומבחינה חינוכית-ערכית.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 47 כי תבוא: צאי לך בעקבי הצאן ורעי את 'גויותיך' הספרי על פרשת כי תבוא עוסק כולו בדרישה של פסוקי התורה בעניין מצוות הבאת ביכורים למקדש ומצוות וידוי מעשרות. הציווי על בניית מזבח מאבני הירדן, פסוקי הברית שבפרשה, ברכות וקללות – כל אלה לא נדרשים במדרשם של תנאים. עקב כך, נתמקד השבוע בסיפור תנאי המופיע בספרי ניצבים, שיש לו זיקה לקללות המוזכרות בפרשת כי תבוא.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 48 ניצבים: שלוש בריתות במסגרת שיעורנו לא נדון בדברי מדרש הספרי אלא בדברי תנאים מתוך מדרש אחר – מדרש תנאים לדברים. חיבור זה אבד מידינו במרוצת הדורות, ושוחזר על ידי הרב דוד צבי הופמן בסוף המאה ה-19 מתוך חיבורים אחרים. שנים מספר לאחר מכן, כאשר נמצאה הגניזה הקהירית, נמצא עותק של חיבור זה שהיה קרוב לנוסח שהוא שחזר.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 49 וילך: להעביר את השרביט האם ניתן להתחקות אחר תהליך יצירתן ועיצובן של הדרשות בשלבי ההתהוות המוקדמים שלהן? האם ניתן לעקוב אחר אופן מסירתן לאורך ההיסטוריה? במהלך השיעור ננסה לעקוב אחר גיבושה של הדרשה התנאית הפותחת את ספרי ניצבים.
שיעורי טקסט ד"ר ציפי ליפשיץ 51 וזאת הברכה: ויראהו ה' את כל הארץ תיכף לסיומן של הברכות אשר ברך משה לישראל בפרשת וזאת הברכה, התורה מספרת על ראייתו את הארץ לפני מותו: "וַיַּרְאֵהוּ ה' אֶת כָּל הָאָרֶץ". לשם מה מציינת התורה את ראייה זו? מה משמעותה?

עמודים